2. Основні підходи і методи оцінки вартості підприємства

магниевый скраб beletage

Оцінка підприємства являє собою впорядкований цілеспрямова-ний процес визначення у грошовому виразі вартості об'єкта в умовахконкретного ринку. Метою цього процесу є розрахунок у грошовомувиразі вартості, яка може бути найбільш вірогідною продажною ці-ною та характеризувати властивості об'єкта як товару.

Існує велика кількість методик оцінки вартості бізнесу, які групу-ються спеціалістами в рамках доходного, майнового (витратного) тапорівняльного підходів. Кожен з трьох названих підходів передбачаєвикористання в роботі властивих йому методів.

Основа доходного підходу — уява про вартість об'єкта як про ек-вівалент усіх очікуваних доходів, які цей об'єкт здатен принести сво-єму власнику у майбутньому при його розумному використані.

Доходний підхід побудований на визначенні поточної вартостімайбутніх доходів підприємства та включає:

метод капіталізації чистого прибутку;

метод дисконтування грошових потоків.

Метод капіталізації прибутку доцільно застосовувати, якщо очі-кується стабільна доходність бізнесу. Коли ж неможливо зробитипрогноз відносно стабільності доходів бізнесу або постійних темпівїх зростання, доцільно використовувати метод дисконтування гро-шового потоку. Цей метод особливо успішно застосовувати у сферахбізнесу, де фінансовий стан компанії залежить від укладених угод, атакож при оцінюванні порівняно молодих підприємств, які ще не за-кріпилися на ринку та мають високий ступінь ризику бізнесу.

Взагалі методи доходного підходу використовують, коли є мож-ливість обґрунтовано визначити майбутні грошові доходи оцінюва-ного підприємства. Основною перевагою методів цього підходу є вра-хування майбутніх умов діяльності підприємства: умов формуванняцін на продукцію, майбутніх капіталовкладень, умов ринку, на якомуфункціонує підприємство та інших факторів.