2.1. Характеристика витратного (майнового) підходу

магниевый скраб beletage

Майновий (витратний) підхід до оцінки бізнесу включає у себеряд методів, які дозволяють оцінити бізнес як сукупність активів, щоявляють собою певний майновий комплекс достатній для виробни-цтва продукції, робіт та послуг. Методи витратного підходу дозволя-ють визначити, скільки коштів необхідно новому власнику для того,щоб створити компанію подібного профілю з такими ж характерис-тиками що і у підприємства, що оцінюється. Отримані оцінювачемрезультати дають підставу для прийняття рішення: придбати готовукомпанію чи самостійно створити нове підприємство.

Отже, витратний підхід побудований на аналізі активів підпри-ємства; він включає такі основні методи:

метод скорегованої балансової вартості (або метод чистих ак-тивів);

метод заміщення;

метод ліквідаційної вартості.

Метод скорегованої балансової вартості (чистих активів). Балан-сова вартість активів і зобов'язань підприємства внаслідок інфляції,змін кон'юнктури ринку, використовуваних методів обліку, як пра-вило, не відповідає ринковій вартості. В результаті постає завдання —коригування балансу підприємства. Для здійснення цього проводить-ся оцінка ринкової вартості кожного активу балансу окремо, потімвизначається поточна вартість зобов'язань; далі з ринкової вартостісуми активів підприємства віднімається поточна вартість всіх йогозобов'язань. Результат показує оцінену вартість власного капіталупідприємства. Ця методика розрахунку вартості підприємства відпо-відає Міжнародним принципам бухгалтерського обліку і широко ви-користовується при нормативному оцінюванні — під час визначеннявартості чистих активів акціонерних товариств і в процесі привати-зації державних та комунальних підприємства, тобто у тих випадках,коли мова йде про угоди з державним та комунальним майном.

Метод заміщення полягає у визначенні витрат у поточних ці-нах на будівництво підприємства, яке має з оцінюваним аналогічнукорисність, але на відміну від нього побудовано за новим, сучаснимархітектурним стилем, з використанням прогресивних проектнихта технологічних нормативів, із застосуванням прогресивних мате-ріалів, конструкцій та обладнання. Дана методика завжди викорис-товувалася у радянський період при розробці техніко-економічногообґрунтування будівництва об'єкта. Сьогодні оцінювачі можуть ви-користовувати цей метод для приблизних розрахунків ринкової вар-тості підприємства.

Методрозрахунку ліквідаційної вартості базується на врахуваннізагального фінансового ефекту від процесу ліквідації підприємства(упорядкованої або примусової) шляхом окремого продажу його ак-тивів.

Призначення оцінки, визначеної за витратним підходом, різно-планове, наприклад, з метою оподаткування, страхування, техніко-економічного аналізу.

Основною перевагою використання методів у рамках майновогопідходу є те, що вони базуються на реально існуючих активах та ви-тратах. В той же час вони «статичні», оскільки не враховують пер-спектив розвитку підприємства, його майбутню прибутковість.