3. Узгодження результатів отриманихза допомогою різних підходів

магниевый скраб beletage

Узгодження результатів оцінки — визначення кінцевого роз-міру вартості об'єкта оцінки на основі результатів, отриманих задопомогою різних підходів та методів оцінки. Адже, результатомзастосування різних підходів оцінювання щодо одного й того жсамого об'єкта є одержання різних значень вартості. Остаточнийвисновок про вартість робиться за сукупністю одержаних резуль-татів, які, як правило, повинні бути близькими. Істотні розбіжностівказують або на помилки в розрахунках, або на незбалансованістьринку.

Кінцевий розмір вартості об'єкта, що оцінюється може визнача-тися двома способами: як середньоарифметична величина або мате-матичним зважуванням.

Розрахунок середньоарифметичної величини є найпростішим,але й найбільш неадекватним, оскільки не враховує внутрішні та зо-внішні фактори, що впливають на вартість об'єкта. На практиці, якправило, цим методом не користуються, натомість, вартість, зазви-чай, визначається шляхом суб'єктивного зважування кінцевих ре-зультатів оцінювання за формулою:

B =УBхZ ,

o / - i i '

де Во — кінцева вартість об'єкта оцінки;

В. — вартості об'єкта оцінки, визначена i-м підходом (або ме-тодом): усі використані методи чи підходи оцінки вільно нумеру-ються;

i = 1, ..., n — кількість застосованих підходів (методів) оцінки;

Z. — питомий коефіцієнт i-го підходу (методу) оцінки.

Наприклад, для визначення вартості одного з об'єктів, оцінюва-чем були використані два підходи: доходний та витратний (відсут-ність об'єктів-аналогів не дала змогу застосувати порівняльний під-хід до оцінки цього майна). Визначення кінцевого розміру вартостіоб'єкта оцінки на основі отриманих результатів, представлена у таб-лиці 4.1.

Таблиця 4.1

Узгодження результатів оцінки математичним зважуванням

Назва підходу

Вартість,тис. грн

Питома вага

Середньозваженавартість, тис. грн

Доходний

14801

0,60

14801 х 06 = 8881

Витратний

8598

0,40

8598 х 04 = 3439

Порівняльний

0

Кінцева вартість, тис. грн: 8881 + 3439 = 12320

У процесі узгодження результатів, оцінювач повинен проаналі-зувати з позицій здорового глузду різні суми вартості об'єкта оцінки,отримані в результаті використання порівняльного, витратного та до-ходного підходів; проранжувати значення оцінок, отриманих різнимиметодами, залежно від умов застосування методів та об'єкта оцінки.Враховуючи свій досвід та знання визначити єдину (кінцеву) сумуоцінки вартості об'єкта.

Запитання для самоперевірки

З яких основних етапів складається процес оцінки об'єктів?

Назвіть основні підходи до оцінки бізнесу.

Розкрийте сутність доходного підходу.

У чому особливості майнового підходу до оцінки підприєм-ства?

В яких умовах можливе застосування порівняльного підходута його основних методів?

Дайте характеристику основним методам порівняльного підходу.

Як узгоджуються результати оцінки, отримані за різними під-ходами?

Тестові завдання

1. Яка інформація використовується у цілях економічногооцінювання:

а) внутрішня інформація;

б)         зовнішня інформація;

в)         жодна з зазначених;

г)         зазначена у пунктах а) і б).

Інформація, яка характеризує умови функціонуванняоб'єкта оцінки в регіоні, галузі та економіці в цілому, має назву:

а)         внутрішня;

б)         зовнішня;

в)         неперевірена.

Інформація, яка характеризує діяльність оцінюваного під-приємства, має назву:

а)         внутрішня;

б)         зовнішня;

в)         неперевірена.

4*. Що з наведеного не відповідає методам економічного оці-нювання:

а)         витратний метод,

б)         дохідний метод,

в)         індуктивний метод,

г)         дедуктивний метод,

д)         порівняльний метод.

5 *. Джерелами внутрішньої інформації є:

а)         фінансова звітність підприємства,

б)         засоби масової інформації,

в)         матеріали баз даних оцінювачів;

г)         історичні дані про підприємство.

6. У разі проведення оцінки об'єкта з метою інвестуваннябуде використовуватися:

а)         витратний підхід;

б)         порівняльний підхід;

в)         дохідний підхід.

Ліквідаційна вартість визначається у разі оцінки об'єктів

за:

а)         витратним підходом;

б)         порівняльним підходом;

в)         дохідним підходом.

Ступінь суб'єктивізму найвища у:

а)         витратного підходу;

б)         порівняльного підходу;

в)         дохідного підходу.