ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Становлення цивілізованих ринкових відносин в Україні обу-мовлює необхідність більш якісної і різноманітної підготовки фахів-ців економічного профілю. Впровадження курсу «Оцінка бізнесу танерухомості» продиктовано часом і об'єктивно необхідно для підви-щення професійного рівня майбутніх кадрів.

Треба відзначити, що питання оцінки бізнесу та нерухомості за-вжди були об'єктом пильної уваги економістів усього світу. У світо-вій практиці сформовані основні підходи до оцінки. Перехідні умовиУкраїни вимагають інтерпретації і правильної адаптації закордоннихметодик до наших умов.

В Україні сформувалися первинний і вторинний ринки нерухо-мості, усе більше громадян і юридичних осіб беруть участь у бізнесі,в операціях з нерухомістю. Нерухомість є важливим об'єктом інвес-тиційної діяльності. Процес приватизації, виникнення фондовогоринку, розвиток системи страхування, перехід комерційних банків довидачі кредитів під заставу нерухомості формує потребу в новій по-слузі — оцінці бізнесу, визначенні вартості нерухомості.

Розвивається й законодавство щодо регулювання відносин у сфе-рі нерухомості. Значною подією стало прийняття Земельного і Ци-вільного кодексів, Закону про оцінку. Уміння регулювати відносини,пов'язані з нерухомістю, її оцінкою та знання правової бази визначаєефективність системи менеджменту організації і в свою чергу є запо-рукою життєдіяльності структур, що працюють на ринку нерухомості.

Особливість навчального курсу «Оцінка бізнесу та нерухомості»визначається і тим, що він заснований на знанні інших дисциплінорганізаційно-економічного циклу і дозволяє не тільки практичнозастосувати ці знання, але і якоюсь мірою заповнити можливі про-галини.

Даний конспект лекцій підготовлено для студентів економічнихспеціальностей вищих навчальних закладів з метою надання їм мето-дичної допомоги у доскональному вивченні навчальної дисципліни«Оцінка бізнесу та нерухомості». Він допоможе студентам у підготов-ці до практичних, семінарських занять, а також буде сприяти більшефективному проведенню лекційних занять у формі прямого діало-гу зі студентами, більш глибокому розумінню сутності проблем, щовивчаються, розширенню теоретико-пізнавального рівня майбутніхекономістів.

У даному конспекті лекцій представлені теоретичні та практичніпитання експертної оцінки; розібрані підходи та методи оцінки бізне-су та нерухомості; наведені практичні приклади та задачі, що полег-шують засвоєння теоретичного матеріалу. Представлена характерис-тика правової бази оціночної діяльності в Україні. Видання міститьпитання для самоперевірки у кінці кожної теми, що дозволяє успішнозасвоїти матеріал.