1. Етапи здійснення ліквідаційних процедур при банкрутстві

магниевый скраб beletage

Сутність банкрутства визначає Закон України «Про відновленняплатоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Закондає таке визначення банкрутства: банкрутство — це визнана госпо-дарським судом неспроможність боржника відновити свою плато-спроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів неінакше як через застосування ліквідаційної процедури.

В Україні близько 10-15% поданих позовів про банкрутство сто-сується підприємств із державною формою власності. Кількість не-платоспроможних підприємств безупинно зростає й досягає більше50% всіх підприємств. Багато підприємств різних форм власності, неприймаючи статусу банкрутства, по суті, є такими.

Суб'єктами банкрутства можуть бути лише зареєстровані у вста-новленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності юри-дичні особи, зокрема державні підприємства, підприємства із частокдержавної власності в статутному фонді. Не можуть бути суб'єктамибанкрутства відособлені підрозділи юридичних осіб (філії, представ-ництва, відділення).

Процес здійснення ліквідаційних процедур при банкрутствівключає:

Оцінку майна підприємства-банкрута. Така оцінка прово-диться на основі повної інвентаризації майна підприємства. Майнопідприємства-банкрута підлягає реалізації з метою задоволення ви-мог кредиторів.

Визначення ліквідаційної маси. Основу для формування лік-відаційної маси становлять майнові активи (майно й майнові права).

Вибір найбільш ефективних форм продажу майна.

Забезпечення задоволення претензій кредиторів.

Розробка ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією післяповного задоволення всіх вимог кредиторів і подача його в арбітраж-ний суд. Якщо за результатами ліквідаційного балансу не залишало-ся майна після задоволення вимог кредиторів, арбітражний суд вино-сить постанови про ліквідацію юридичної особи-банкрута. Якщо ж упідприємства-банкрута достатньо майна для задоволення всіх вимогкредиторів (достатньо із позиції законодавства для його функціону-вання в даній організаційно-правовій формі), воно вважається віль-ним від боргів і може продовжити свою підприємницьку діяльність.