2. Організаційні та методичні засади оцінки майнапід час приватизації

магниевый скраб beletage

Оцінка вартості майна (крім об'єктів незавершеного будівництва,майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підпри-ємств та підприємств рибного господарства, холдингових компаній)під час приватизації (корпоратизації) з метою визначення вартостівнесків учасників господарських товариств до статутних фондів здержавною (комунальною) часткою передбачає такі етапи:

1) утворення державним органом приватизації (органом, уповно-важеним управляти державним майном) інвентаризаційної комісії вскладі працівників підприємства;

визначення цими органами дати оцінки розміру статутногофонду ВАТ;

проведення інвентаризаційною комісією попередньої інвента-ризації необоротних активів та затвердження її результатів у термін,що не перевищує 15 календарних днів від встановленої дати попере-дньої інвентаризації, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до ви-значеної дати оцінки;

складання та затвердження державним органом приватизації(органом, уповноваженим управляти державним майном) основно-го переліку необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці,в 5-денний термін від дати надання інвентаризаційною комісією ре-зультатів їх попередньої інвентаризації;

уточнення інвентаризаційною комісією в 20-денний термінпісля визначеної дати оцінки результатів попередньої інвентаризаціїнеоборотних активів на дату оцінки, проведення повної інвентариза-ції інших активів та зобов'язань;

проведення експертом незалежної оцінки необоротних активівзгідно з основним та додатковим переліком й подання в термін, що неперевищує 35 календарних днів від дати оцінки;

проведення державним органом приватизації рецензуванняматеріалів незалежної оцінки необоротних активів та надання екс-перту висновків рецензування в 10-денний термін від дати надхо-дження цих матеріалів;

надання державним органом приватизації до комісії з прива-тизації (корпоратизації) матеріалів незалежної оцінки необоротнихактивів та акта приймання-передачі робіт для затвердження висно-вків експерта;

складання підприємством у 5-денний термін з дати отриманнязатверджених матеріалів незалежної оцінки передавального балансуна дату оцінки за наслідками інвентаризації та відповідно до резуль-татів незалежної оцінки необоротних активів і подання його разом звисновками аудиторської перевірки та іншими матеріалами, що ви-магаються для проведення оцінки, комісії з приватизації (корпора-тизації);

складання комісією з приватизації (корпоратизації) та за-твердження державним органом приватизації (органом, уповнова-женим управляти державним майном) акта оцінки вартості майнапідприємства згідно з Методикою у термін, що не перевищує 2 місяцівід визначеної дати оцінки.

Статутний фонд ВАТ, що створюється в процесі приватизації (кор-поратизації), визначається шляхом застосування процедур стандарти-зованої оцінки цілісного майнового комплексу підприємства. Стан-дартизована оцінка цілісного майнового комплексу для визначеннястатутного фонду ВАТ, що створюється на базі майна державних таорендних підприємств, проводиться на підставі результатів інвента-ризації майна підприємства, даних передавального балансу підприєм-ства, складеного на дату оцінки, у якому відображаються результатипроведення переоцінки активів на засадах незалежної оцінки.

До переліку майна, що включається в сукупну вартість цілісногомайнового комплексу, включаються: необоротні активи (основні засо-би, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фі-нансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстроче-ні податкові активи, інші необоротні активи); оборотні активи (запаси,векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги,дебіторська заборгованість за розрахунками та інша поточна дебітор-ська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їхеквіваленти, інші оборотні активи); витрати майбутніх періодів.

З метою визначення чистої вартості цілісного майнового комп-лексу сукупна вартість цілісного майнового комплексу зменшуєть-ся на: забезпечення наступних витрат і платежів; довгостроковихзобов'язань; поточних зобов'язань. Таким чином, чиста вартість ці-лісного майнового комплексу підприємства (ЦМК) визначається заформулою:

ЦМК = (А + А + В ) — (З + Зд + З ),

^          v н о м' v в д п/7

де Ан — вартість необоротних активів;

Ао — вартість оборотних активів;

Вм — вартість витрат майбутніх періодів;

Зв — вартість забезпечень наступних витрат і платежів;

Зд — вартість довгострокових зобов'язань;

Зп — вартість поточних зобов'язань.

У процесі визначення розміру статутного фонду ВАТ чиста вар-тість цілісного майнового комплексу коригується на вартість держав-ного житлового фонду, об'єктів, що не підлягають приватизації, май-на, для якого встановлено особливий режим приватизації, а також надодаткову вартість майна, яка отримана в результаті застосуваннязаходів фінансової реструктуризації.

Розмір статутного фонду ВАТ, що створюється на базі майна дер-жавного підприємства (Сфд), визначається за формулою:

Сд = ЦМК — ЖФ — О — О + З,

фд ^     нп        ор р'

де ЖФ — вартість державного житлового фонду;

Онп — вартість об'єктів, що не підлягають приватизації;

Оор — вартість об'єктів, щодо яких законодавством встановленоособливий режим приватизації;

Зр — додаткова вартість державного майна, яка отримана в ре-зультаті застосування заходів фінансової реструктуризації. У разівід'ємного значення показника він вираховується з чистої вартостіцілісного майнового комплексу.

Розмір статутного фонду ВАТ, що створюється на базі державно-го майна та майна орендаря (Сф), визначається як сума державноїчастки статутного фонду ВАТ та частки орендаря в статутному фондіза формулою:

Сф = Чд + Ч ,

фор д ор

де Чд — державна частка статутного фонду ВАТ;

Чор — частка орендаря в статутному фонді ВАТ.

На підставі зазначеного розрахунку в акті оцінки фіксується роз-мір статутного фонду ВАТ, а також розмір часток, що належать дер-жаві та орендарю. У разі від'ємного значення частки орендаря розмірстатутного фонду вважається таким, що повністю належить державій дорівнює вартості державної частки. Результати оцінки розмірустатутного фонду ВАТ, що створюється на базі державного майна тамайна орендаря, фіксуються в акті оцінки вартості майна підприєм-ства під час приватизації (корпоратизації). Акт оцінки складається тапідписується комісією з приватизації (корпоратизації) підприємствата затверджується керівником державного органу приватизації (ке-рівником органу, уповноваженого управляти державним майном) утермін, що не перевищує 2 місяці від визначеної дати оцінки.

Передавальний баланс підприємства складається за результата-ми проведення незалежної оцінки активів підприємства на підставіотриманої скоригованої балансової вартості необоротних активів.Незалежна оцінка активів підприємства передбачає оцінку необорот-них активів підприємства, що вносяться до статутного фонду ВАТ.

Проведенню незалежної оцінки необоротних активів передуєскладання їх основного й додаткового переліків за результатамипроведення попередньої інвентаризації необоротних активів таповної інвентаризації майна підприємства. У переліках окремо ви-діляється майно, що не підлягає приватизації, об'єкти державногожитлового фонду, об'єкти, для яких законодавством встановленоособливий режим приватизації. Переоцінці за результатами не-залежної оцінки не підлягають об'єкти, що вилучаються зі складуцілісного майнового комплексу під час приватизації (корпорати-зації). Переоцінюються шляхом проведення незалежної оцінкинеоборотних активів, що є власністю держави та орендаря. Немате-ріальні активи, які не відображені в бухгалтерському обліку, іден-тифікуються та оцінюються експертом у процесі проведення неза-лежної оцінки.