3. Оцінка основних засобів

магниевый скраб beletage

В основу проведення незалежної оцінки основних засобів покла-дена їх класифікація за такими ознаками:

функціональне призначення відповідно до структури основ-них засобів, визначеної бухгалтерським обліком;

дата введення в експлуатацію (придбання);

фізичні й технічні характеристики (площа, будівельний об'єм,потужність, пробіг тощо): термін корисного використання;

спеціалізація (спеціалізовані та неспеціалізовані).

Спеціалізованими є основні засоби, що можуть бути використані

виключно з метою забезпечення основної діяльності підприємства,не можуть бути перепрофільовані та продані окремо без заподіянняшкоди (зупинки) основній діяльності підприємства. Неспеціалізова-ними є будь-які основні засоби, що мають такі ознаки:

відсутні фізична можливість та економічна доцільність вико-ристання основних засобів у процесі звичайної діяльності під-приємства;

не можливий продаж основного засобу як окремого об'єкта беззаподіяння шкоди технологічному процесу (основній діяль-ності підприємства);

інші ознаки, які додатково обґрунтовуються у звіті про оцінкумайна.

Незалежна оцінка основних засобів підприємства проводиться зурахуванням таких методичних умов:

будинки та споруди переоцінюються повністю: об'єкти, від-несені до спеціалізованих оцінюються за залишковою вартістю за-міщення; об'єкти, віднесені до неспеціалізованих — за справедливою(ринковою) вартістю; термін корисного використання яких вичерпа-но, оцінюються за вартістю ліквідації; об'єкти, термін корисного ви-користання яких не вичерпано, але за певних причин не можуть бутивикористані в процесі звичайної діяльності підприємства, оцінюють-ся переважно за справедливою (ринковою) вартістю;

машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, при-лади, інвентар та інші основні засоби поділяються залежно від датипридбання (введення в експлуатацію);

введені в експлуатацію (придбані) до 1 квітня 1996 р., є неспе-ціалізованими та термін їх корисного використання вичерпано — оці-нюються за вартістю ліквідації;

робоча й продуктивна худоба, багаторічні насадження оціню-ються за даними бухгалтерського обліку, с коригуванням на сукуп-ний коефіцієнт, який враховує перевищення річних індексів інфляціїнад 10-відсотковим рівнем, що визначається починаючи від часу їхпридбання (створення) до періоду, в якому проводиться оцінка;

земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель, щовходять до складу цілісного майнового комплексу, оцінюються за дани-ми бухгалтерського обліку. В разі виявлення об'єктів певного функціо-нального призначення та технічних характеристик, оцінених за данимибухгалтерського обліку, які за терміном корисного використання анало-гічні тім, що оцінені іншими способами, експерт має право скоригувативартість об'єктів, оцінених за даними бухгалтерського обліку, відповід-но до вартості аналогічних об'єктів, оцінених іншими способами. Об-ґрунтування цього рішення має бути зазначене у звіті про оцінку майна.

Технічний стан основних засобів з метою їх незалежної оцін-ки визначається на підставі їх обстеження особисто експертом тазалученими фахівцями, або документів, складених починаючи з 1999року, що містять відомості про результати обстеження технічногостану, проведеного відповідними фахівцями, уповноваженими вико-нувати такі роботи. Технічний стан основних засобів, зазначений увищенаведених документах, вважається таким, що відповідає техніч-ному стану цих об'єктів на дату оцінки.

Для визначення залишкової вартості заміщення будинків та спо-руд використовується витратний підхід, а переважно для типовихоб'єктів найбільш раціональним є використання функціональниханалогів. Для оцінки об'єктів, функціональні аналоги яких не від-різняються від їх за виробничою потужністю, конструктивними тапланувальними характеристиками й на які є проектно-кошториснадокументація як джерело інформації про фактичні витрати на будів-ництво цих об'єктів у цінах базового часу, використовується зазначе-на документація. Для перерахунку цін базового періоду в ціни на датуоцінки застосовуються відповідні коефіцієнти (індекси), що встанов-люються для визначення вартості будівництва, яке здійснюється натериторії України, а також помісячні індекси інфляції щодо періодів,для яких зазначені індекси ще не встановлені.