1. Призначення та функції оцінки землі

магниевый скраб beletage

Діюча практика оцінки землі враховує розподіл земель за їх ці-льовим призначенням, що знайшло відображення у ЗемельномуКодексі України. Особливе місце в цьому розподілі займають сіль-ськогосподарські землі. Але на сьогодні ринок таких земель тількипочинає формуватися, тому питання методології та методики оцінкиземель будуть наведені на прикладі міських земель.

Інтерес до земельнооціночної діяльності різко зростає з перехо-дом до платного характеру користування землею, особливо в містах,де плата за землю є важливою прибутковою статтею місцевого бю-джету.

Світовий досвід свідчить про різноманітність форм плати за зем-лю. Загалом нараховується понад десяти видів земельних податків тазборів:

податок на земельну власність,

податок на збільшення її вартості (земельні поліпшення),

податок на прибуток від землі,

податок на право забудови,

податок на передачу прав на землю, її дарування,

мито за реєстрацію угоди купівлі-продажу землі, тощо.

В економічно розвинутих країнах плата за землю становить 15-30% від усіх надходжень до міського бюджету.

Таким чином, наявність оцінки землі створює можливість орга-нам місцевого самоврядування створити необхідні умови для фор-мування фінансово-економічної бази міста за рахунок справленняплати за землю.

Важливою складовою земельної реформи є приватизація місь-ких земель. Після виходу Указу Президента «Про приватизацію таоренду земельних ділянок несільськогосподарського призначеннядля здійснення підприємницької діяльності» виникла можливістьпередачі в приватну власність від 40 до 80 відсотків загальної площінаселених пунктів, що створює реальні умови для формування по-вноцінного ринку землі в містах.

Центральне місце в становленні ринку належить вартісній оцінціміських земель, яка в умовах перехідного до ринкової економіки пе-ріоду дала б змогу провести першочергову приватизацію земельнихділянок. За її результатами передбачено здійснювати продаж як зе-мельної ділянки, так і права оренди, у тому числі на конкурсній осно-ві через аукціони та тендери.

Слід підкреслити, що земельнооціночна діяльність має важливезначення не тільки для приватизації міських земель, але й для здій-снення майнових угод з землею та правом їх оренди на вторинномуринку. Крім того, оцінка є обов'язковою складовою всіх інвестицій-них процесів. Тому від стану земельно оціночної діяльності, рівнярозвитку її теоретичної та методичної бази залежать темпи здійснен-ня не тільки земельної, але й економічної реформи в цілому.

Прийняття на державному рівні цілої низки законодавчих актівпро плату за землю та приватизацію дозволило ввести оцінку міськихземель у правове поле регулювання земельних відносин. Вона стаєключовим елементом у реалізації державної політики оподаткуваннята ціноутворення.