3. Особливості оцінки нематеріальних активів.Сфера її застосування

магниевый скраб beletage

Практичне використання нематеріальних активів в економічно-му обороті підприємств є за суттю процес комерціалізації інновацій-ної сфери, що умовно можна звести до наступних стадій.

Перша стадія — це грамотна класифікація об'єктів інтелектуаль-ної власності, на базі якої повинна формуватися попередня оцінкаїхньої ринкової вартості. Однак у даний час підприємства або її невиконують, або роблять це по-дилетантські. Тому необхідна профе-сійна розробка базових методологічних і методичних рекомендацій.

Друга стадія — це включення вартості об'єктів нематеріальнихактивів до складу майна підприємств по бухгалтерському рахунку04 «Нематеріальні активи». Відповідно до законодавства України цізасоби підлягають амортизації: щомісяця відносяться на собівартістьпродукції (робіт, послуг) за нормами, що розраховує підприємство(фірма) виходячи з їхньої первісної вартості й терміну їхнього корис-ного використання, але не більш терміну діяльності самого підприєм-ства (фірми), потім реалізуються й осідають на розрахунковому ра-хунку підприємства. Надалі ці кошти використовуються винятковона розвиток даного виробництва, на винагороду авторам розробок (атакож учасникам, що сприяли створенню чи використанню цих роз-робок), і тому не повинні обкладатися податками.

Третя стадія — комерціалізації нематеріальних активів. Вона по-лягає в активному виході підприємств на ринок науково-технічноїпродукції, в умінні знайти свого покупця, опановувати мистецтвомпідприємця, тобто самому шукати замовника (споживача) для своєїідеї чи розробки.

Суб'єкту будь-якої фірми, що хазяює, необхідно вміти грамотноаналізувати ситуацію на ринку продукції (послуг), вести облік тен-денцій попиту на свої розробки чи продукцію (послуги), закріплюва-ти за собою ринкову «нішу» і бути серйозно підготовленим в областіпідприємницької діяльності, маркетингу, знати правові, юридичніоснови відносин з партнерами.

Тактика ігнорування подібних дій неминуче обернеться для під-приємств у майбутньому повною втратою конкурентної здатності їх-ньої продукції на зовнішніх і внутрішніх ринках.

Потреба в оцінці нематеріальних активів підприємства ви-никає в наступних випадках:

купівлі-продажу частки (внеску) у статутному капіталі това-риства чи товариства з обмеженою відповідальністю;

продажу підприємства цілком чи на аукціоні за конкурсом, щоздійснюється при процедурі банкрутства чи при приватизаціїдержавного підприємства;

передача всього підприємства в оренду. Оцінка вартості важ-лива для призначення орендної плати й здійснення наступноговикупу орендарем (якщо це передбачено договором оренди);

реорганізації (злиття, поділ, поглинання і т.п.) і ліквідації під-приємства, що проводиться як за рішенням власників підпри-ємства, так і за рішенням господарського суду при банкрутствіпідприємства;

здійснення інвестиційного проекту розвитку підприємства,коли для його обґрунтування необхідно знати вихідну вартістьмайна. Зокрема, така проблема виникає перед інвестором припроведенні санації неспроможного підприємства;

одержання кредиту під заставу всього майна підприємства(іпотека).

Оцінка вартості фірмового товарного знаку чи інших засобівіндивідуалізації підприємства і його продукції (послуг) необхідна:

при їхньому перекуповуванні, придбанні іншою фірмою;

при наданні франшизи новим компаньйонам, коли розширю-ється ринок збуту й збільшується обсяг продажу;

при визначенні збитку, нанесеного діловій репутації підприєм-ства незаконними діями з боку інших підприємств;

при використанні їх як внеску у статутний капітал створюва-ного товариства;

при визначенні вартості нематеріальних активів, «гудвілу»,для загальної оцінки вартості підприємства.

Таким чином, обґрунтованість і вірогідність оцінки вартості не-матеріальних активів багато в чому залежить від того, наскільки пра-вильно визначена сфера використання оцінки: купівля-продаж, одер-жання кредиту, страхування, оподатковування й т.д. Особливу увагуварто звернути на спосіб оцінки нематеріальних активів, що надхо-дять безоплатно на баланс.

У даний час оцінка майна, отриманого безоплатно, здійснюєть-ся за ринковою вартістю на дату оприбуткування. Оцінка нематері-альних активів за ринковою вартістю в даний час утруднена, хоча вУкраїні й складається інститут оцінки інтелектуальної власності.

Нагадаємо, що суми коштів, отримані безоплатно від інших під-приємств, включаються до складу позареалізаційних доходів, тобтопідлягають оподаткуванню на прибуток. Таке формулювання при-зводить до того, що деякі бухгалтери відображають безоплатно одер-жуване майно не по кредиту рахунків 87 чи 88, як пропонується, а покредиту рахунка 80 «Прибутки та збитки», тому що саме на кредитірахунка 80 враховуються позареалізаційні доходи.

Дійсно, формально проблема правильності відображення в облі-ку цих угод існує. Однак у даний час гостро стоїть проблема терміно-логії, використовуваної в податковому законодавстві й запозиченніокремих розумінь з інших видів законодавства й галузей права.

Одержуване безоплатно майно не повинне враховуватися на кре-диті рахунка 80 «Прибутки та збитки», а підлягає відображенню нарахунках 87 чи 88 за приналежністю. Для цілей оподатковуванняприбуток збільшується на вартість безоплатно отриманих коштів безвідображення на рахунках бухгалтерського обліку.