2. Нормативно-правова та методична базаекспертної оцінки

магниевый скраб beletage

Головним законодавчим актом, який регулює сьогодні процесоцінки майна та майнових прав у нашій державі, є Закон України«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльністьв Україні», прийнятий у 2001 році. Але відзначимо, що і до прийняттяцього Закону в країні були певні законодавчі підстави для проведенняоцінки. Так, питання оцінки майна, яке приватизувалося, неоднора-зово згадувалися, зокрема, у наступних Законах: «Про приватизаціюмайна державних підприємств» — ст. 20; «Про приватизацію невели-ких державних підприємств (малу приватизацію)» — ст. 9; «Про осо-бливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва» — ст. 9.Наведені законодавчі документи свого часу стали імпульсом станов-лення та розвитку професійної оціночної діяльності в Україні. Адже зчасом усі питання, що стосувалися оцінки майна у зв'язку з його при-ватизацією, знайшли своє відображення у прийнятій «Методиці оцін-ки вартості майна при приватизації» (від 22.06.1998 року № 1114).

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійнуоціночну діяльність в Україні» (далі Закон про оцінку) регламентуєосновні положення оціночної діяльності в Україні. В ньому визнача-ється: що таке професійна оціночна діяльність, в яких формах вонаможе здійснюватися; коли виникає необхідність оцінювати майно,та наводиться перелік випадків, за яких вартість того чи іншого май-на повинна визначатися експертом-оцінювачем обов'язково; об'єктоцінки; суб'єкти оціночної діяльності, їх права та обов'язки, вимогидо суб'єктів та інше.

Згідно із законом, проведення оцінки майна є обов'язковим увипадках:

створення підприємств (господарських товариств) на базі дер-жавного майна, або майна, що є у комунальній власності;

реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальнихпідприємств та підприємств (господарських товариств) з дер-жавною часткою чайна;

виділення або визначення частки майна у суспільному майні, вякому є державна частка (частка комунального майна);

визначення вартості внесків учасників та засновників госпо-дарського товариства, якщо до зазначеного товариства вно-ситься майно господарських товариств із державною (ко-мунальною) часткою, а також у разі виходу (виключення)учасника або засновника зі складу такого товариства;

приватизації та іншого відчуження; оренди, обміну, страхуван-ня державного майна та майна комунальної власності, а такожповернення цього майна на підставі рішення суду;

переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;

оподаткування майна;

передачі майна під заставу;

визначення збитків або розміру відшкодування. У випадках,встановлених законом.

Однак власник має право оцінювати майно і на свій розсуд (про-водити добровільну оцінку). Він повинен знати вартість власності,щоб обґрунтувати та відстоювати свою позицію у взаєминах з інши-ми економічними суб'єктами.

Методичне регулювання оцінки (ст. 9 Закону про оцінку) здій-снюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки, якими є:

а)         положення (національні стандарти) з оцінки майна, що затвер-джуються Кабінетом Міністрів України;

б)         методики та інші нормативно-правові акти, які розробляють-ся з урахуванням положень (національних стандартів) і затверджу-ються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майнаУкраїни.

Положення (національні стандарти) з оцінки майна, по-перше,містять: визначення понять, принципів оцінки, методичних підходівта особливостей оцінки відповідного майна залежно від мети оцінки,вимоги до змісту звіту про оцінку майна та порядок його рецензуван-ня; а по друге, визначають випадки застосування та випадки обме-ження застосування оцінювачами методичних підходів до розрахун-ку різних видів вартості майна.

В Україні розроблення положень (національних стандартів)з оцінки здійснюється на засадах міжнародних стандартів оцінки зурахуванням національного законодавства. На сьогоднішній день вУкраїні розроблені такі стандарти:

Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна імайнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів від 10вересня 2003 року № 1440. Стандарт є обов'язковим для застосуван-ня під час проведення оцінки майна та майнових прав суб'єктами оці-ночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавстваздійснюють рецензування звітів про оцінку майна. Він містить такірозділи: «Загальні положення», «База оцінки та порядок її визна-чення», «Методичні підходи до оцінки майна та їх основні засади»,«Загальні вимоги до проведення незалежної оцінки майна», «Загаль-ні вимоги до складання звіту про оцінку та підготовку висновку провартість майна».

Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», за-тверджений постановою Кабінету Міністрів від 28 жовтня 2004 року№ 1442. Стандарт містить такі частини: «Загальна частина», «Осо-бливості застосування методичних підходів» та «Особливості оцінкиокремих видів нерухомого майна».

Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комп-лексів», затверджений постановою Кабінету Міністрів від 29 листо-пада 2006 року № 1655.

Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелекту-альної власності», затверджений постановою Кабінету Міністрів від 3жовтня 2007 року № 1185. Стандарт є обов'язковим для застосуваннясуб'єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки майно-вих прав інтелектуальної власності, а також особами, які здійснюютьвідповідно до законодавства рецензування звітів про оцінку. Можетакож застосовуватись для визначення розміру збитків, завданих узв'язку з неправомірним використанням об'єктів права інтелектуаль-ної власності.

Що стосується методик та інших нормативно-правових актів:

постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року за-тверджено нову «Методику оцінки майна» № 1891. Цей документготувався як нова редакція «Методики оцінки вартості майна підчас приватизації», яка нині втратила чинність. Нову назву методикаотримала з огляду на те, що вона має застосовуватися не тільки дляпроведення оцінки майна в ході його приватизації, а й в інших випад-ках, віднесених Законом про оцінку до обов'язкових.

Нормативною базою оціночної діяльності є також:

Закон України «Про оцінку земель» (від 11 грудня 2003 року),який визначає правові засади професійної оціночної діяльності усфері оцінки земель в Україні та спрямований на регулювання від-носин, пов'язаних з процесом оцінки (визначення вартості) земель.

«Методика оцінки об'єктів оренди» (від 10 серпня 1995 року) —визначає особливості оцінки майна, що передається в оренду з метоювизначення його вартості та використання отриманих результатівдля розрахунку орендної плати.

«Методика товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх тран-спортних засобів» — встановлює порядок визначення вартості до-рожніх транспортних засобів, регламентує принципи, методи оцінки,а також вимоги до оформлення результатів оцінки та оціночні про-цедури;

інші нормативно-правові акти.