3. Професійна оціночна діяльність:форми, суб'єкти та об'єкти

магниевый скраб beletage

Професійна оціночна діяльність — це діяльність оцінювачів тасуб'єктів оціночної діяльності, яка полягає в організаційному, мето-дичному та практичному забезпеченні процесу оцінки майна, роз-гляді та підготовці висновків щодо вартості об'єкта оцінювання. Цядіяльність може здійснюватися у таких формах:

практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практич-ному визначенні вартості майна та виконанні всіх процедур,пов'язаних із нею. Практична діяльність з оцінки майна можездійснюватися виключно суб'єктами оціночної діяльності, ви-значеними такими відповідно до ст. 5 Закону про оцінку (див.нижче);

консультаційна діяльність, яка полягає у наданні консульта-цій з оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникамоцінки або іншим особам у письмовій або усній формах;

рецензування звітів про оцінку майна: полягає у критичномурозгляді звітів про оцінку та наданні висновків щодо їх повно-ти, правильності виконання, відповідності застосованих про-цедур оцінки вимогам нормативно-правових актів з оцінки;

методичне забезпечення оцінки майна — розробка методичнихдокументів з оцінки та надання роз'яснень щодо їх застосування;

навчальна діяльність оцінювачів — участь у навчальному про-цесі з професійної підготовки оцінювачів.

Процес оцінювання передбачає наявність оцінюваного об'єкта іоцінюючого суб'єкта.

Згідно з Законом про оцінку, об'єктом оцінки є майно та майновіправа, які підлягають оцінюванню.

Майном, що може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріаль-ній формі, будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засобитощо; нематеріальні активи, у тому числі об'єкти права інтелектуаль-ної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності.

Майновими правами, що можуть оцінюватися, визначаютьсябудь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, утому числі права, які є складовими частинами права власності (правоволодіння, розпорядження, користування), а також інші специфічніправа (наприклад, право використання природних ресурсів) та прававимоги.

У національному стандарті № 1 об'єкти оцінки класифікуютьсяна об'єкти оцінки у матеріальній та нематеріальній формі, у форміцілісного майнового комплексу.

Об'єктами оцінки у матеріальній формі є нерухоме майно (неру-хомість) та рухоме майно. Нерухоме майно — земельна ділянка безпокращень або земельна ділянка з поліпшеннями, які нерозривно знею пов'язані (будівлі, споруди), а також інше майно, що згідно з за-конодавством належить до нерухомого майна. Рухоме майно — ма-теріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їмшкоди.

Об'єкти оцінки у нематеріальній формі — об'єкти, які не існуютьу матеріальній формі, але дають змогу отримати певну економічнувигоду. До них належать фінансові інтереси (частки (паї, акції), опці-они, інші цінні папери та їх похідні, векселі, дебіторська та кредитор-ська заборгованість тощо), а також майнові права.

Об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу — об'єкти,сукупність активів яких дає змогу проводити певну господарську ді-яльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а та-кож їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), якіможуть бути виділені в установленому порядку у самостійні об'єктиабо зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності.

Учасниками процесу оцінювання є:

суб'єкти оціночної діяльності,

замовники: споживачі оціночних послуг (держава, інвестори,страховики, кредитори, громадяни тощо).

Закон «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночнудіяльність» (ст. 5) визнає суб'єктами оціночної діяльності:

суб'єкти господарювання (професійних оцінювачів) — фізич-ні особи (індивідуальні підприємці), а також юридичні особи(консалтингові та юридичні фірми, оціночні фірми), які здій-снюють господарську діяльність і у складі яких працює хоча бодин оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночноїдіяльності.

органи державної влади та органи місцевого самоврядування,які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльнос-ті в процесі виконання функцій з управління та розпоряджен-ня державним майном та майном комунальної власності, та ускладі яких працюють оцінювачі.

Незалежна оцінка (відома як експертна оцінка) — оцінка майна,яку проводить суб'єкт господарювання. Органи державної влади абооргани місцевого самоврядування здійснюють самостійну оцінку.