4. Вимоги до суб'єктів оціночної діяльності,їх права та обов'язки

магниевый скраб beletage

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці, особибез громадянства, які склали кваліфікаційний іспит і одержали квалі-фікаційне свідоцтво оцінювача. Не може бути оцінювачем особа, якамає непогашену судимість за корисливі злочини.

Професійну підготовку оцінювачів здійснюють навчальні закла-ди, які уклали договір про співробітництво з професійної підготовкиоцінювачів із Фондом державного майна України. Професійна під-готовка оцінювачів складається з навчання за програмами базовоїпідготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змістунавчальних програм підлягають обов'язковому погодженню Нагля-довою радою з питань оціночної діяльності.

Закінчивши навчання за програмою базової підготовки, оціню-вачі отримують кваліфікаційне свідоцтво. Кваліфікаційне свідоцтвооцінювача є документом, який підтверджує достатній фаховий рівеньпідготовки оцінювача за програмою базової підготовки для самостій-ного проведення оцінки майна. Право на отримання кваліфікаційно-го свідоцтва набувають фізичні особи, які:

мають закінчену вищу освіту;

пройшли навчання за програмою базової підготовки та стажу-вання протягом одного року в складі суб'єкта оціночної діяль-ності разом з оцінювачем, який має не менше ніж дворічнийдосвід практичної діяльності з оцінки майна, отримали йогопозитивну рекомендацію;

успішно склали кваліфікаційний іспит.

Кваліфікаційне свідоцтво видається Фондом державного майнаУкраїни спільно з навчальним закладом, на базі якого проводиласяпідготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі відповід-ного рішення Екзаменаційної комісії. За видачу свідоцтва сплачуєть-ся плата у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів гро-мадян. Ця плата спрямовується на покриття організаційних витрат,пов'язаних з видачею свідоцтва.

Не рідше від одного разу на два роки оцінювачі зобов'язаніпідвищувати свою кваліфікацію за програмою підвищення квалі-фікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення діїкваліфікаційного свідоцтва. Підвищення кваліфікації відбуваєтьсяза напрямками, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві оцінюва-ча. За результатами підвищення кваліфікації видається посвідченняпро підвищення кваліфікації, яке є невід'ємною частиною кваліфіка-ційного свідоцтва.

Фонд державного майна веде Державний реєстр оцінювачів, якіотримали кваліфікаційне свідоцтво. Документом, що засвідчує правосуб'єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реє-стру суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяль-ність у формі практичної діяльності з оцінки майна та які визначенісуб'єктами оціночної діяльності за напрямками оцінки майна є сер-тифікат суб'єкта оціночної діяльності. За видачу сертифіката справ-ляється плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян, яка спрямовується до Державного бюджету України.

Сертифікат видається терміном на три роки та може бути анульо-ваний. Оцінка майна, яка проведена суб'єктом господарювання безчинного сертифіката, є недійсною.

Згідно із законом України про оцінку, оцінювачі мають право:

доступу до майна, яке оцінюється, документації та іншої інфор-мації, що є необхідною або має суттєве значення для оцінки;

отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні дляпроведення оцінки майна та складання звіту про його оцінку,від замовника оцінки та інших осіб щодо інформації, яка міс-тить державну або комерційну таємницю, за наявності у оці-нювача відповідного дозволу або договору про конфіденцій-ність інформації;

відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникненняобставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки;

страхувати свою цивільну відповідальність, пов'язану з профе-сійною оціночною діяльністю;

бути безпосередньо присутнім на засіданні Екзаменаційноїкомісії під час розгляду питання щодо позбавлення оцінювачакваліфікаційного свідоцтва;

оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади та ор-ганів місцевого самоврядування, рішення Екзаменаційної ко-місії у суді.

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані:

дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимогнормативно-правових актів з оцінки майна;

забезпечувати об'єктивність оцінки майна, повідомляти за-мовника про неможливість проведення об'єктивної оцінки че-рез виникнення обставин, які цьому перешкоджають;

забезпечувати збереження документів, які отримані ними підчас проведення оцінки від замовника та інших осіб;

забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під часвиконання оцінки майна;

виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідаль-ність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокре-ма за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна, відповідно доумов договору і законодавства.

Запитання для самоперевірки

Розкрийте передумови впровадження професійної оціночноїдіяльності в Україні.

Що розуміють під професійною оціночною діяльністю?

Якими нормативно-правовими та методичними документамирегулюється оціночна діяльність в Україні на сучасному етапіїї розвитку?

Коли виникає потреба у визначенні вартості майна?

Що є об'єктом економічної оцінки?

Назвіть учасників процесу оцінювання.

Як законодавством регулюється здобуття оцінювачами правана самостійне проведення оцінки майна?

Охарактеризуйте права та обов'язки оцінювачів.

Тестові завдання

1. Яке з наведених визначень не є правильним?

а) оцінка майна — визначення вартості майна на певну датувідповідно до поставленої мети;

б)         оцінка майна — впорядкований процес визначення у грошо-вому виразі вартості об'єкта з урахуванням потенційного тареального доходу, який цей об'єкт приносить у певний мо-мент часу в умовах конкретного ринку;

в)         оцінка майна — це діяльність, яка полягає у наданні консуль-тацій з оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замов-никам оцінки або іншим особам у письмовій або усній фор-мах.

2. Який документ засвідчує право суб'єкта оціночної діяль-ності на внесення його до Державного реєстру Суб'єктів оціноч-ної діяльності?

а)         кваліфікаційне свідоцтво;

б)         сертифікат суб'єкта оціночної діяльності;оцінки майна;

г)         аналітична діяльність.

3*. Об'єктом економічної оцінки можуть бути:

а)         нематеріальні активи;

б)         права інтелектуальної власності;

в)         матеріальні активи;

г)         політична ситуація.

4*. Суб'єктами оцінки є:

а)         оцінювачі;

б)         замовники оціночних послуг.

в)         комерційні банки;

г)         нефінансові корпорації.

Ким проводиться незалежна (експертна) оцінка?

а)         професійними оцінювачами;

б)         власниками об'єкта оцінювання;

в)         органами державної влади та місцевого самоврядування.

Проведення оцінки є обов'язковим у разі:

а)         створення, приватизації, реорганізації банкрутства, ліквіда-ції державних та комунальних підприємств;

б)         переоцінки основних фондів;

в)оподаткування;

г)         у випадках, перелічених вище.

7. Який документ засвідчує право суб'єкта оціночної діяль-ності на внесення його до Державного реєстру Суб'єктів оціноч-ної діяльності?

а)         кваліфікаційне свідоцтво;

б)         сертифікат суб'єкта оціночної діяльності.