1. Поняття та необхідність оцінки бізнесу1.1. Поняття оцінки бізнесу

магниевый скраб beletage

Бізнес — це конкретна діяльність, організована в рамках певноїструктури. Головна її мета — отримання доходу. Будь-який бізнес маєсвою економіко-організаційну форму у вигляді підприємства, фірми.

Хоча підприємство і фірма своїм внутрішнім економічним зміс-том мають капітал, між ними існують не тільки загальні риси, але йвідмінності. Загальним є матеріальна, трудова, грошова, інформа-ційна основа, а відмінності виражаються у нематеріальних активах,що істотно впливає на ефективність, конкурентоспроможність, по-ложення на ринку і перспективи розвитку. Нематеріальними акти-вами фірми є фірмове ім'я, фірмові знаки, технології, маркетинговасистема. Підприємство, прагнучи знайти свою власну ринкову нішу,виділитися з середовища подібних, закріпити свої специфічні осо-бливості, створює і реорганізує свої відмінності у вигляді фірмовоїназви і атрибутів.

Ще зовсім недавно поняття оцінки бізнесу в Україні розумілосяяк оцінка окремого підприємства у якості юридичної особи. У цьомуаспекті оцінка бізнесу компанії ототожнювалася з оцінкою її майна,тобто вартість бізнесу розумілася як вартість всього майна оціню-ваного підприємства. Таке бачення питання досить ефективно ви-користовувалося у процесі приватизації державних підприємств, деголовною метою було не оцінити майбутні можливості підприємства,а визначити вартість активів, що перебували у нього на балансі.

В умовах, коли процеси приватизації майже завершені, коли ак-тивно встановлюється вторинний ринок, оцінка бізнесу полягає втому, щоб з'ясувати, скільки коштує фірма, яка отримує доходи, атакож права власності, технології, конкурентні переваги, активи (ма-теріальні та нематеріальні), які дають можливість отримувати ці до-ходи.

Таким чином, оцінка бізнесу в умовах України може розумітисяу двох аспектах: як оцінка підприємства (оцінка цілісно-майновихкомплексів), та як оцінка власне бізнесу як конкретної діяльності,організованої в рамках певної організаційно-правової форми.