6.1. Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів

магниевый скраб beletage

Фінансовий ринок включає: ринок цінних паперів і ринок по­зикового капіталу.

Ринок цінних ие система економічних відносин, пов'я- папеоів      заних з емісією, розміщенням, купівлею-

продажем иінних паперів.

За своєю структурою ринок цінних паперів є багаторівневим: 1) первинний ринок цінних паперів;

2) вторинний ринок цінних паперів (біржовий, позабіржовий), на яких можуть обертатися цінні папери різні за видами і призна­ченням (рис. 6.1).

Відповідно до Закону України «Про цінні папери і фондо­ву біржу» можуть випускатися і перебувати в обігу такі види цінних паперів: акції, облігації внутрішньої державної і міс­цевої позик, облігації підприємств, казначейські зобов'я­занні, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери.

Банки діють на ринку цінних паперів на основі дозволів Міні­стерства фінансів України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ліцензії Фонду державного майна.

Згідно з українським законодавством за умови отримання пи­сьмового дозволу НБУ комерційні банки мають право здійсню­вати такі операції з цінними паперами:

•      емісійні;

•      інвестування у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

•      професійну діяльність.