7.1. Інвестиції: поняття і види

магниевый скраб beletage

З метою диверсифікації активних операцій, розширен­ня джерел отримання додаткових доходів і підтримання ліквідно­сті балансу комерційні банки здійснюють інвестиційні операції.

У широкому розумінні інвестиції — вкладення капіталу з ме­тою подальшого його збільшення. Джерелом приросту капіталу і рушійним мотивом здійснення інвестицій є одержуваний від них прибуток.

Інвестиції це витрати майнових та інтелектуаль­них цінностей на виробництво та нагро­мадження запасів виробництва, або ж сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в резуль­таті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соці­альний ефект.

Такими цінностями можуть бути:

—   кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та ін. ЦП;

—   рухоме та нерухоме майно;

—   майнові права, досвід, інтелектуальні цінності;

—  сукупність технічних, технологічних, комерційних та ін­ших знань, офісних у вигляді технічної документації, навички та виробничий досвід (не запатентовані);

—  права користування землею, водою, ресурсами, будинка­ми, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права.

Залежно від того, чи сприяли інвестиційні вкладення наро­щуванню капіталу підприємства, говорять про валові і чисті ін­вестиції.

це загальний обсяг інвестованих коштів у певному періоді, спрямованих на нове буді­вництво, придбання засобів виробництва і

на приріст товарно-матеріальних запасів.

сума інвестицій, зменшена на суму амор­тизаційних відрахувань у певний період.

Згідно з законодавством України інвестиції поділяються на:

1.  Капітальні (придбання будівель, споруд, інших об'єктів нерухомості, інших основних фондів та нематеріальних активів).

2. Фінансові (придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів). У свою чергу, фінансові інвестиції розрізняються як:

•  прямі інвестиції — передбачає внесення коштів чи майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою;

•  портфельні інвестиції — придбання цінних паперів та ін­ших фінансових активів за кошти на біржовому ринку;

3. Інвестиції під реінвестиції — здійснення капітальних чи фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інве­стиційних операцій.

Інвестиції у підприємницьку діяльність можна класифікувати за такими ознаками:

за об'єктами вкладення коштів:

—  реальні — вкладення коштів у реальні активи, у т.ч. інновації;

—   фінансові.

за характером участі в інвестуванні:

—  прямі — особиста участь інвестора у виборі об'єктів інвес­тування і вкладанні коштів;

—  непрямі — шляхом придбання сертифікатів інвестиційних фондів і інвестиційних компаній;

за періодом інвестування:

—  короткострокові (не більше 1 року) депозитні внески, де­позитний сертифікат;

Валові інвестиції'

Чисті інвестиції

—   довгострокові.

за формами власності інвесторів:

—  приватні — громадянами, та приватними (недержавними) підприємствами;

—  державні;

—  іноземні;

—  спільні.

Участь комерційних банків в інвестиційних процесах підпо­рядкована певним цілям. Це додержання безпеки банківських коштів, забезпечення їх диверсифікації, доходу та ліквідності, які, у свою чергу, залежать від ряду чинників:

—  розподіл одержуваного прибутку на споживання і заоща­дження;

—  очікувана норма чистого прибутку;

—  ставка процента;

—  очікуваний темп інфляції.

Важливим з точки зору безпеки та підвищення рівня дохідно­сті інвестиційнихз операцій є їх регулювання.