7.4. Визначення ефективності реальних інвестицій

Моделі, на основі яких можуть прийматися рішення про вкладення коштів:

І. Модель оцінювання терміну окупності — дає змогу роз­рахувати період, протягом якого проект окупиться.

Компанія «Креатив» має намір вкласти кошти на придбання обладнання з переробки відходів. По­чаткова вартість проекту прогнозується у розмірі 17000 тис. грн., робочі активи становлять 3000 тис. грн. Проект здійс­нюватиметься три роки. Грошовий потік за кожен рік відповідно — 5000, 12000, 10000 грн.

Визначте термін окупності цього проекту.

Розв 'язання

Таблиця 7.1

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ

Рік

Грошовий потік, тис. грн.

0

- 17000 (витрати)

1

+ 2000 (5000-3000)

2

+ 9000 (12000 - 3000)

3

+ 7000 (10000 - 3000)

Отже, проект окупиться лише на третьому році.

II. Моделі оцінювання доходності використання капіталу (відношення доходів від проектів до витрат).

Ця модель базується на розрахунку доходності на середню ва­ртість вкладеного капіталу. Дохідність на вкладений капітал роз­раховується як відношення середнього щорічного доходу до по­чаткового вкладеного капіталу, а дохідність на середню вартість вкладеного капіталу визначається як середній щорічний до­хід/середня вартість вкладеного капіталу:

Двк = 1, Вк

де Д — середній щорічний дохід;

Вк — середня вартість вкладеного капіталу, яка, у свою чер­гу, розраховується за формулою:

Вк = (початкова вартість — залишкова вартість)/2 + залишко­ва вартість + робочі активи.

Для нашого прикладу

Вк= (17000-3000)/2 + 3000 + 3000 = 23000 тис. грн.

Звідси

(2000 + 9000 + 7000)     Л ^ ^ ^ п/

Двк = ^                  : 2300 = 0,26 або 26%.

Дохід у розрахунках береться після відрахування податкових платежів та амортизації.

Витрати дорівнюють сумі початкової вартості проекту і робо­чого капіталу (сировина, витрати на склад готової продукції).

ІІІ. Модель оцінювання інвестиційних проектів на основі сучасної вартості потоку платежів(модель NPV).

Нехай А -певний платіж, що очікується через n років, тоді йо­го теперішня вартість:

PV = A/(1+r)n,

де r — норма прибутку;

(1 + r)n — коефіцієнт дисконтування. Через n років:

NPV = Г, = 0 (A/(1 + r)n).