7.4. Визначення ефективності реальних інвестицій

магниевый скраб beletage

Моделі, на основі яких можуть прийматися рішення про вкладення коштів:

І. Модель оцінювання терміну окупності — дає змогу роз­рахувати період, протягом якого проект окупиться.

Компанія «Креатив» має намір вкласти кошти на придбання обладнання з переробки відходів. По­чаткова вартість проекту прогнозується у розмірі 17000 тис. грн., робочі активи становлять 3000 тис. грн. Проект здійс­нюватиметься три роки. Грошовий потік за кожен рік відповідно — 5000, 12000, 10000 грн.

Визначте термін окупності цього проекту.

Розв 'язання

Таблиця 7.1

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ

Рік

Грошовий потік, тис. грн.

0

- 17000 (витрати)

1

+ 2000 (5000-3000)

2

+ 9000 (12000 - 3000)

3

+ 7000 (10000 - 3000)

Отже, проект окупиться лише на третьому році.

II. Моделі оцінювання доходності використання капіталу (відношення доходів від проектів до витрат).

Ця модель базується на розрахунку доходності на середню ва­ртість вкладеного капіталу. Дохідність на вкладений капітал роз­раховується як відношення середнього щорічного доходу до по­чаткового вкладеного капіталу, а дохідність на середню вартість вкладеного капіталу визначається як середній щорічний до­хід/середня вартість вкладеного капіталу:

Двк = 1, Вк

де Д — середній щорічний дохід;

Вк — середня вартість вкладеного капіталу, яка, у свою чер­гу, розраховується за формулою:

Вк = (початкова вартість — залишкова вартість)/2 + залишко­ва вартість + робочі активи.

Для нашого прикладу

Вк= (17000-3000)/2 + 3000 + 3000 = 23000 тис. грн.

Звідси

(2000 + 9000 + 7000)     Л ^ ^ ^ п/

Двк = ^                  : 2300 = 0,26 або 26%.

Дохід у розрахунках береться після відрахування податкових платежів та амортизації.

Витрати дорівнюють сумі початкової вартості проекту і робо­чого капіталу (сировина, витрати на склад готової продукції).

ІІІ. Модель оцінювання інвестиційних проектів на основі сучасної вартості потоку платежів(модель NPV).

Нехай А -певний платіж, що очікується через n років, тоді йо­го теперішня вартість:

PV = A/(1+r)n,

де r — норма прибутку;

(1 + r)n — коефіцієнт дисконтування. Через n років:

NPV = Г, = 0 (A/(1 + r)n).

Якщо NPV>0, проект може виконуватися; якщо NPV<0, від проекту слід відмовитися.

Банк «Синтез» має намір придбати пакет ОВДП, дохідність яких 8 %, номінальна вартість — 1500 грн. Прогнозований грошовий потік протягом чоти­рьох років становить відповідно 200, 350, 450, 550 грн. Оцініть проект на основі моделі NPV.

Розв 'язання

Теперішня вартість проекту за роками:

PV1 = 200/(1+0,08)' = 185,19 грн.; PV2 = 350/(1+0,08)2 = 300,07 грн.; PV3 = 450/(1+0,08)3 = 357,23 грн.; PV4 = 550/(1+0,08)4 = 404,26 грн. За чотири роки £PV =1246,75 грн.

NPV = -1500 + 1246,75 = - 253,25 грн.

Висновок: Оскільки NPV<0, то від проекту слід відмовитися, не дивлячись на те, що на четвертому році маємо стандартну окупність.

IV. Модель оцінювання інвестиційних проектів на основі вну­трішньої норми доходності (IRR). Внутрішня норма доходності визначається як коефіцієнт дисконтування, при якому NPV = 0:

IRR = 1 . .

(1 + г)

Слід вибирати проекти з найвищим IRR, ніж ринкова норма прибутку для безризикових активів.

Банк розглядає можливість інвестувати кошти у муніципальні облігації номінальною вартістю 11000 грн.

Оцініть даний проект на основі розрахунку внутрішньої норми до­ходності, якщо через рік банк отримає доход у розмірі 11377 грн.

Розв 'язання

- 11000 + 11377/(1 + r) = 0. Звідси 11377/(1 + г) = 11000/1

г =1,034 або 3,4 %. Отже, як бачимо, норма доходності за цим проектом не висока.

V. Очікувана сучасна вартість потоку платежів ENPV —

середнє значення теперішніх вартостей потоків платежів проекту, визначених на підставі оцінювання їх імовірності.

Фірма розглядає можливість придбання облад­нання, яке коштує 13000 тис. грн. з терміном ви­користання 3 роки. Коефіцієнт дисконтування ста­новить 7 %.

Оцініть сучасну вартість потоку платежів від інвестицій, якщо ста­тистика по підприємству така:

Таблиця 7.2

ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД ІНВЕСТОВАНОГО КАПІТАЛУ ПО РОКАМ

Стан галузі

Роки

Ймовірність одержання платежів

0

1

2

3

I

- 13000

+ 7000

+ 5000

+ 6000

0,3

II

- 13000

+ 7000

+ 4000

+ 5500

0,5

III

- 13000

+ 4000

+ 4000

+2700

0,3

Розв'язання

Треба розрахувати NPV для кожного варіанту:

I.    NPV = - 13000 + 7000 * 1/(1 + 0,07) + 5000 * 1/(1 + 0,07)2 + 6000 * 1/ / (1+0,07)3 = +2768 грн.

II.NPV = +1492 грн.

III.  NPV = -3595 грн.

Очікуване значення NPV:

I. 0,3 * 2768 = 830,4 грн.

II. 0,5 * 1492 = 746 грн.

III.0,3 * (- 3595) = - 1078,5 грн.

Звідси ENPV = +497,9 грн.

Оскільки проект має позитивні очікування ENPV, він може бути прийнятним для інвестора.

VI. Аналіз чутливості — метод визначення того, на яку ве­личину має змінитися оцінюваний фактор проекту (за умови сталості всіх інших факторів), щоб позитивний NPV зменшився до нуля.

Маємо такі оцінки параметрів проекту: початкові витрати — 1700 грн.; термін виконання 4 роки; щорічний доход — 3500 грн.; щорічні витрати — 2300 грн.; коефіцієнт дисконтування — 8 %.

Здійснити аналіз чутливості факторів інвестиційного проекту та по­будуйте таблицю чутливості.

Розв'язання

= +2380 грн.

Знайдемо

11

ENPV = -1700 +1200

v0,08 0,08(1 + 0,08)4 j

Початкові витрати розрахуємо таким чином: x + 1200 * Аа - 0,08 = 0,

де А4 - 008 — сучасна вартість постійного потоку платежів в одну грив­ню щорічно з коефіцієнтом дисконтування 8 % і чотирирічному періо­ді. Визначається за формулою:

An - r = (1/r - 1/r(1 + r)n).

Звідси

x = 4080 грн.і не більше.

= 1300грн.

2) Термін виконання проекту дорівнює:

1

NPVt = 3 = -1700 +1200

0,08 0,08(1 + 0,08)[4]

NPVt = 2 = - 20 грн.

Отже, між другим і третім роком NPV = 0, тому термін виконання може зменшитися на 4 - t роки, де

 

20

;(3 - 2)

X = 2 +

1300+20

= 2,02 роки,

 

тобто на 1,98 роки.

Проаналізуємо, наскільки може зменшитися дохід:

+1700 + 2300 * (12,5 - 9,1) „ОАА

x =      —      — = 2800 грн.

12,5 - 9,1

Отже, максимально допустиме зменшення доходу: 3500 - 2800 = 700 грн.

3)       Визначимо, наскільки можуть бути збільшені щорічні витрати.

= 3,3 %.

Початковий коефіцієнт дисконтування можна збільшити на 30 п. п. (0,38 - 0,08).

_ 1700 + 3500*3,4

= 4000 грн.

3,4

4000 - 2300 = 1700 грн. 5) Розрахуємо максимально прийнятний коефіцієнт дисконтування. Аа - х= 1700/1200=1,42.

1

Нехай x = 10 %, тоді А4 - 0 10 = —-------          „

4 0,10 0,1 0,1(1 + 0,1)[5]

Нехай х = 15 %, тоді А4 - 0,15 = 2,9 %.

На основі розрахованих показників побудуємо таблицю чутливості.

Таблиця 7.3

АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Фактор

початкова оцінка

максимальне значення

максимальна зміна

процент зміни (4:2)

1

2

3

4

5

1)початкові витрати

1700

4080

2380

+40

2)термін виконання

4

2,02

1,98

- 49,5

3)щорічний доход

3500

2800

7000

- 20

4)щорічні витрати

2300

4000

1700

+73,92

5)коефіцієнт диско­нтування

8 %

38 %

30 %

+375

Отже, якщо оцінюваний фактор зміниться на більшу величину, ніж було одержано в результаті аналізу чутливості, то початкове оцінюван­ня проекту як прийнятного виявляється помилковим.

VII. Моделі інвестиційної діяльності в умовах невизначено­сті (ризику).

Ризик — можливість неотримання доходів, очікуваних від ін­вестиційного портфеля або проекту.

Існують такі види інвестиційного ризику:

Кредитний — ризик зменшення або втрати очікуваних дохо­дів, викликаних невиконанням позичальниками зобов'язань за кредитом;

Інфляційний ризик — зменшення або втрата очікуваних реаль­них доходів, викликаних змінами в очікуваній інфляції.

Ризик доходу — допустиме зменшення виплат доходу з активу.

Ринковий ризик — зменшення або втрата доходів унаслідок зміни майбутньої ринкової ціни активу під впливом різних змін на фондовому ринку. Зниження ризику як правило спричиняє зменшення доходності інвестиційних операцій.

Найбільш безпечними вважаються вкладення в ОВДП. Якщо приділяється увага доходності, то слід придбавати цінні папери акціонерних товариств з низьким інвестиційним рейтингом.

Але дохідність інвестиційної діяльності залежить і від інших факторів:

стабільний розвиток економіки;

наявність різних форм власності у сфері виробництва і по­слуг, у т.ч. банківської діяльності;

чітке функціонування фінансово-кредитної системи;

наявність розвиненого і цивілізованого ринку ЦП;

наявність ринкових інститутів ЦП;

струнка законодавча база з регулювання випуску та обігу ЦП, діяльності учасників фондового ринку;

наявність в обігу високоякісних ЦП, що використовуються у практиці міжнародної інвестиційної діяльності комерційних банків;

наявність і підготовка висококваліфікованих спеціа­лістів.

Оптимальне поєднання ризику і доходності забезпечується шляхом ретельного підбору і постійного контролю інвестиційно­го портфеля.

Інвестиційний набір цінних паперів, придбаний ним з ме- портфель банку тою отримання доходів і підтримання лі­квідності.

Структура інвестиційного портфеля звичайно залежить від виду цінних паперів на фондовому ринку. Ринкова вартість бан­ківського портфеля інвестицій визначає дохідність цінних папе­рів і залежить від процентної ставки за облігаціями і сертифіка­тами, облікової ставки, процента за векселями, дивідендів по акціям, попиту і пропозиції ЦП на фондовому ринку.

Ринкова вартість цінних паперів (ціна) і доходи від них знахо­дяться в оберненій залежності. Підвищена процентна ставка має як позитивний, так і негативний бік. Зниження ринкової вартості ЦП з одного боку робить їх доступними, а з іншого — приводить до знецінення інвестиційного портфеля банку.

Доходність ЦП залежить також від строку їхнього погашення. Чим коротший строк, тим стабільніша ринкова ціна, тому корот­кострокові ЦП більш привабливі для клієнтів.

Тому для зменшення ризику можливих втрат капіталу чи до­ходів від нього банки диверсифікують інвестиційний портфель за видами, строками та емітентами ЦП.

Важливою також є ліквідність ЦП, тобто їх швидке та беззби­ткове для власників ЦП перетворення у грошові кошти. Вона означає, що при визначеній ціні завжди знайдуться покупці, що придбають ці ЦП. Жоден інвестиційний портфель не відповідає всім інвестиційним цілям. Якщо ЦП надійні, то дохідність буде низькою, тому що інвестори будуть купувати їх за ціною, яка вища за номінал.

Тому під час формування інвестиційного портфеля важливе значення має оцінка інвестиційної привабливості фондових інструментів, що передбачає:

1. Проведення аналізу ринкової кон'юнктури, тобто вивчення динаміки ринкових курсів (технічний аналіз);

2. Оцінку доходів емітента, обсягів продаж, активів, пасивів компанії, норми прибутку на власний капітал; визначення коефі­цієнта прибутковості (відношення чистого прибутку до виручки від реалізації продукції), коефіцієнта оборотності коштів (відно­шення виручки від реалізації до вартості активів підприємства), співвідношення власних та запозичених коштів, коефіцієнти лік­відності. Аналіз здійснюється на основі балансу, звіту про прибу­тки і збитки і базується на аналізі інвестиційних характеристик цінного паперу, який відображає фінансово-економічне станови­ще емітента або галузі, до якої він належить (фундаментальний аналіз).

Таким чином інвестиційна діяльність пов'язана зі значними ризиками, вимагає керівництва, розробки спеціальної інвестицій­ної політики.

Інвестиційна політика комерційного банку, скоригова- політика на на ступінь ризику, основана на акти­вних операціях з цінним паперами і на­правлена на забезпечення доходності і ліквідності банківсь­ких коштів.

Вона передбачає визначення:

•  цілей інвестування;

•  структури інвестиційного портфеля;

•  лімітів за видами, якістю ЦП, строками та емітентами;

•  порядку торгівлі ЦП;

•        особливості проведення операцій з окремих видів ЦП. Залежно від метода ведення інвестиційних операцій стратегії

інвестиційної політики поділяються на:

Активні — прогноз ситуації у різних секторах фінансового ринку і активне використання спеціалістами банків прогнозів для коригування структури ЦП;

Пасивні — портфель формується залежно від дохідності ЦП. Дохідність повинна відповідати певному індексу і мати рівномір­ний розподіл інвестицій між випусками різного строку. Довго­строкові ЦП забезпечують банку більш високий дохід, а коротко­строкові — ліквідність (ступінчатий підхід).

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1.  Що таке інвестиції, які фактори впливають на їх обсяги?

2.  Які види інвестування мають місце у підприємниць­кій діяльності?

3.  Поясніть поняття «інвестиційна діяльність» і за­значте напрямки державної інвестиційної політики.

4.  Визначте принципи і напрями процесу фінансування капітальних вкладень.

5.  Від чого залежить ефективність реальних інвес­тицій?

6.  Які види і методи зменшення інвестиційного ризику ви знаєте?

&

7.  Розкрийте зміст та значення інвестиційної полі­тики банку.