7.4. Визначення ефективності реальних інвестицій

Моделі, на основі яких можуть прийматися рішення про вкладення коштів:

І. Модель оцінювання терміну окупності — дає змогу роз­рахувати період, протягом якого проект окупиться.

Компанія «Креатив» має намір вкласти кошти на придбання обладнання з переробки відходів. По­чаткова вартість проекту прогнозується у розмірі 17000 тис. грн., робочі активи становлять 3000 тис. грн. Проект здійс­нюватиметься три роки. Грошовий потік за кожен рік відповідно — 5000, 12000, 10000 грн.

Визначте термін окупності цього проекту.

Розв 'язання

Таблиця 7.1

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ

Рік

Грошовий потік, тис. грн.

0

- 17000 (витрати)

1

+ 2000 (5000-3000)

2

+ 9000 (12000 - 3000)

3

+ 7000 (10000 - 3000)

Отже, проект окупиться лише на третьому році.

II. Моделі оцінювання доходності використання капіталу (відношення доходів від проектів до витрат).

Ця модель базується на розрахунку доходності на середню ва­ртість вкладеного капіталу. Дохідність на вкладений капітал роз­раховується як відношення середнього щорічного доходу до по­чаткового вкладеного капіталу, а дохідність на середню вартість вкладеного капіталу визначається як середній щорічний до­хід/середня вартість вкладеного капіталу:

Двк = 1, Вк

де Д — середній щорічний дохід;

Вк — середня вартість вкладеного капіталу, яка, у свою чер­гу, розраховується за формулою:

Вк = (початкова вартість — залишкова вартість)/2 + залишко­ва вартість + робочі активи.

Для нашого прикладу

Вк= (17000-3000)/2 + 3000 + 3000 = 23000 тис. грн.

Звідси

(2000 + 9000 + 7000)     Л ^ ^ ^ п/

Двк = ^                  : 2300 = 0,26 або 26%.

Дохід у розрахунках береться після відрахування податкових платежів та амортизації.

Витрати дорівнюють сумі початкової вартості проекту і робо­чого капіталу (сировина, витрати на склад готової продукції).

ІІІ. Модель оцінювання інвестиційних проектів на основі сучасної вартості потоку платежів(модель NPV).

Нехай А -певний платіж, що очікується через n років, тоді йо­го теперішня вартість:

PV = A/(1+r)n,

де r — норма прибутку;

(1 + r)n — коефіцієнт дисконтування. Через n років:

NPV = Г, = 0 (A/(1 + r)n).

Якщо NPV>0, проект може виконуватися; якщо NPV<0, від проекту слід відмовитися.

Банк «Синтез» має намір придбати пакет ОВДП, дохідність яких 8 %, номінальна вартість — 1500 грн. Прогнозований грошовий потік протягом чоти­рьох років становить відповідно 200, 350, 450, 550 грн. Оцініть проект на основі моделі NPV.

Розв 'язання

Теперішня вартість проекту за роками:

PV1 = 200/(1+0,08)' = 185,19 грн.; PV2 = 350/(1+0,08)2 = 300,07 грн.; PV3 = 450/(1+0,08)3 = 357,23 грн.; PV4 = 550/(1+0,08)4 = 404,26 грн. За чотири роки £PV =1246,75 грн.

NPV = -1500 + 1246,75 = - 253,25 грн.

Висновок: Оскільки NPV<0, то від проекту слід відмовитися, не дивлячись на те, що на четвертому році маємо стандартну окупність.

IV. Модель оцінювання інвестиційних проектів на основі вну­трішньої норми доходності (IRR). Внутрішня норма доходності визначається як коефіцієнт дисконтування, при якому NPV = 0:

IRR = 1 . .

(1 + г)

Слід вибирати проекти з найвищим IRR, ніж ринкова норма прибутку для безризикових активів.

Банк розглядає можливість інвестувати кошти у муніципальні облігації номінальною вартістю 11000 грн.

Оцініть даний проект на основі розрахунку внутрішньої норми до­ходності, якщо через рік банк отримає доход у розмірі 11377 грн.

Розв 'язання

- 11000 + 11377/(1 + r) = 0. Звідси 11377/(1 + г) = 11000/1

г =1,034 або 3,4 %. Отже, як бачимо, норма доходності за цим проектом не висока.

V. Очікувана сучасна вартість потоку платежів ENPV —

середнє значення теперішніх вартостей потоків платежів пр