ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Вступ.................................................................................................... 6

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКУ

І ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ........................................... 7

Глава 1. Створення та організація діяльності комер­ційного банку.. 7

1.1.                 Сутність та основні принципи діяльності комерцій­ного банку    7

1.2.                 Види банків, їх операції та функції................................ 11

1.3.                 Порядок реєстрації комерційного банку......................... 16

1.4.                 Ліцензування банківської діяльності.............................. 18

1.5.                 Організаційна структура та управління банком.............. 21

Перевірте свої знання.......................................................................... 24

Глава 2. Формування ресурсів комерційного банку........................ 25

2.1.                 Загальна характеристика ресурсів комерційного банку... 25

2.2.                 Власний капітал комерційного банку, його струк­тура і формування       27

2.3.                 Порядок формування депозитних ресурсів комер­ційного банку  36

2.4.                 Запозичений капітал банку............................................ 51

Перевірте свої знання.......................................................................... 58

РОЗДІЛ 2. ПОСЛУГИ Й ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. . . 59

Глава 3. Розрахунково-касові операції банку................................... 59

3.1.                 Загальні основи організації безготівкових розрахунків .. 59

3.2.                 Порядок відкриття рахунків у банку.............................. 66

3.3.                 Форми безготівкових розрахунків та їх характерис­тика 74

3.4.                 Міжбанківські розрахунки............................................. 86

3.5.                 Розрахунки з використанням пластикових карток ....      90

3.6.                 Касові операції банків................................................... 95

Перевірте свої знання....................................................................... 101

Глава 4. Операції банку з векселями................................ 102

4.1.   Функції та види векселів...........................................   102

4.2.   Операції врахування та переврахування векселів ....      111

4.3.   Кредити під заставу векселів......................................   117

4.4.  Авалювання та акцептування векселів........................   119

4.5.   Операції банку з інкасування і доміциляції векселів.. 120 Перевірте свої знання       123

Глава 5. Кредитні операції банку...................................... 124

5.1.   Сутність, форми і види кредиту. Принципи креди­тування                        124

5.2.   Етапи процесу кредитування. Оцінка кредитоспро­можності позичальника            131

5.3.   Форми забезпечення кредитів...................................... 146

5.4.  Кредитний ризик: визначення і мінімізація витрат. . .   151

5.5.  Ціна кредиту................................................................ 155

Перевірте свої знання.......................................................... 159

Глава 6. Операції банку з цінними паперами................... 161

6.1.  Діяльність комерційних банків на ринку цінних па­перів              161

6.2.  Емісійні операції банків............................................... 162

6.3.  Інвестиційні операції банків цінними паперами.......... 165

6.4.  Професійна діяльність банків....................................... 172

Перевірте свої знання.......................................................... 175

Глава 7. Банківські інвестиції.......................................... 176

7.1.  Інвестиції: поняття і види............................................ 176

7.2.   Основи правового регулювання інвестиційної дія­льності в Україні                      178

7.3.  Довгострокове кредитування як форма участі банку

в інвестиційному процесі..................................................  180

7.4.  Визначення ефективності реальних інвестицій............. 184

Перевірте свої знання.......................................................... 193

Глава 8. Операції банку в іноземній валюті..................... 194

8.1.   Види валютних операцій комерційних банків. Ве­дення валютних рахунків клієнтів                     194

8.2.   Неторговельні операції комерційних банків в іно­земній валюті    201

8.3.  Здійснення розрахунків в іноземній валюті за зов­нішньоекономічними угодами       204

 

8.4.                 Конверсійні операції та управління валютною по­зицією комерційного банку     212

8.5.                 Валютні ризики. Методи управління валютними

ризиками........................................................................................... 218

Перевірте свої знання......................................................................... 222

Глава 9. Нетрадиційні банківські операції та послуги. . 223

9.1.                 Характеристика та види нетрадиційних банківських операцій і послуг   223

9.2.                 Лізингові операції....................................................... 225

9.3.                 Банківські гарантії та поручительства. Посередни­цькі, консультаційні та інформаційні послуги банків  230

9.4.                 Трастові (довірчі) послуги............................................ 233

9.5.                 Факторинг та форфейтинг............................................ 234

9.6.                 Операції банку з дорогоцінними металами................... 241

Перевірте свої знання......................................................................... 243

Глава 10. Забезпечення фінансової стійкості банку .... 244

10.1.                 Поняття фінансової стійкості банку. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій          244

10.2.                 Фінансові звіти банку та аналіз його діяльності ....      254

10.3.                Аналіз прибутковості банку........................................ 258

10.4.                 Регулювання діяльності банків.................................... 259

Перевірте свої знання......................................................................... 269

ГЛОСАРІЙ........................................................................................ 270

ОРІЄНТОВНА РОБОЧА ПРОГРАМА................................................. 285

ЗБІРНИК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ.................................................. 311

ДОДАТКИ......................................................................................... 347

Присвячується 200-річчю Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди