8.1. Види валютних операцій комерційних банків. Ведення валютних рахунків клієнтів

магниевый скраб beletage

Валютні операції, пов'язані з використанням як за- опеоації собу платежу іноземної валюти і платіж­них документів в іноземній валюті, а також з покладанням виконання зобов 'язань в інвалюті на третю особу.

Під іноземною валютою слід розуміти:

• іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законними платіжним засобом на території відповідної держави, а також вилучені з обі­гу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають у обігу;

• кошти у грошових одиницях інших держав і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках або вно­сяться до банківських або інших фінансово-кредитних установ за межами України;

• платіжні документи та інші цінні папери, виражені в інозем­ні валюті або монетарних металах;

• монетарні метали.

Валютні операції здійснюються уповноваженими банками.

Уповноважений банк, який має ліцензію НБУ на здійснення цих банк операцій, і виконує функції агента валютно­

го контролю за операціями своїх клієнтів.

Суб'єктами операцій банків з іноземною валютою можуть бути як резиденти, так і нерезиденти.

Резидентами є:

фізичні особи, які мають постійне місце проживання на те­риторії України (не менше 1 року і має намір проживання на те­риторії України протягом необмеженого строку);

юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності без статусу юридичної особи з місцезнаходженням на території України;

дипломатичні, консульські, торгівельні та інші офіційні представництва України за кордоном, а також філії та представ­ництва підприємств і організації України за кордоном, що не ве­дуть підприємницької діяльності.

Нерезидентами є:

фізичні особи, які мають постійне місце проживання за ме­жами України;

юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності без статусу юридичної особи з постійним місцезнаходженням за ме­жами України;

розташовані на території України інші дипломатичні, кон­сульські, торгівельні та інші офіційні представництва, міжнарод­ні організації та їхні філії, які не здійснюють підприємницьку ді­яльність на підставі законів України.

Валютні операції банків включають:

операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності за винятком операцій між резидентами у валюті України.

Валютні це валюта України, а також вся іноземна цінності валюта;

операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгова­ностей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

операції, пов'язані із ввезенням, переказуванням і переси­ланням на території України та вивезенням, переказуванням і пе­ресиланням за її межі валютних цінностей.

Класифікація валютних операцій комерційних банків за сту­пенем складності і ризику подано на рис. 8.1.

Зупинимося докладніше на операціях банків з ведення валют­них рахунків клієнтів.

Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на поточні і депозитні (вкладні) і можуть відкриватися юридичним та фізич­ним особам як резидентам, так і нерезидентам. Розглянемо поря­док відкриття та ведення таких рахунків.

Поточний рахунок відкривається підприємству — юридич- в іноземній валюті ній особі для проведення розрахунків у

межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні пото­чних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Юридичні особи-резиденти можуть мати більше, ніж один рахунок в іноземній валюті в уповноважених банках. Для відк­риття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство- резидент (особисто керівник чи головний бухгалтер) подає упов­новаженому банку ті самі документи, що і для відкриття поточ­ного рахунку в національній валюті.

У разі відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів рахунків (крім рахунків фізичних осіб та офіційних представ­ництв) установа банку зобов'язана повідомити про це подат­ковий орган за місцем реєстрації власника рахунку протягом 3- х робочих днів з дати відкриття або закриття рахунку, а також надіслати повідомлення про відкриття (закриття, або зміну) рахунку до НБУ для включення до зведеного реєстру власни­ків рахунків.

Ведення передбачає готівкове та безготівкове йо-

рахунку го обслуговування банком, зарахування та

здійснення видатків відповідних коштів.

Так, на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб- резидентів зараховуються такі кошти:

а) через розподільні рахунки:

• готівка з каси від нерезидентів за економічними угодами;

• ввезена готівка уповноваженими особами, які надають пос­луги за межами України;

• державне мито, митні збори у готівковій формі;

• невикористана іноземна валюта у готівці, що отримана в уповноважених банках чи закордоном на відрядження, експлуа­таційні витрати, представницькі витрати;

• благодійні внески нерезидентів на основі прибутково- касового ордера;

• за платіжними документами, що надіслані з-за кордону, у т.ч. за зовнішньоекономічними контрактами;

• кошти з рахунків постійних представництв;

• кошти від юридичних осіб-нерезидентів згідно з міжурядо­вими угодами та проектами технічної допомоги;

• за використання авторського права резидентів;

• адвокатським та іншим компаніям-резидентам;

• кошти агентам юридичної особи-нерезидента згідно з Коде­ксом торговельного мореплавства для виплати капітану судна, які належать нерезидентові, на експлуатаційні потреби;

• благодійні внески резидентів-юридичних осіб за наявності індивідуальної ліцензії НБУ;

• кредити (позики, фінансова допомога) від кредиторів;

б) безпосередньо на поточні рахунки:

• куплена валюта за дорученням власника рахунку уповнова­женим банком:

• кредит з кредитного рахунку;

• кошти перераховані з депозитного рахунку;

• сума відсотків, нарахованих за залишком коштів на власно­му поточному та депозитному рахунку;

• кошти, перераховані з власного поточного рахунку.

За розпорядженням власника рахунку з його поточного рахун­ку можуть здійснюватися такі виплати:

• готівка для оплати праці нерезидентам, які працюють за ко­нтрактом в Україні;

• виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження за кордоном, експлуатаційні витрати для обслуговування транспортних засобів за кордоном, представ­ницькі витрати за кордоном;

• на експлуатаційні витрати судна, що належить нерези­денту;

• готівки фізичним особам, яка отримана адвокатськими та іншими компаніями-нерезидентами;

• фізичним особам готівки за використання їхніх творів за ко­рдоном юридичними особами-резидентами, які мають на це пов­новаження;

• сплата державного мита;

• перерахування коштів посередникам за торгівельними уго­дами;

• нерезидентам за зовнішньоекономічними договорами;

• плата за використання творів зарубіжних авторів;

• плата за навчання, участь в конференціях, виставках за кор­доном;

• відшкодування витрат адвоката, нотаріуса, правоохоронних органів, що знаходяться за кордоном (нерезидентам);

• витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами;

• перерахування на кредитний рахунок для погашення забор­гованості за отримані кредити та проценти за ним;

• продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чин­ного законодавства України;

• перерахування на власний депозитний рахунок в обслуго­вуючому або іншому уповноваженому банку;

• перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юри­дичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліце­нзії в НБУ;

• перерахування на власний поточний рахунок;

• перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами (у т.ч. проценти, комісія, пеня).

Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати поточні рахунки в іноземній валюті тільки своєму представництву, у т.ч. іноземним дипломатичним, консульським, торговельним та ін. офіційним представництвам інших держав.

Фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльно­сті (резидентам), які здійснюють свою діяльність без створен­ня юридичної особи, поточний рахунок відкривається згідно з порядком, визначеним для юридичних осіб-резидентів. Та­кий же порядок зарахування і використання коштів з цього рахунку.

Поточнірахунки в іноземній валюті відкриваються також:

фізичним особам-резидентам:

а) громадянам України (без підтвердження джерел надхо­дження коштів в іноземній валюті);

б) іноземцям та особам без громадянства (без підтвердження джерел надходження коштів в іноземній валюті);

фізичним особам-нерезидентам:

а) іноземцям та особам без громадянства, що проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року (за на­явності підтверджених джерел надходження іноземної ва­люти);

б) громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності відкритої візи строком до 1 року та підтверджених джерел надходження іноземної валюти).

На постійний рахунок фізичних осіб-резидентів зарахову­ється:

готівкова валюта;

валюта за платіжними документами з-за кордону;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), ви­писаними уповноваженими банками України та надіслані з-за ко­рдону;

валюта, переказана з-за кордону;

валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи- нерезидента як оплата праці, премії, авторські гонорари;

валюта, перерахована за дорученням від юридичної особи нерезидента через юридичну особу-резидента;

валюта від інших фізичних осіб (резидентів, нерезидентів) в межах України з власного поточного рахунку.

Для нерезидентів фізичних осіб на рахунки можливе зара­хування тих же самих коштів, отриманих з-за кордону від нере­зидентів, а також коштів, що були раніше зняті власниками раху­нку і не використані, або не використані повністю.

З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться такі операції (списання коштів):

а) в іноземній валюті:

• перерахування за межі України через кореспондентські ра­хунки уповноважених банків України;

• виплата готівкою;

• виплата платіжними документами;

• перерахування на рахунок інших фізичних осіб в межах України;

• на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку;

• продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок.

З рахунків нерезидентів-фізичних осіб здійснюється таке ж саме списання коштів, а також перерахування на рахунки фізичних осіб для резидентів і нерезидентів, перерахування фі­зичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи- резидента, як інвестиція згідно з чинним законодавством Укра­їни.

б) у грошових одиницях України:

• виплата готівкою при здійсненні операцій продажу інозем­ної валюти уповноваженого банку України;

• перерахування коштів юридичних осіб для сплати за продаж товарів чи наданих послуг на території України;

• інверсування (для нерезидентів).

Вкладні (депозитні) відкриваються уповноваженим банком

рахунки рахунок фізичним і юридичним особам (резиде-

. Г. . нтам і нерезидентам) на підставі ук-

в іноземній валюті

о іпио^пшоси,п"'" ладення депозитного договору між власником рахунку та банком на визначений у договорі строк.

На вкладний рахунок фізичних осіб резидентів (нерезиден­тів) зараховується:

• готівкова валюта;

• валюта з власного поточного чи вкладного рахунку в інозе­мній валюті в іншому уповноваженому банку.

З вкладного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться операції (при закритті рахунку):

• виплата готівкою;

• виплата за платіжними документами;

♦ перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України;

♦ перерахування за межі України через кореспондентські ра­хунки уповноважених банків України (для нерезидентів).

Отже, ведення валютних рахунків клієнтів банку передбачає переміщення грошових коштів різних за призначенням та пов'язаних, як правило, з операціями торгівельного і неторгіве- льного характеру. Останні передбачають здійснення виплат, пе­рерахувань та обмінних операцій з іноземною валютою.