8.4. Конверсійні операції та управління валютною позицією комерційного банку

магниевый скраб beletage

Конверсійні це операції обміну між учасниками валют- операції ного ринку грошових сум у валюті однієї країни, на валюту іншої країни за певним курсом на певну дату.

Здійснення конверсійних операцій в банку займається відділ конвертації валют (ділингу), який складається з двох підрозді­лів: власне самого ділингу (фронт-офісу) та бек-офісу, тобто під­розділу, що оформляє всі укладені дилерами угоди. Укладені угоди дилери оформляють розпорядженнями на здійснення роз­рахунків (т.зв. «пікетами»).

Конверсійні угоди бувають таких типів:

1 — угода з поставкою водночас (готівкова — cash) — кон­версійна операція з датою валютування, відстроченою від дня укладення угоди не більше, ніж на два робочих банківських дня.

Касові валютні операції:

2 — угода типу «ТОД» — конверсійна операція з датою ва­лютування в день укладення угоди;

3 — угода типу «ТОМ» — операція з датою валютування на наступний за днем укладення угоди робочий день;

4 — угода типу СПОТ — операція з датою валютування на другий за днем укладення угоди робочий банківський день; опе­рація, що здійснюється за погодженим сьогодні курсу, коли одна валюта використовується для купівлі іншої валюти зі строком кі­нцевого розрахунку на другий робочий день, не враховуючи дня укладення угоди;

Строкові:

5 — строкова (форвардна угода) — більше ніж на 2 робочих банківських дні.

Строкові конверсійні операції це:

— угоди з «аутрайтом» — з умовою поставки валюти на пев­ну дату;

— угоди з «опціоном» — з умовою нефіксованої дати поста­вки валюти.

— угода СВОП — угода, що складається з двох протилежних операцій на однакову суму, що заключаються в один і той же день. При цьому одна із вказаних угод є строковою, а друга — угода з поставкою одразу.

Якщо продаж валюти проводиться на спотовому ринку і одно­часно укладається угода про купівлю тієї самої валюти на форва­рдному ринку, то це валютна операція своп, що має назву «ре- порт». Якщо ж ідеться про купівлю валюти на умовах спот у поєднанні з одночасним продажем на форварді, то відповідну операцію називають «депорт».

Основним питанням при укладанні форвардного валютного контракту є рівень обмінного курсу, який визначається на дату угоди і за яким операція купівлі-продажу валюти буде здійснена на дату валютування. Дата валютування — оговорена сторона­ми дата здійснення поставки коштів на рахунки контрагента за угодою.

Для вираження валютних курсів застосовується пряме і не­пряме котирування.

змінюване число одиниць національної ва­люти виражає вартість одиниці іноземної валюти (1 дол. США = 5 грн.).

змінюване число одиниць іноземної валю­ти виражає вартість національної валю­ти (1 грн. — 0,28 дол. США), при цьому грн. — оціночна валюта, долар — валюта угоди.

Пряме котирування

Непряме котирування

Кроскурс відношення між двома валютами, яке ви­пливає з відношення до третьої валюти (як правило до дол. США).

При прямому котируванні:

У Крос-курс при купівлі «Bid» = Курс «Bid» по оціночній валюті / Курс «Offer» по валюті угоди.

У Крос-курс при продажі «Offer» = Курс «Offer» по оціно­чній валюті / Курс «Bid» по валюті угоди.

При непрямому котируванні:

У Крос-курс «Bid» = Курс «Bid» по оціночній валюті * Курс «Bid» по валюті угоди.

У Крос-курс «Offer» = Курс «Offer» по оціночній валюті * Курс «Offer» по валюті угоди.

Припустимо 1 дол. США дорівнює 1,55 євро; та 1,95 швейцарського франка.

Визначте крос курс німецької марки до швейцарського франка.

Розв 'язання

1 німецька марка = 1,95/1,55 = 1,26 швейцарського франка.

Різниця між курсами «Bid» та «Offer» називається маржею, або спредом, і є джерелом отримання банком прибутку від опе­рацій купівлі-продажу іноземної валюти.

У міжнародній практиці при котируванні валют для «форвар­дних» угод звичайно вказують не повний форвардний курс, а лише різницю відносно курсу «спот» (дисконт або премію).

Якщо форвардний курс вищий від поточного, то для визна­чення спот-курсу додається форвардна премія, якщо нижчий — від спот-курсу віднімається форвардний дисконт. Розмір премії чи дисконту в перерахунку в річні проценти і буде відповідати різниці у процентах за кредитами на ринку євровалют.

П (Д)к =

Премію чи дисконт для форвардного курсу на купівлю валю­ти можна розрахувати за формулою:

скм(кдк ~ ккб)п

360*100* ККБ

де CKbid — спот-курс bid цієї валюти;

Кк — процентна ставка за міжбанківськими депозитами у ва­люті котирування;

Кб — процентна ставка за міжбанківськими кредитами у базо­вій валюті;

n — термін, на який розраховується форвардний курс.

Премія (дисконт) форвардного курсу на продаж валюти роз­раховується за формулою:

CKoffer(KKK - КДБ)и 360*100* КДБ

CKoffer — спот-курс offer цієї валюти;

Кк — процентна ставка за міжбанківськими кредитами у ва­люті котирування;

K6 — процентна ставка за міжбанківськими депозитами у ба­зовій валюті;

Для визначення форвардного курсу її необхідно відповідно ві­дняти або додати до курсу «спот».

®K«Bid» = CK«Bid» +П(-Д)*, де ®K«Bid» -форвардний курс на купівлю валюти;

CK»Bid»- спот-курс на купівлю валюти;

П(-Д) — премія чи дисконт.

®K = CK»offer»+ П(-Д)*, де ®K«Offer» -форвардний курс на продаж валюти;

CK«Offer» — спот-курс на продаж валюти;

Позичальник з України бере позику за кордоном сумою 3 млн. євро за ставкою 8 % річних. Потім конвертує кредит в гривні за курсом готівкових угод і розміщує його на національному ринку під 15 % річних. &от- курс євро до грн. — 6,5 грн. Термін дії операції — 12 місяців (для євро процентний рік складає 365 днів, для гривні — 360 днів).

1. Визначте, скільки гривні буде викуплено і яку суму в євро пови­нен сплатити клієнт.

2. Обчисліть безприбутковий і беззбитковий форвардний курс.

3. Розрахуйте нижню межу курсу, за якою валютний процентний арбітраж дасть прибуток.

4. Визначте звичайну форвардну маржу.

Розв 'язання

1. Знайдемо суму в євро, яку повинен сплатити клієнт:

„ 3*15*365 „ Л 3 +--------------- = 3 + 0,45 = 3.45 млн.євро.

П (Д)пр =

365*100

У гривнях сума 3 млн. євро при курсі 6,5 становитиме 19,5 млн. грн.

Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. — 4-те вид., перероб. І доп. — K.: Знання, 2004. — C. 243—244.

Сума купленої гривні:

19,5*15*365

19,5 + —---------------------------------- = 22,466 млн.грн.

360*100

2. Безприбутковий форвардний курс:

22,466/3,45 = 6,5118;

6 5*15*365 6,5 +o,J и ^ = 6,5 + 0,9885 = 7,4885.

360*100

Обчислимо беззбитковий форвардний курс:

1 +1*8*365 _ ,,08;

365*100 7,4885/1,08 = 6,9338.

3. Нижня межа курсу:

65*1 6,5 + ^----------------------- = 6,5650.

100

4. Звичайна форвардна маржа

6,5 - 6,9338 = -0,4338.

Висновок: дана операція є збитковою.

Комерційні банки з метою захисту несприятливих коливань валютних курсів можуть укладати форвардні угоди з опціоном.

Валютний и>е строкова угода між продавцем і власни- 0пиі0н «ом опціонів, за якою власник опціону

^ отримує право (не зобов 'язання), купити у

продавця опціону або продати йому визначену суму однієї ва­люти в обмін на іншу за обумовленим на день обміну курсом.

Розмір ризику при використанні опціону як інструменту стра­хування валютних ризиків обмежується розміром опціонної пре­мії. Премія, тобто вартість опціону, залежить від співвідношення спот-курсу валюти в момент укладення угоди та курсу опціону, а також від тривалості періоду дії опціону.

Для банків основними напрямками використання валютних опціонів є страхування відкритої валютної позиції та захист інве­стиційного портфеля, деномінованого в іноземній валюті.

Валютна це співвідношення між сумою активів та позиція банку позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових і позабалан­сових зобов'язань у цій самій валюті.

Різниця між сумою активів у іноземній валюті і пасивів у тій самій валюті називається експозицією щодо даної валюти. Екс­позиція визначає розмір валютного ризику, на який наражається банк внаслідок незбалансованості активів і пасивів в іноземній валюті. Чим більший розмір експозиції, тим більший валютний ризик існує в банку, і навпаки.

Закрита валютна позиція

Відкрита валютна позиція

даних валютах.

Валютна позиція банку буває закритою і відкритою.

означає, що сума активів та позабалансо­вих вимог збігається із сумою балансових та позабалансових зобов'язань у кожній іноземній валюті.

різниця залишків в іноземних валютах, які формують кількісно не співпадаючі активи і пасиви, що відображають вимоги отри­мати і зобов'язання поставити кошти в

Коротка відкрита валютна позиція в окремій іноземній ва­люті — це пасиви (зобов'язання) і позабалансові вимоги в інозе­мній валюті.

Валютна позиція відкрита довга — це коли сума активів і позабалансових вимог перевищує суму балансових і позабалан­сових зобов'язань.

Валютна позиція банку визначається щоденно і окремо стосо­вно кожної іноземної валюти. На розмір відкритої валютної по­зиції банку впливають такі операції:

— купівля (продаж) готівкової та безготівкової іноземної ва­люти, як поточні так і строкові операції (на умовах своп, фор­вард, опціон та інші), за якими виникають вимоги та зобов'язання в іноземних валютах, незалежно від способів та форм розрахун­ків за ними;

— одержання (сплата) іноземної валюти у вигляді доходів або витрат та нарахування доходів і витрат, які враховуються на гривневих рахунках;

— купівля (продаж) основних засобів та товарно-матеріаль­них цінностей за іноземну валюту;

— надходження коштів в іноземній валюті до статутного фонду:

— погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті (списання, якої здійснюється з гривневого рахунку витрат):

— інші обмінні операції з іноземною валютою (виникнення вимог в одній валюті при розрахунках за ними в іншій валюті, в т.ч. і національній).

Валютна позиція виникає на дату операції з купівлі (продажу) іноземної валюти, а також нарахування доходів (витрат), зараху­вання на рахунки (списання з рахунків) інших доходів (витрат) та відповідно до перелічених операцій.

Розрахунок загальної величини відкритої валютної позиції проводиться таким чином:

• визначається відкрита валютна позиція за кожною інозем­ною валютою як різниця між сумою активів за балансовими та позабалансовими рахунками та сумою пасивів за балансовими та позабалансовими рахунками. При цьому довга відкрита валютна позиція показується зі знаком плюс, а коротка відкрита валютна позиція — зі знаком мінус;

• довгі і короткі відкриті валютні позиції за кожною інозем­ною валютою переводяться в гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ;

• загальна величина відкритої валютної позиції банку дорів­нює сумі абсолютних величин довгої та короткої відкритої валю­тної позиції банку у гривневому еквіваленті за кожною інозем­ною валютою.