9.1. Характеристика та види нетрадиційних банківських операцій і послуг

магниевый скраб beletage

Універсалізація банківської діяльності, зростання кон­куренції між банками та необхідність отримання додаткових до­ходів пов'язано з впровадженням та розвитком нетрадиційних банківських операцій та послуг.

Окрім депозитних, кредитних, розрахункових та інших поши­рених банківських операцій, виконання нетрадиційних операцій та надання послуг дозволяє комерційним банкам деверсифікува- ти доходи, підвищити рівень ліквідності і платоспроможності, знизити ризики тощо.

Особливість нетрадиційних банківських операцій та пос­луг полягає у наступному:

— по-перше, для надання банківських послуг банкам, як пра­вило, не потрібні додаткові ресурси;

— по-друге, найбільшу частину доходів від надання послуг банки одержують у вигляді комісії;

— по-третє, при наданні послуг діяльність банків спрямована на вчинення юридичних і фактичних дій, які безпосередньо не пов'язані з матеріальними наслідками.

Нетрадиційні банківські операції та послуги здійснюються з оформленням цивільно-правових договорів:[6]

  • про передання майна у власність, повне господарське відан­ня або оперативне управління (договори купівлі продажу інозем­ної валюти, акцій; біржові та позабіржові угоди тощо);
  • про передання майна у тимчасове користування (договір оренди, лізингу і т. ін.);
  • про надання послуг (договори доручення, комісії, кредитний договір, договір схову, про посередницькі послуги).Банківські послуги можна класифікувати залежно від:

Руху матеріального продукту:

* послуги, пов'язані з рухом матеріального продукту (на­приклад, розрахунково-касове обслуговування);

* чисті послуги (наприклад, консультаційні);

Контингенту споживачів:

* послуги юридичним особам;

* послуги фізичним особам;

Відображення послуг у балансі:

* балансові;

* позабалансові (операції, що певний час не відобража­ються в балансі, поки не будуть відображені в прибутках або збитках банку);

Плати за надання послуг:

* платні;

* безкоштовні;

Можливості обліку платних послуг і можливості визна­чення розміру плати:

* послуги, розміри яких підлягають обліку (розрахунково- касові, кредитні, валютні);

* послуги, аналоги яких є у відповідних тарифах (консуль­таційні);

* послуги, вартість яких не може бути встановлена об'єктивно (як правило, надаються банками в пакеті з платними товарними послугами).

Основні види нетрадиційних операцій комерційних банків України представлені на рис. 9.1.