9.4. Трастові (довірчі) послуги

магниевый скраб beletage

Трастові послуги — послуги, засновані на довірчих правовідносинах, коли одна особа — засновник (установник управління), передає своє майно у розпорядження іншій особі — довірительному власнику (управителю), для управління в інте­ресах третьої особи — бенефіціара (вигодонабувача)[10].

Отже, в трастовій операції беруть участь три сторони (рис. 9.4):

Предметом договору управління майном (трасту) можуть бу­ти підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно. Вигоди від майна, що передане в управління, належать установникові управління.*

Залежно від характеру розпорядження майна трастові послу­ги поділяються на:

— активні, коли майно, що перебуває у розпорядженні трас­тової компанії чи банку, може видозмінюватися, зокрема, шля­хом його продажу, надання в позику або заставу без додаткової згоди довірителя;

— пасивні.

У законі «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що бан­ки можуть здійснювати лише довірче управління коштами та цін­ним паперами за договорами з юридичними і фізичними особами. Тому можна виділити два напрями надання трастових послуг:

Трастові послуги на користь фізичних осіб:

Розпорядження спадщиною — відповідальний траст.

Управління майном згідно з договором, або прижиттєвий траст.

Опікунство та забезпечення зберігання майна (для неповно­літніх, фізично недієздатних).

Агентські послуги: збереження активів, одержання доходів за ними та повідомлення клієнта; купівля-продаж цінних паперів та доставка їх до клієнта; обмін цінних паперів; погашення облі­гацій, сплата податків, оформлення страхових полісів, оплата ра­хунків, отримання кредитів, купівля-продаж іноземної валюти, дорогоцінних металів.

Трастові послуги юридичним особам:

Передання довіреній особі права розпорядження майном, що є забезпеченням облігаційної позики;

Агентські послуги.

Створення фондів погашення заборгованості за основним боргом, нарахованими процентами, дивідендами.

1.Тимчасове управління справами компанії, що реорганізу­ється чи знаходиться у стані ліквідації;

2. Депозитарні послуги;

3. Розпорядження активами;

4. Інвестування коштів клієнта тощо.