ВСТУП

магниевый скраб beletage

В сучасних умовах універсалізації діяльності фінансових установ, розширення спектра фінансових послуг стали важливою передумовою для сталого економічного зростання в країні. Роз­виток економіки будь-якої країни значною мірою визначається ступенем розвитку банківської системи. Вона є однією з важли­вих умов розвитку економіки, оскільки, мобілізуючи тимчасово вільні кошти, перетворює їх у капітал.

Зважаючи на роль фінансових послуг у розвитку економіки держави в останні роки певна увага приділялась висвітленню ро­боти ринку фінансових послуг у працях О. І. Ворони, В. І. Су­слова, А. Ф. Павленка, О. І. Мітюкова, В. В. Корнєєва та ін. Створення ефективного механізму управління банківською дія­льністю, системи контролю банківських операцій тісно пов'язане зі становленням банківської системи в Україні. Надання різнома­нітних банківських послуг потребує належного вивчення основ сучасної банківської справи, формування відповідного корпусу високопрофесійних менеджерів-банкірів, які б могли управляти банківською діяльністю в сучасних умовах макро і мікроеконо- мічної розбудови нашої країни. Це потребує знання прогресив­них підходів щодо здійснення банківських операцій. Це в свою чергу, пов'язано з певним комплексом заходів з вдосконалення викладання відповідних навчальних курсів.

У навчальному посібнику автори висвітили зміст і основні те­хнології операцій банківської системи, розрахунково-касові опе­рації банку, операції банку з векселями, кредитні операції банку, операції банку з цінними паперами, банківські інвестиції, опера­ції банку в іноземній валюті, нетрадиційні банківські операції та послуги; подали короткий глосарій, робочу програму щодо ви­кладання цієї навчальної дисципліни.