9.6. Операції банку з дорогоцінними металами

магниевый скраб beletage

До банківських дорогоцінних металів належать: зо­лото, срібло, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцін­них металів.

Операції з дорогоцінними металами включають дії, пов'язані з:

— виникненням та припиненням права власності та інших прав на дорогоцінні метали;

— надходженням дорогоцінних металів до місць зберігання;

— зміною вмісту або фізичного стану дорогоцінних металів у будь-яких речовинах і матеріалах під час їх видобутку, виробни­цтва та використання;

— ввезенням дорогоцінних металів у країну з-за кордону та вивезення їх з неї.

До операцій з банківськими дорогоцінними металами відно­сяться:

• Депозитні. Полягають у залученні та розміщенні металів на певний строк на металічні рахунки. Свідченням про депонування золота є випущені банком золоті сертифікати, які підлягають ві­льному обміну на зазначену в них кількість золота або грошовий еквівалент золота за ринковою ціною.

• Операції з надання кредитів. Це кредитування позичальни­ка на умовах зворотньої поставки наданих або зарахованих на зне­особлені рахунки дорогоцінних металів у термін, зазначений у до­говорі. Банки можуть кредитувати і під заставу золотого депозиту.

• Операції з монетами у дорогоцінних металах.

• Операції спот — це операції, що здійснюються в межах двох робочих днів після укладення угоди між контрагентами про купівлю-продаж дорогоцінних металів на умовах зарахування (списання) металу та валюти з рахунків на рахунки.

• Операції типу своп — одночасна купівля і продаж дорого­цінних металів:

— купівля (продаж) однієї і тієї ж самої кількості металів на умовах своп зі зворотним продажем (купівлею) на умовах фор­вард (своп у часі або фінансовий своп);

— одночасна купівля (продаж) металу однієї якості проти продажу (купівлі) золота іншої якості (своп за якістю металу);

— своп за місцезнаходженням металу.

• Опціони — право продати чи купити певну кількість золота за домовленою ціною у певний строк чи протягом обумовленого строку. За продаж права (опціону) продавець отримує від покуп­ця премію.

• Угоди форвард передбачають продаж (купівлю) металів на строк, що більший за два робочихдні після укладення угоди.

Банки також можуть надавати додаткові послуги своїм клі­єнтам зі зберігання цінностей у трьох формах:

зберігання цінностей клієнтів у сховищі:

Банк може прийняти на зберігання документи, цінні па­пери, дорогоцінні метали, каміння, інші коштовності та цін­ності.

Банк може бути уповноважений поклажодавцем на вчи­нення правочинів з цінними паперами, прийнятими на збері­гання.

Укладення договору зберігання цінностей у банку засвід­чується видачею банком поклажодавцеві іменного документа, пред'явлення якого є підставою для повернення цінностей по- клажодавцеві.

надання клієнтам сейфів у приміщенні банку. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняєть­ся банком

Банк може передати поклажодавцеві індивідуальний бан­ківський сейф (його частину або спеціальне приміщення) для зберігання у ньому цінностей та роботи з ними.

Банк видає поклажодавцеві ключ від сейфа, картку, що іде­нтифікує поклажодавця, інший знак або документ, що посвідчує право його пред'явника на доступ до сейфа та одержання з нього цінностей.

Банк приймає від поклажодавця цінності, контролює їх по­міщення у сейф та одержання їх із сейфа.

надання нічних сейфів клієнтам.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Які ознаки притаманні банківським послугам?

2. Охарактеризуйте зміст і етапи лізингових опе­рацій.

3. У чому полягає відмінність гарантійних послуг бан­ків від поручительства?

4. Що таке комісія?

5. Охарактеризуйте трастові послуги банку на ко­ристь фізичних і юридичних осіб.

6. Що є предметом договору факторингу? Яка послі­довність здійснення факторингової операції?

7. Визначте ознаки та переваги форфейтингу.

8. Які операції з дорогоцінними металами проводять банки?