10.2. Фінансові звіти банку та аналіз його діяльності

магниевый скраб beletage

Фінансова система взаємопов'язаних узагальнених звітність показників, що відображають фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний період. Вона складається за допомогою підрахування, групування і спеціального оброблення даних поточного бухгал­терського обліку.

До складу фінансової звітності включають: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки.

* Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшко­дування можливих втрат від дебіторської заборгованості: затв. Постановою Правління НБУ від 13.12.02 № 505.

До статистичної звітності належать звітність про креди­тні за депозитні операції в національній та іноземній валюті, процентні ставки, операції з цінними паперами та інші банків­ські операції.

Банківський Це бухгалтерський баланс, який відбиває баланс стан активів, пасивів та власного капі­

талу у грошовій формі на певну дату.

Статті балансу групуються за економічним змістом і розміщу­ються згори донизу в міру зниження ліквідності (активні рахунки) і збільшення строків зобов'язань (пасивнірахунки) (табл. 10.6).

Таблиця 10.6

СХЕМАТИЧНИЙ БАЛАНС БАНКУ

АКТИВ

ПАСИВ

1. Валюта, монета і банківські мета­ли.

1. Кореспондентські рахунки НБУ та інших банків.

2. Дорожні та інші чеки.

2. Депозити та кредити, отримані від інших банків.

3. Кошти на кореспондентських ра­хунках у НБУ та в інших банках.

3. Кредити, отримані від НБУ.

4. Депозити та кредити в банках.

4. Строкові депозити клієнтів та ко­шти до запитання.

5. Цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції.

5. Власні цінні папери.

6. Кредити та фінансовий лізинг, на­дані клієнтам.

5. Інші зобов'язання.

7. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

 

8. Нематеріальні активи.

 

9. Матеріальні активи.

 

10. Інші активи.

 

Відображення інформації в балансі досягається за допомогою методу подвійного запису, зумовленого бухгалтерським рівнянням:

А = П = З + К,

де: А — активи, П — пасиви, З — зобов'язання, К — капітал.

Основною метою банку , як комерційної установи, є отриман­ня прибутку.

Прибуток банку — це різниця між його валовими доходами та валовими витратами.

Основними джерелами доходів більшості комерційних бан­ків є:

• проценти, які стягуються з позичальника за користування позичками. За станом на 01.01.2005 р. процентний дохід банків України становив 13,556 млн. грн., що на 5,8 млн. грн. перевищу­вав процентні витрати ;

• доходи від проведення операції з іноземною валютою (ко­місійні за виконання цих операцій, курсової різниці);

• доходи від операцій з цінними паперами;

• доходи від виконання банківських послуг.

Витрати банку поділяються на відносно постійні та змінні.

Відносно постійними витратами комерційного банку є:

• заробітна плата;

• придбання або виготовлення бланків і канцелярських то­варів;

• утримання приміщень, охорони та протипожежної сигналі­зації;

• амортизаційні відрахування та інші.

Змінними витратами банку є:

• виплата процентів по вкладах, депозитах і міжбанківському кредиту;

• плата за послуги регіональної розрахункової палати і регіо­нального розрахунково-касового центру;

• витрати на рекламу;

• витрати на відрядження;

• поштово-телеграфні витрати та інші.

Витрати банку можна поділити на операційні та не опера­ційні:

Операційні витрати:

— сплачені проценти за залученими банком коштами;

— сплачена комісія;

— витрати на операції з цінними паперами;

— витрати на валютні операції;

— витрати на розрахунково-касове обслуговування;

— витрати на страхування майна, цінностей ризику;

— інші операційні витрати.

Не операційні витрати:

— витрати на утримання персоналу;

— витрати, пов'язані з експлуатацією основних фондів банку;

— інші витрати.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ БАНКУ[12]

Фінансові результати діяльності комерційного банку відбива­ються у квартальній звітності про прибутки та збитки. До­хідні статті форми розміщені у її лівій частині, а витратні — у правій (табл. 10.7).

Таблиця 10.7

ДОХОДИ

ВИТРАТИ

Процентні доходи

Процентні витрати

Комісійні доходи

Комісійні витрати

Результат від торговельних операцій

 

Інші банківські операційні доходи

Інші банківські операційні витрати

Інші небанківські операційні доходи

Інші небанківські операційні витрати

Зменшення резервів за заборгова­ністю

Відрахування в резерви

Непередбачені доходи

Непередбачені витрати

 

Прибуток (збиток) до сплати податку

 

Податок на прибуток

 

Чистий прибуток (збиток)

При визначенні прибутку банку, що оподатковується валовий дохід комерційного банку за звітний період зменшується на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.

Усього по банках України прибуток до оподаткування на по­чаток 2005 року становив 1 672 092 грн., чистий прибуток 1 262 749 грн.

Розрахунок оподатковуваного прибутку безпосередньо не пов'язаний з формуванням балансового прибутку комерційно­го банку як платника податку. У зв'язку з чим комерційними банками здійснюється два види обліку: фінансовий і подат­ковий.

Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові доходи КБ і використовується для складання податкової звітності (декларації про прибуток банківської установи та до­датків до неї), а фінансовий облік — для складання звітності про прибутки та збитки, тобто для визначення фінансового ре­зультату.

У практиці банків країн з розвиненою ринковою економікою використовується методика визначення фінансової стійкості бан­ку за системою CAMEL. Порядок проведення такого аналізу ві­дображено в додатку 23.