10.4. Регулювання діяльності банків

Банківська стійкість означає постійну здатність бан­ку відповідати за своїми зобов'язаннями і забезпечувати прибут­ковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі. На створення необхідних умов для стабільної діяльності банків спрямована система економічних нормативів регулювання банківської діяльності, яка впрова­джена НБУ і є обов'язковою для всіх комерційних банків (дода­ток 24).

Найважливішими економічними нормативами, які характери­зують фінансову стійкість банку, його здатність виконувати бі­льшість інших нормативів, є такі.

Нормативи капіталу:

Н1 — норматив мінімального розміру статутного капіта­лу. Мінімальний розмір регулятивного капіталу регламентує рі­вень статутного фонду новостворюваних банків.

 

Регулятивний капітал банку

 

Кр = ОК + ДК-В,

де Кр -

— регулятивний капітал банку;

ОК

— основний капітал (капітал першого рівня);

ДК

— додатковий капітал (капітал другого рівня);

В —

відвернення.

Н2 — норматив платоспроможності (адекватності регу­лятивного капіталу).

Значення показника адекватності регулятивного капіталу ви­значається як співвідношення регулятивного капіталу банку та сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зва- же-них за ступенем кредитною ризику та зменшених на суму створе-них відповідних резервів за активними операціями.

Норматив адекватності регулятивного капіталу

Н2 = Кр *100 %,

(А1*0 + А2* 0,1 + А3*0,2 + А4*0,5 + А5*1,0) - Рн

де Кр — регулятивний капітал банку;

А1...А5 — активи, зважені на відповідний коефіцієнт ри­зику залежно від групи ризику, до якої віднесено актив (табл. 10.8);

Рн — резерв під нестандартну заборгованість за всіма ак­тивними операціями

Значення нормативу Н2 не може бути меншим ніж 8 %

Чим вище значення, тим більша частка ризику, що її прийма­ють на себе власники банку; і навпаки: чим нижче значення пока­зника, тим більша ча-стка ризику, що її приймають на себе кре­дитори і вкладники банку.

ГРУПИ АКТИВІВ ЗА СТУПЕНЕМ РИЗИКУ*

Таблиця 10.8

І

Найбільш ліквідні

— готівкові кошти

— банківські метали

— кошти в НБУ

— боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади, що рефінансуються та емітовані НБУ

— нараховані доходи з за борговими цінними паперами, що ре- фінансуються та емітовані НБУ

— боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади у портфелі банку на продаж і на інвестиції

0 %

ІІ

короткострокові та довгострокові кредити, надані централь­ним органам виконавчої влади

— нараховані доходи за кредитами, наданими центральним орга­нам виконавчої влади

10 %