Глосарій

АВАЛЮВАННЯ це взяття банком на себе зобов'язання оплатити век­сель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб, якщо платник не оплатив вексель у строк чи неможливо оде­ржати платіж за векселем у строк.

АВІЗО банківський розрахунковий документ, на підставі якого бан­ки зараховують чи списують відповідні суми за рахунками клі­єнтів.

АВТОМАТ САМООБСЛУГОВУВАННЯ (БАНКОМАТ) програмно- технічний комплекс, що дає змогу держателю платіжної картки здійснити самообслуговування за операціями одержання грошей у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні раху­нки, одержання інформації щодо стану своїх рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

АВТОРИЗАЦІЯ процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки.

АКРЕДИТИВ розрахунковий документ, що являє собою доручення одного банку іншому провести оплату товарно-транспортних до­кументів за відвантажені товари чи надані послуги за рахунок за­здалегідь визначених джерел коштів.

АКТИВИ ресурси, що контролюються установою, які набуто в резуль­таті попередніх операцій і які повинні принести дохід чи іншу економічну вигоду в майбутньому.

АКТИВИ ВИСОКОЛІКВІДНІ кошти та активи, які можуть бути лег­ко трансформовані у наявні кошти; здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань.

АКТИВИ РОБОЧІ кошти на коррахунку, в касі, вкладені в майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані кредити , інші кошти та інші активи, що приносять прибуток банку.

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ операції, з розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку.

АКЦЕПТ письмова згода платника на оплату векселя.

АКЦЕПТНО-РАМБУСНИЙ КРЕДИТ кредит, що супроводжується відкриттям безвідкличного акредитива і забезпечений товарними документами. Імпортер дає доручення банку, з яким є домовле­ність про акцептування тратт, відкрити акредитив на користь екс­портера. Після отримання від експортера товарів доходів замість акцептованого векселя банк-акцептант списує суму платежу за векселем та комісії з коррахунку банку імпортера.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО одна з форм централізації капіталу та основна організаційна форма підприємства, яке утворюється шля­хом продажу акцій.

АКЦІЯ цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, пі­дтверджує право на участь в управлінні товариством, дає право його власникові на одержання частини його прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при його лікві­дації.

АНДЕРРАЙТИНГ купівля на первинному ринку цінних паперів з на­ступним їх продажем інвесторам.

АРБІТРАЖ можливість скористатись тимчасовою різницею цін валю­ти на двох ринках одночасно, а також, коли існує різниця між процентними ставками двох країн та різниця між поточним кур­сом та фючерним курсом.

АСОЦІЙОВАНИЙ ЧЛЕН ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ банк, який має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрин- гу за гарантіями, що надані платіжній організації іншим банком — принциповим членом.

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ відображена в балансі банку (первинна).

БАНК фінансовий інститут, що акумулює тимчасово вільні кошти та нагромадження, надає кредит, здійснює грошові розрахунки, ви­пускає в обіг гроші, цінні папери тощо, здійснює посередництво у взаємних платежах і розрахунках між державою, з підприємства­ми, закладами та окремими особами.

БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ УКРАЇНИ центральний банк України, який здійснює керівництво всією кредитною системою країни, має монопольне право емісії банкнот, є головним провідником грошово-кредитної політики держави.

БАНК-ЕКВАЙЄР банк, що займається технологічним, інформаційним обслуговуванням торговців та виконанням розрахунків з ними з операцій, які здійснені із застосуванням платіжних карток.

БАНКИ КОМЕРЦІЙНІ кредитні установи, що здійснюють всі різно­види банківських операцій (крім емісії грошей) для підприємств усіх галузей за рахунок грошей, залучених у вигляді вкладів.

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ безвідзивне зобов'язання банку виплатити певну суму у випадку, коли третя особа не зробить цього

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА історично сформована і законодавчо за­кріплена система організації банківської справи в конкретній країні.

БАНКІВСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ це тимчасове об'єднання банків, які створюються для координації дій при проведенні різного роду банківських операцій або для кредитування однієї, але ве­ликої угоди.

БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на засадах стро- ковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового вико­ристання.

БАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ це операція банку з виконання доручення клієнта по переведенню грошей в інший (зарубіжний) банк для виконання його грошових зобов'язань.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Ї операції банків для залучення коштів, ви­дачі позик, розрахункового обслуговування клієнтів та виконання інших їх доручень.

БАНКИ-КОРЕСПОНДЕНТИ комерційні банки, які встановили між собою прямі кореспондентські відносини.

БЕЗВІДЗИВНИЙ АКРЕДИТИВ акредитив, який не може бути ану­льований (відкликаний) або змінений банком покупця до наста­вання терміну без згоди постачальника, на користь якого він відк­ритий.

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ це розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші списуються з рахунку платника і зараховуються отримувачу.

БЕНЕФіЦіАР ПО ГАРАНТІЇ особа, на користь якої виставлена га­рантія

БЛАНКОВА ВАРТІСТЬ АКЦІЙ ціна, що дорівнює частці власного капіталу емітента, яка припадає на 1 акцію.

БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ які засвідчують відносини позики і перед­бачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кош­ти відповідно до зобов'язання.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС БАНКУ це звіт про фінансовий стан банку, який відображає його активи, пасиви та власний капітал у грошовому виразі на певну дату.

БЮДЖЕТНИЙ РАХУНОК це рахунок, який відкривається підприєм­ствам, яким виділяються кошти за рахунок державного або місце­вого бюджету для цільового їх використання.

ВАЛЮТА це грошова одиниця країни — національна валюта; це гро­шові одиниці іноземних держав, які використовуються в міжна­родних розрахунках — іноземна валюта.

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ це валюта, в якій здійснюється платіж.

ВАЛЮТА ЦІНИ це валюта, в якій встановлюється ціна контракту.

ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ БАНКУ співвідношення між сумою активів та позабалансов