Глосарій

магниевый скраб beletage

АВАЛЮВАННЯ це взяття банком на себе зобов'язання оплатити век­сель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб, якщо платник не оплатив вексель у строк чи неможливо оде­ржати платіж за векселем у строк.

АВІЗО банківський розрахунковий документ, на підставі якого бан­ки зараховують чи списують відповідні суми за рахунками клі­єнтів.

АВТОМАТ САМООБСЛУГОВУВАННЯ (БАНКОМАТ) програмно- технічний комплекс, що дає змогу держателю платіжної картки здійснити самообслуговування за операціями одержання грошей у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні раху­нки, одержання інформації щодо стану своїх рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

АВТОРИЗАЦІЯ процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки.

АКРЕДИТИВ розрахунковий документ, що являє собою доручення одного банку іншому провести оплату товарно-транспортних до­кументів за відвантажені товари чи надані послуги за рахунок за­здалегідь визначених джерел коштів.

АКТИВИ ресурси, що контролюються установою, які набуто в резуль­таті попередніх операцій і які повинні принести дохід чи іншу економічну вигоду в майбутньому.

АКТИВИ ВИСОКОЛІКВІДНІ кошти та активи, які можуть бути лег­ко трансформовані у наявні кошти; здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань.

АКТИВИ РОБОЧІ кошти на коррахунку, в касі, вкладені в майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані кредити , інші кошти та інші активи, що приносять прибуток банку.

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ операції, з розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку.

АКЦЕПТ письмова згода платника на оплату векселя.

АКЦЕПТНО-РАМБУСНИЙ КРЕДИТ кредит, що супроводжується відкриттям безвідкличного акредитива і забезпечений товарними документами. Імпортер дає доручення банку, з яким є домовле­ність про акцептування тратт, відкрити акредитив на користь екс­портера. Після отримання від експортера товарів доходів замість акцептованого векселя банк-акцептант списує суму платежу за векселем та комісії з коррахунку банку імпортера.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО одна з форм централізації капіталу та основна організаційна форма підприємства, яке утворюється шля­хом продажу акцій.

АКЦІЯ цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, пі­дтверджує право на участь в управлінні товариством, дає право його власникові на одержання частини його прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при його лікві­дації.

АНДЕРРАЙТИНГ купівля на первинному ринку цінних паперів з на­ступним їх продажем інвесторам.

АРБІТРАЖ можливість скористатись тимчасовою різницею цін валю­ти на двох ринках одночасно, а також, коли існує різниця між процентними ставками двох країн та різниця між поточним кур­сом та фючерним курсом.

АСОЦІЙОВАНИЙ ЧЛЕН ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ банк, який має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрин- гу за гарантіями, що надані платіжній організації іншим банком — принциповим членом.

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ відображена в балансі банку (первинна).

БАНК фінансовий інститут, що акумулює тимчасово вільні кошти та нагромадження, надає кредит, здійснює грошові розрахунки, ви­пускає в обіг гроші, цінні папери тощо, здійснює посередництво у взаємних платежах і розрахунках між державою, з підприємства­ми, закладами та окремими особами.

БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ УКРАЇНИ центральний банк України, який здійснює керівництво всією кредитною системою країни, має монопольне право емісії банкнот, є головним провідником грошово-кредитної політики держави.

БАНК-ЕКВАЙЄР банк, що займається технологічним, інформаційним обслуговуванням торговців та виконанням розрахунків з ними з операцій, які здійснені із застосуванням платіжних карток.

БАНКИ КОМЕРЦІЙНІ кредитні установи, що здійснюють всі різно­види банківських операцій (крім емісії грошей) для підприємств усіх галузей за рахунок грошей, залучених у вигляді вкладів.

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ безвідзивне зобов'язання банку виплатити певну суму у випадку, коли третя особа не зробить цього

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА історично сформована і законодавчо за­кріплена система організації банківської справи в конкретній країні.

БАНКІВСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ це тимчасове об'єднання банків, які створюються для координації дій при проведенні різного роду банківських операцій або для кредитування однієї, але ве­ликої угоди.

БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на засадах стро- ковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового вико­ристання.

БАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ це операція банку з виконання доручення клієнта по переведенню грошей в інший (зарубіжний) банк для виконання його грошових зобов'язань.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Ї операції банків для залучення коштів, ви­дачі позик, розрахункового обслуговування клієнтів та виконання інших їх доручень.

БАНКИ-КОРЕСПОНДЕНТИ комерційні банки, які встановили між собою прямі кореспондентські відносини.

БЕЗВІДЗИВНИЙ АКРЕДИТИВ акредитив, який не може бути ану­льований (відкликаний) або змінений банком покупця до наста­вання терміну без згоди постачальника, на користь якого він відк­ритий.

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ це розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші списуються з рахунку платника і зараховуються отримувачу.

БЕНЕФіЦіАР ПО ГАРАНТІЇ особа, на користь якої виставлена га­рантія

БЛАНКОВА ВАРТІСТЬ АКЦІЙ ціна, що дорівнює частці власного капіталу емітента, яка припадає на 1 акцію.

БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ які засвідчують відносини позики і перед­бачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кош­ти відповідно до зобов'язання.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС БАНКУ це звіт про фінансовий стан банку, який відображає його активи, пасиви та власний капітал у грошовому виразі на певну дату.

БЮДЖЕТНИЙ РАХУНОК це рахунок, який відкривається підприєм­ствам, яким виділяються кошти за рахунок державного або місце­вого бюджету для цільового їх використання.

ВАЛЮТА це грошова одиниця країни — національна валюта; це гро­шові одиниці іноземних держав, які використовуються в міжна­родних розрахунках — іноземна валюта.

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ це валюта, в якій здійснюється платіж.

ВАЛЮТА ЦІНИ це валюта, в якій встановлюється ціна контракту.

ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ БАНКУ співвідношення між сумою активів та позабалансових вимог в певній іноземній валюті та сумою балан­сових та позабалансових зобов'язань в цій самій валюті.

ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ

ВІДКРИТА валютна позиція, що не дорівнює нулю.

ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ ВІДКРИТА ДОВГА означає, що вартість ак­тивів та позабалансових вимог банку перевищує вартість пасивів та позабалансових зобов'язань у кожній іноземній валюті.

ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ ВІДКРИТА КОРОТКА означає, що вартість пасивів та позабалансових зобов'язань банку перевищує вартість активів та позабалансових вимог у кожній іноземній валюті.

ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ ЗАКРИТА валютна позиція, що дорівнює нулю.

ВАЛЮТНИЙ КУРС ціна грошової одиниці даної національної валю­ти, виражена в грошових одиницях валюти іншої країни .

ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН це право (але не обов'язок) продавця купува­ти або продавати визначену суму валюти за визначеним курсом на дату або до дати закінчення дії опціону.

ВАЛЮТНИЙ РИЗИК небезпечність валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу іноземної валюти щодо національної грошової оди­ниці під час здійснення зовнішньоторгівельних, кредитних і ва- лютних^операцій.

ВАЛЮТНИЙ РАХУНОК рахунок підприємств і об'єднань в інозем­ній валюті, на який надходять платежі від іноземних контрактів, валютні кошти, одержані у кредит.

ВЕКСЕЛЬ цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зо­бов'язання векселедавця сплатити після настання терміну визна­чену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

ВЕКСЕЛЬНА СУМА (НОМІНАЛ ВЕКСЕЛЯ) сума, що підлягає сплаті відповідно до зобов'язань платника (векселедавця).

ВЕЛИКИЙ КРЕДИТ сукупний розмір позик (у т.ч. міжбанківських), з врахуванням векселів та 100 % сум позабалансових вимог (га­рантій, поручительств), які є у комерційного банку щодо одного позичальника або групи споріднених позичальників, яка переви­щує 15 % власного капіталу банку.

ВИКУПНА ВАРТІСТЬ АКЦІЙ ціна, за якою емітент здійснює викуп облігації після закінчення терміну її обігу.

ВИТРАТИ БАНКУ загальна сума витрат з залучення коштів клієнтів, оплата послуг, амортизаційні відрахування за основними фондами, витрати на утримання апарату управління банку та інші витрати.

ВИТРАТНИЙ ЛіМІТ гранична сума коштів, що доступна держателю платіжної картки протягом певного періоду для здійснення опе­рацій із застосуванням платіжної картки. Обчислюється як сума залишку на картрахунку за мінусом суми незнижувального зали­шку та суми заблокованих, але не списаних коштів, а в разі відкриття клієнту кредитної лінії — як сума кредитної лінії та за­лишку коштів на картрахунку за мінусом суми заблокованих, але не списаних коштів.

ВІДЗИВНИЙ АКРЕДИТИВ акредитив, що дозволяє покупцеві, навіть після відвантаження товарів, змінити чи відмінити цей акредитив без попереднього повідомлення постачальника.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ це різниця між активами та зобов'язаннями, тобто частина активів, яка сформована за рахунок власних джерел банку. При обчисленні нормативів сума власного (регулятивного) капіталу дорівнює сумі основного та додаткового капіталу за мі­нусом відвернень.

ВРАХУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ це форма кредитування банком суб'єкта господарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з ме­тою одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі. Враховуючи вексель, банк тим самим надає векселедержателю- пред'явнику строковий кредит.

ГАРАНТІЯ ЧИ ПОРУКА це зобов'язання третьої особи погасити борг позичальника у випадку його неплатоспроможності.

ГОТІВКА (ГОТІВКОВІ КОШТИ) грошові знаки національної валю­ти України — банкноти і монети, у тому числі й обігові пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами.

ДЕПОЗИТ (ВКЛАД) це кошти, які внесені у банк клієнтами, зберіга­ються на їх рахунках і використовуються згідно з укладеною уго­дою та банківським законодавством.

ДЕПОЗИТ ДО ЗАПИТАННЯ це кошти, що залучені на депозит без визначеного терміну погашення, включаючи кошти на поточних, кореспондентських та бюджетних рахунках.

ДЕПОЗИТИ НА СТРОК це кошти, що зберігаються на окремих депо­зитних рахунках у банку протягом терміну, який визначається у депозитній угоді.

ДЕПОЗИТ ОВЕРНАЙТ депозити, що залучені банком на термін не більше одного операційного дня (без урахування неробочих днів банку).

ДЕПОЗИТНА ОПЕРАЦІЯ це операція із залучення грошових коштів юридичних та фізичних осіб на депозитні рахунки.

ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ це письмове свідоцтво банку про вне­сення юридичною особою грошових коштів на депозит.

ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК це рахунок, який відкривається підприєм­ству на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк.

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР БАНКІВ реєстр, що ведеться центральним банком і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків.

ДИВІДЕНД частина прибутку акціонерного товариства, яка розподіля­ється між акціонерами у вигляді доходу відповідно до кількості та видів акцій, що їм належить.

ДИСКОНТНА СТАВКА це відсоткова ставка, яка застосовується до майбутніх платежів, щоб врахувати ризик і непевність, пов'язану з фактором часу.

ДИЛЕР співробітник банку, уповноважений проводити операції (купу­вати і продавати) з іноземною валютою.

ДОКУМЕНТАРНЕ ІНКАСО це доручення експортера (кредитора) своєму банку одержати від імпортера (платника) безпосередньо або через інший банк певну суму або підтвердження (акцепт) то­го, що ця сума буде сплачена в установлені терміни.

ДОКУМЕНТАРНИЙ АКРЕДИТИВ це грошове зобов'язання банку, яке виставляється на підставі доручення його клієнта-імпортера на користь експортера.

ДОКУМЕНТООБІГ система оформлення, використання та руху роз­рахункових документів

ДОМІЦИЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛЯ полягає в дорученні векселедавця комер­ційному банку сплатити по векселю в установлений строк за ра­хунок завчасно внесеної в банк суми або стабільного залишку грошей, що повинні бути на рахунку.

ДОХОДИ БАНКУ загальна сума коштів, отриманих банком від здійс­нення активних операцій. До них відносяться: отримані відсотки, доходи і комісія від надання послуг, доходи від операцій з цінни­ми паперами, валютою, золотом та інші доходи.

ДРУЖНІЙ БАНКІВСЬКИЙ ВЕКСЕЛЬ це вексель, який виставляєть­ся та акцептується в банку з метою переобліку та одержання гро­шей на короткий строк.

ЕКОНОМІЧНИЙ НОРМАТИВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ це показник, що характеризує той чи інший напрямок діяльності банку.

ЕКСПОЗИЦІЯ різниця між сумою активів у іноземній валюті і пасивів у тій самій валюті.

ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗРАХУНКОВИЙ ДОКУМЕНТ банківське по­відомлення визначеного формату, яке містить встановлені рекві­зити і несе інформацію про перерахування коштів, приймає ви­гляд файлу при передачі електронною поштою та при зберіганні на магнітних носіях.

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ електронний устрій та система зв'язку що ви­користовується для переводу грошових ресурсів, кредитних і пла­тіжних операцій без участі паперових носіїв інформації.

ЕМБОСУВАННЯ рельєфне нанесення номера картки, строку дії, прі­звища та імені власника.

ЕМІСІЙНА ВАРТІСТЬ АКЦІЙ ціна, за якою здійснюється продаж акцій на первинному фондовому ринку.

ЕМІСІЙНІ РІЗНИЦІ (ЕМІСІЙНИЙ ДОХІД) сума коштів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій (інших ко­рпоративних прав).

ЗАГАЛЬНІ РЕЗЕРВИ ПІД ПЕВНІ РИЗИКИ БАНКУ це резерви, що створюються з чистого прибутку після оподаткування, і призна­чаються для зниження негативних наслідків у зв'язку з неповер­ненням кредитів, виникненням збитків від операцій з валютою та цінними паперами, що знаходяться у розпорядженні банку.

ЗАЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ це кошти, які банк залучає на депозитні ра­хунки клієнтів, отримує від комерційних банків, НБУ, інших кре­дитних установ та випуску боргових зобов'язань банку.

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ банк, якому передається в заставу майно і майнові права та цінні папери для забезпечення повернення виданої позики.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ це матеріально оформ­лена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної дія­льності та їх іноземних контрагентів, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором країни, спрямована на вста­новлення, зміну або припинення їх взаємних прав і обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

ІМПРИНТЕР пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на сліп.

ІНВЕСТИЦІЇ це сукупність витрат, які реалізуються у формі довго­строкових вкладень капіталу у різні галузі народного господарст­ва. Об'єктами інвестування є грошові кошти; рухоме і нерухоме майно; майнові права; інтелектуальні цінності або вкладання в цінні папери з метою отримання доходу; вкладання в довгостро­кові цінні папери.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ набір цінних паперів, придбаний банком з метою отримання доходів і підтримання ліквідності.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ГОРИЗОНТ проміжок часу, в межах якого банк має здатність розробити стратегію інвестиційної діяльності, а та­кож оцінити результат її надалі.

ІНДОСАМЕНТ передавальний напис, що проставлений на зворотньо­му боці векселя або додатковому листі (алонжі) і засвідчує пере­дачу разом з векселем права на одержання платежу іншою осо­бою.

ІНКАСАЦІЯ ГОТІВКИ це переміщення її з кас підприємств і установ до кас комерційних банків.

ІНСАЙДЕР фізична особа, компанія, її філія, що споріднені з банком, тобто виступають його засновниками або мають до нього фінан­совий інтерес чи контролюють його діяльність.

ІНКАСО банківська операція по стягненню грошових коштів з платни­ка на користь одержувача на підставі письмового доручення останнього з наданням відповідних документів.

ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ розрахунковий документ, складений фі­нансовими органами, банками, іншими організаціями і підприєм­ствами на беззаперечне стягнення коштів.

ІНКАСУВАННЯ ВЕКСЕЛЯ це виконання банком доручення вексе- ледержателя на стягнення платежу з боржника.

ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА це як власне іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законними платіжними засобами на території відповідної дер­жав, так і платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземки валюті або монетарних металах.

ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.

ІСТОТНА УЧАСТЬ пряме або опосередковане, самостійно або спі­льно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками ста­тутного капіталу або права голосу придбаний акцій (паїв) юри­дичної особи або незалежна від формального володіння мож­ливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

КАПІТАЛ БАНКУ залишкова вартість активів банку після вирахуван­ня всіх його зобов'язань.

КАПІТАЛ ПІДПИСНИЙ величина капіталу, на яку отримано письмо­ві зобов'язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпискою на акції (паї).

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ВІДСОТКІВ процес нарощування депозиту за ра­хунок відсотків за депозитом.

КАРТКОВИЙ РАХУНОК (КАРТРАХУНОК) поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками.

КАСОВИЙ ОБОРОТ це обсяг видач та надходжень готівкових кош­тів, що проходять через касу комерційного банку.

КЛІРИНГ механізм, що включає збирання, сортування та проведення взаємозаліку зустрічних вимог членів платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов'язань.

КОМІСІЙНІ (ПОСЕРЕДНИЦЬКІ) ОПЕРАЦІЇ операції, що викону­ються банками за дорученнями клієнтів за певну плату.

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ це послуги, які пов'язані з наданням клієнтам різноманітних консультацій.

КОНТОКОРЕНТНИЙ РАХУНОК рахунок, на якому обліковуються власні кошти клієнта (кредитове сальдо) і кредити банку (дебето­ве сальдо).

КООПЕРАТИВНІ БАНКИ спеціальні кредитно- фінансові інститу­ти, що створюються товаровиробниками на пайових засадах

для задоволення взаємних потреб у кредиті і іншихбанківських послуг.

КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК рахунок, який відкриваєть­ся комерційному банку — юридичній особі для здійснення роз­рахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного кореспондентського дого­вору.

КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ договірні відносини між бан­ками про здійснення платежів, розрахунків та інших послуг, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку.

КОРПОРАТИВНА КАРТКА платіжна картка, емітована на ім'я довіреної особи клієнта — юридичної особи або фізичної особи- підприємця.

КОТИРУВАННЯ ВАЛЮТ встановлення валютних курсів.

КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ ВЕКСЕЛІВ це форма вексельного кредиту, що видається під заставу у визначеному процентному відношенні заборгованості клієнта відносно поданого ним забезпечення.

КРЕДИТНА ЛІНІЯ юридично оформлене зобовязання банку або ін­шої кредитної установи перед позичальником надавати йому на пртязі певного періоду кредити у межах згодного ліміту.

КРЕДИТНА ОПЕРАЦІЯ це договір щодо надання кредиту, який су­проводжується записами за банківськими рахунками, з відповід­ним відображенням у балансах кредитора та позичальника.

КРЕДИТНИЙ АУКЦІОН одна з форм продажу кредитних ресурсів НБУ комерційним банкам

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР це угода в письмовій формі між кредитором і позичальником, яка визначає взаємні зобов'язання та відповіда­льність сторін і не може змінюватись в односторонньому порядку без згоди обох сторін.

КРЕДИТНИЙ РАХУНОК це рахунок, який призначений для обліку кредитів, що надані шляхом оплати розрахункових документів чи перерахування на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди

КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ це якісна оцінка позичальника, яка да­сться банком до розгляду питання про можливість і умови креди­тування і дозволяє передбачити ймовірність своєчасного повер­ненні позичок та їх ефективного використання.

КРОС-КУРС це співвідношення між двома валютами, яке випливає з курсів цих валют до третьої валюти.

КУРС ЦІННИХ ПАПЕРІВ ціна, за якою продаються і купуються цін­ні папери.

ЛІКВІДНІСТЬ визначається збалансованістю між строками і сума­ми погашення активів та строками і сумами виконання зо­бов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел та

напрямів використання коштів типу видачі кредитів та поне- сення витрат.

ЛІМІТ КАСИ це граничний залишок грошей в операційній касі з метою максимального скорочення частих або значних перевезень готівки.

ЛІМІТ КРЕДИТУВАННЯ це гранична сума кредиту, яку позичальник може отримати в банку.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ це порядок видачі комерційним банкам, які набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення деяких чи всіх банківських операцій.

ЛОМБАРДНИЙ КРЕДИТ це кредит Національного банку України, який надається комерційному банку під заставу прийнятих від нього державних цінних паперів та векселів.

МАРЖА БАНКІВСЬКА різниця між курсами валют, цінних паперів, відсотковими ставками й іншими показниками.

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ кредитні ресурси, що передаються одними банками іншим банкам на договірних платних засадах.

МІЖБАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ система здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності.

НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БАНКІВ перехід банків у власність держави, мо­нополізація державою банківської справи.

НЕПРЯМЕ КОТИРУВАННЯ ВАЛЮТИ це визначення кількості іноземної валюти, що виражається в одиницях національної ва­люти.

НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК це різниця між прибутком, що пі­длягає розподілу, та сумою виплачених дивідендів власникам ба­нку. Він використовується на капіталізацію банку, тобто на роз­ширення банківського бізнесу.

НОМІНАЛЬНА ЦІНА ЦІННИХ ПАПЕРІВ вартість цінних паперів, позначена на них, яка проте, як правило, відрізняється від ринко­вої ціни.

НОРМА ОБОВ'ЯЗКОВИХ РЕЗЕРВІВ законодавчо закріплене проце­нтне відшкодування суми обов'язкових резервів комерційних ба­нків до залучених ними пасивів.

ОБЛІГАЦІЯ цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошо­вих коштів і підтверджує зобов'язання позичальника перед креди­тором відшкодовувати йому вартість цього цінного папера в пе­редбачений в ньому строк з виплатою процента.

ОБЛІКОВИЙ КРЕДИТ надання комерційним банком кредиту підпри- ємству-постачальникові (векселедавцеві) шляхом купівлі векселя.

ОБМІННИЙ КУРС курс купівлі — це курс, по якому банк-резидент купує іноземну валюту за національну.

курс продажу — це курс, по якому банк-резидент продає іноземну ва­люту за національну.

ОБОРОТНА КАСА це каса комерційного банку, в якій зберігаються гроші, що надходять від підприємств і установ.

ОВЕРДРАФТ короткостроковий кредит, що надається банком надій­ному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунку.

ОНКОЛЬНИЙ КРЕДИТ кредит до запитання під заставу векселів.

ОПЕРАЦІЙНА КАСА сукупність всіх грошей готівкою, що знахо­диться в банку. Приймання грошей від клієнтів протягом опера­ційного дня здійснюється прибутковою касою, а після операцій­ного дня — вечірньою касою.

ОПЕРАЦІЙНИЙ ДЕНЬ БАНКУ це період, за який банк виконує гро­шові послуги.

ОФЕРТА письмова пропозиція продавця, надіслана можливим по­купцям.

ОЩАДНИЙ СЕРТИФІКАТ цінний папір, випущений банком, як письмо­ве свідоцтво про депонування грошових коштів, та яке засвідчує право вкладника (фізичної особи) на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту та процентів за ним.

ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ операції, за допомогою яких банк фо­рмує свої ресурси для здійснення активних операцій.

ПЕРЕОБЛІК (РЕДИСКОНТ) ВЕКСЕЛЯ кредитування Національ­ним банком України комерційного банку під отримані від комер­ційного банку враховані векселі.

ПЛАТІЖНА КАРТКА БАНКІВСЬКА спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пла- стикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника або з відпо­відного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, фінансових установ, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА система взаємовідносин між учасниками за допомогою нормативних, договірних, фінансових та інформацій­но-технічних засобів, необхідних для виконання зобов'язань щодо розрахунків.

ПЛАТІЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника.

ПЛАТО-СПРОМОЖНІСТЬ здатність юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов'язання.

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК це рахунок, який відкривається підприємст­вам усіх видів та форм власності для зберігання грошових коштів

та здійснення усіх видів банківських операцій відповідно до чин­ного законодавства.

ПРЕДСТАВНИЦТВО БАНКУ це установа банку, яка не є юридич­ною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується, не має права здійсню­вати банківські операції. Відкриває поточний рахунок у НБУ.

ПРИБУТОК БАНКУ різниця між доходами і витратами банку.

ПРИБУТОК ДО СПЛАТИ ПОДАТКУ це різниця між чистим опе­раційним прибутком і відрахуваннями за сумнівними актива­ми, зкорегована на доходи або витрати від непередбачених об­ставин.

ПРИБУТОК, ЩО ПІДЛЯГАЄ РОЗПОДІЛУ це чистий прибуток піс­ля оподаткування за звітний рік, збільшений на розмір нерозподі­леного і невикористаного прибутку за результатами попереднього фінансового року і зменшений на розмір відрахувань до резервно­го фонду та загального резерву.

ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ це правила поведінки кредитора і позичальника у процесі здійснення кредитних операцій банку.

ПРОГНОЗНИЙ РОЗРАХУНОК КАСОВИХ ОБОРОТІВ БАНКУ це розрахунок очікуваних сум надходжень і видатків готівки через банківські каси.

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ це фінансування інвестиційних про­ектів, коли основним забезпеченням наданих коштів є сам проект, тобто доходи, які в майбутньому отримає підприємство, що здій­снює будівництво чи реконструкцію.

ПРОЛОНГАЦІЯ продовження терміну чинності кредитної угоди.

ПРОСТИЙ ПОЗИЧКОВИЙ РАХУНОК це рахунок з якого здійсню­ється разова видача позики, кожна її видача оформляється доку­ментально на основі заявки позичальника та необхідного пакету документів.

ПРОСТРОЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ позика, неповернена банку у встановлений строк.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПА­ПЕРІВ це підприємницька діяльність з перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів й організаційного, інфор­маційного, технічного та іншого обслуговування випуску обігу цінних паперів.

ПРЯМЕ КОТИРУВАННЯ це визначення кількості національної ва­люти за одиницю іноземної.

РАМБУСУВАННЯ відшкодування клієнтом суми платежу до настан­ня строку платежу за банківським акцептом (за 1-3 дні).

РАХУНОК «ЛОРО» рахунок, відкритий банком своєму банку-корес- понденту для внесення сум, що надходять на його користь.

РАХУНОК «НОСТРО» рахунок, який банк має у свого банка-корес- пондента для внесення сум, що надходять.

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД це фонд, що створюється з чистого прибутку після оподаткування, і призначається для покриття можливих збитків у процесі діяльності банку та забезпечення зобов'язань банку.

РЕЙТИНГ БАНКІВ це їх порівняння за допомогою обраних крите­ріїв.

РЕПО операція, що передбачає угоду між її учасниками про зворотний викуп цінних паперів (валюти або інших цінностей) за наперед обумовленою ціною.

РЕСУРСИ БАНКУ це сукупність грошових коштів, які є у розпоря­дженні банку і використовуються ним для здійснення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій.

РЕФІНАНСУВАННЯ погашення старої заборгованості шляхом випу­ску нових позик, головним чином заміною короткострокових зо- бовязань довгостроковими цінними паперами.

РОЗРАХУНКИ ПО ВІДКРИТОМУ РАХУНКУ полягають у продажу товарів у кредит, при цьому в експортера не має гарантій одер­жання платежу від імпортера.

РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК це документ, що містить письмове розпо­рядження власника рахунку (чекодавця) установі банку, яка ве­де його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку су­му коштів.

СВОП термін, який використовується на валютному ринку для визна­чення операції, що поєднує купівлю або продаж іноземної валюти на умовах угоди спот з одночасним її продажем або купівлею по курсу форвард відповідно.

СИСТЕМА «КЛІЄНТ-БАНК» це система передачі повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді за допомогою сер- тифікованих засобів захисту.

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУН­КІВ (СЕП) комплекс програмно-технічних засобів, призначе­ний для виконання міжбанківських розрахунків між її учасни­ками.

СИСТЕМА CAMEL це система оцінки банківської установи за крите­ріями: достатність капіталу, якість активів, якість управління, до- ходність банку та ліквідність балансу.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОЗИЧКОВИЙ РАХУНОК це рахунок, з якого протягом всього періоду кредитування здійснюється оплата пла­тіжних документів у межах заздалегідь обумовленої суми.

СПЕЦІАЛЬНІ ФОНДИ це загальна назва фондів економічного сти­мулювання та інших фондів, які призначені для виробничого та соціального розвитку банку.

СПОТ це розрахунок по валютній угоді протягом 2-х робочих днів піс­ля її укладення.

СТАВКА LIBOR лондонська міжбанківська ставка, за якою провідні банки пропонують валютні позики один одному в даний момент і на визначений строк.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ це сукупність власних коштів акціонерів або пайових внесків засновників (учасників) у грошовій формі, які надаються ними у постійне розпорядження банку.

СТРАХУВАННЯ РИЗИКУ НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ це спосіб забезпечення зобов'язань, при якому банк самостійно страхує ви­дану позику шляхом укладання зі страховою організацією дого­вору про добровільне страхування кредитного ризику.

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПОЗИКИ це встановлення певних її параметрів (сума, термін, ставка відсотку, цільове призначення тощо).

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕНЕ БЕЗБАЛАНСОВЕ ВІДДІ­ЛЕННЯ БАНКУ це підрозділ, який здійснює лише розрахунко­во-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції.

ТЕХНОЛОГІЯ КРЕДИТУВАННЯ сукупність конкретних методів і прийомів, що використовуються в процесі здійснення кредитних операцій — системна оцінка ходу всього кредитного процесу, та розгляд руху вартості в органічному зв'язку з певними організа­ційними формами та інституційними структурами банківської ді­яльності.

ТОРГІВЛЯ ВАЛЮТОЮ це купівля-продаж іноземної валюти за наці­ональну або інші конвертовані валюти.

ТРАСАНТ кредитор,який виписує переказний вексель на боржника — трасата.

ТРАСАТ боржник, який повинен виплатити певну суму по пере казно- му векселю- тратті.

ТРАСТОВІ (ДОВІРЧІ) ПОСЛУГИ це послуги, які банк виконує за дорученням та в інтересах третьої особи.

ТРАТТА переказний вексель, що застосовується головним чином у мі­жнародних розрахунках.

УСТУПКА ВИМОГИ (ЦЕСІЯ) документ позичальника (цедента), в якому він уступає свою вимогу (дебіторську заборгованість) кре­дитору в якості забезпечення повернення позики.

ФАКТОРИНГ це купівля банком дебіторських рахунків постачальника на відвантажену продукцію і передача постачальником банку права вимоги платежу з покупця продукції.

ФІЛІЯ БАНКУ це банківська установа, яка не є юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку, має свій субкореспондентський рахунок і МФО, здійснює банківські операції на основі довіреності головного банку і дозво­лу, виданого регіональним управлінням НБУ за місцем знахо­дження філії.

ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ це цілеспрямоване розроблення та реалізація нових фінансових інструментів та/або нових фінансо­вих технологій, а також творчий пошук нових підходів до вирі­шення фінансових проблем за допомогою уже відомих фінансо­вих інструментів та технологій.

ФОРВАРД це розрахунок по валютній угоді більш ніж через 2 робочих дня після її укладення. Платежі здійснюються у встановлений тер­мін за курсом, зафіксованим на момент угоди.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ

Кафедра фінансів і обліку

ОРІЄНТОВНА РОБОЧА ПРОГРАМА

КУРСУ «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

для студентів спеціальності «економічна теорія»

Харків — 2004

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ

Кафедра фінансів і обліку

Затверджую

Перший проректор ХНПУ ім. Г. С. Сковороди В. І. Євдокимов « » 2004 р.