1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

магниевый скраб beletage

Банк є одним з найважливіших елементів ринкової інфрастру­ктури, розвиток діяльності якого — необхідна умова нормально­го функціонування економіки будь-якої країни. Важливе значен­ня банківської справи пов'язане з можливістю банківських установ управляти системою платежів і накопичень, знаходити оптимальні засоби та напрямки їхнього використання; відповідно до грошово-кредитної політики центрального банку регулювати кількість грошей в обігу; здійснювати кредитне обслуговування тих секторів господарства, які його потребують у більшій мірі.

Курс «Банківська справа» вивчається в університеті згідно з навчальною програмою «Банківські операції» освітньо-професій­ної програми підготовки фахівців за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво», затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Мета і завдання курсу — оволодіння студентами професійни­ми знаннями у галузі комерційної діяльності банків та вивчення правил організації банківської справи.

Робочу програму складено з урахуванням специфічних еконо­мічних умов економіки України та зарубіжного досвіду підготов­ки банківських спеціалістів.

Загальний обсяг годин — 81, з них 40 годин аудиторних, 18 годин лекцій, 22 години практичних занять і семінарів, 27 — са­мостійна робота, 14 — індивідуальна робота. Вивчення курсу планується на один семестр.

Робоча програма сформована відповідно до програми курсу і складається з таких розділів:

— Розділ 1. Характеристика банку і загальні питання його ді­яльності (4 години);

— Розділ 2. Послуги й операції комерційного банку (14 годин).

— Такий розподіл дозволяє провести 9 лекцій, 11 практичних занять. Розподіл годин подано у тематичному плані дисципліни.

— До складу робочої програми входять також:

— план практичних занять;

— план самостійної роботи;

— план індивідуальних занять;

— контрольні запитання до курсу;

— список рекомендованої літератури.