3. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ

Розділ 1. Характеристика банку і загальні питання його діяльності

ЗАНЯТТЯ № 1 Лекція 1

Тема 1.1. Створення та організація діяльності комерційного банку

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку.

Види банків, їх операції та функції.

Порядок реєстрації комерційного банку.

Ліцензування банківської діяльності

Організаційна структура та управління банком.

Передумови становлення і розвитку банківської справи. Хара­ктеристика банку як специфічної комерційної установи. Сутність банківської діяльності.

Банк як важливий елемент банківської системи, організація банківських систем. Центральний банк. Класифікація банківсь­ких інститутів.

Принципи організації роботи банку. Банківські операції. Зміст і класифікація пасивних операцій. Сутність активних операцій. Реалізація функцій банку.

Порядок заснування банківської установи. Документальне оформлення реєстрації. Документи та вимоги для отримання ба­нківської ліцензії. Перелік ліцензованих операцій.

Типова організаційна структура комерційного банку. Струк­тура апарату управління, структура, задачі основних функціона­льних підрозділів банку. Визначення філії, представництва, тери­торіально відокремленого безбалансового відділення, принципи їх функціонування.

Література: [4; 5, с. 5—38; 6, с. 11—16, 30-33; 10, с. 11—61; 33, с. 126—135; 35, с. 10—45; 46—48; 68].

Лекція 2

Тема 1.2. Формування ресурсів комерційного банку

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Загальна характеристика комерційного банку.

2. Власний капітал комерційного банку, його структура і фо­рмування.

3. Порядок формування депозитних ресурсів комерційного банку.

4. Запозичений капітал банку.

Сутність, склад і характеристика ресурсів банку.

Власний капітал: функції та структура. Регулятивний капітал. Структура основного і додаткового капіталу. Порядок формуван­ня статутного фонду. Резервний та спеціальні фонди банку.

Залучені кошти. Депозити, їх класифікація, характерні осо­бливості. Форми мобілізації ресурсів. Процентна політика бан­ку та способи нарахування процентів. Фактори процентної ставки.

Джерела запозиченого капіталу. Емісія та продаж облігацій. Міжбанківські кредити: терміни та порядок використання. Кре­дити Національного банку України: види, вимоги, порядок здійс­нення. Макроекономічні умови формування запозичених коштів банку.

Література: [1; 2, с. 158—187, 235—243; 7, с. 115—176; 10, с.65—82; 11; 22; 33, Р 2; 33, с. 292—297; 48; 65; 66].

Самостійна робота (2 години).

Розділ 2. Послуги і операції комерційного банку

ЗАНЯТТЯ № 3 Лекція 3

Тема 2.1. Розрахунково-касові операції банку

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Загальні основи організації безготівкових розрахунків.

Порядок відкриття рахунків у банку.

Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.

Міжбанківські розрахунки.

Розрахунки з використанням пластикових карток.

Касові операції банків.

Принципи організації платіжної системи, готівкових та безго­тівкових розрахунків. Способи, види та форми безготівкових ро­зрахунків. Правила їх проведення. Документообіг.

Відкриття рахунків у банку. Поточні рахунки: документація для відкриття та умови, перелік операцій. Бюджетні рахунки. Де­позитні рахунки в національній валюті: порядок відкриття та ви­користання. Особливість відкриття рахунків у іноземній валюті. Обслуговування і закриття рахунків.

Порядок розрахунків за товарними і нетоварними операціями. Класифікація платіжних інструментів. Розрахункові документи та їх реквізити. Форми безготівкових розрахунків: платіжне доручен­ня, чек, акредитив, вимога-доручення, відкритий рахунок, інкасове доручення, розрахунки по сальдо взаємної заборгованості.

Міжбанківські розрахунки та їх забезпечення. Принципи і структура СЕП. Функції РРП та ЦРП. Кореспондентські відноси­ни між банками.

Платіжні картки, призначення та види. Вигоди їх застосування.

Зміст касових операцій, механізм регулювання. Касові документи.

Прогнозування та облік касових оборотів. Регулювання касо­вих оборотів в установах банків.

Види кас. Порядок приймання і видачі банком готівки.

Література: [2, с.15-157; 5, с. 69—129; 10, с. 83—105; 21; 22, с. 101—117; 27, с .140—299; 33, с. 94—97; 35, с. 112—203; 46; 58—60].

Самостійна робота (2 години).

Індивідуальна робота (2 години).

ЗАНЯТТЯ № 4 Лекція 4

Тема 2.2. Операції банку з векселями.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Функції та види векселів.

2. Операції врахування та переврахування векселів.

3. Кредити під заставу векселів.

4. Авалювання та акцептування векселів.

5. Операції банку з інкасування і доміциляції векселів.

Функції та економічний зміст векселя. Види векселів: простий і переказний; комерційний, фінансовий, підроблений, дружній, бронзовий.

Порядок обігу простого і переказного векселів. Акцепт, індо­самент, цесія, солідарна відповідальність, протест, нотифікація. Балансові та позабалансові операції з векселями.

Особливість вексельного обігу в Україні. Обов'язкові реквізи­ти векселя.

Зміст операції врахування (дисконту) векселів. Обліковий кредит. Порядок здійснення операції: реєстрація врахованих век­селів, перевірка юридичної та економічної надійності векселя. Розрахунок дисконту.

Сутність і форми кредитів під заставу векселів. Порядок на­дання позики.