3. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ

магниевый скраб beletage

Розділ 1. Характеристика банку і загальні питання його діяльності

ЗАНЯТТЯ № 1 Лекція 1

Тема 1.1. Створення та організація діяльності комерційного банку

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку.

Види банків, їх операції та функції.

Порядок реєстрації комерційного банку.

Ліцензування банківської діяльності

Організаційна структура та управління банком.

Передумови становлення і розвитку банківської справи. Хара­ктеристика банку як специфічної комерційної установи. Сутність банківської діяльності.

Банк як важливий елемент банківської системи, організація банківських систем. Центральний банк. Класифікація банківсь­ких інститутів.

Принципи організації роботи банку. Банківські операції. Зміст і класифікація пасивних операцій. Сутність активних операцій. Реалізація функцій банку.

Порядок заснування банківської установи. Документальне оформлення реєстрації. Документи та вимоги для отримання ба­нківської ліцензії. Перелік ліцензованих операцій.

Типова організаційна структура комерційного банку. Струк­тура апарату управління, структура, задачі основних функціона­льних підрозділів банку. Визначення філії, представництва, тери­торіально відокремленого безбалансового відділення, принципи їх функціонування.

Література: [4; 5, с. 5—38; 6, с. 11—16, 30-33; 10, с. 11—61; 33, с. 126—135; 35, с. 10—45; 46—48; 68].

Лекція 2

Тема 1.2. Формування ресурсів комерційного банку

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Загальна характеристика комерційного банку.

2. Власний капітал комерційного банку, його структура і фо­рмування.

3. Порядок формування депозитних ресурсів комерційного банку.

4. Запозичений капітал банку.

Сутність, склад і характеристика ресурсів банку.

Власний капітал: функції та структура. Регулятивний капітал. Структура основного і додаткового капіталу. Порядок формуван­ня статутного фонду. Резервний та спеціальні фонди банку.

Залучені кошти. Депозити, їх класифікація, характерні осо­бливості. Форми мобілізації ресурсів. Процентна політика бан­ку та способи нарахування процентів. Фактори процентної ставки.

Джерела запозиченого капіталу. Емісія та продаж облігацій. Міжбанківські кредити: терміни та порядок використання. Кре­дити Національного банку України: види, вимоги, порядок здійс­нення. Макроекономічні умови формування запозичених коштів банку.

Література: [1; 2, с. 158—187, 235—243; 7, с. 115—176; 10, с.65—82; 11; 22; 33, Р 2; 33, с. 292—297; 48; 65; 66].

Самостійна робота (2 години).

Розділ 2. Послуги і операції комерційного банку

ЗАНЯТТЯ № 3 Лекція 3

Тема 2.1. Розрахунково-касові операції банку

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Загальні основи організації безготівкових розрахунків.

Порядок відкриття рахунків у банку.

Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.

Міжбанківські розрахунки.

Розрахунки з використанням пластикових карток.

Касові операції банків.

Принципи організації платіжної системи, готівкових та безго­тівкових розрахунків. Способи, види та форми безготівкових ро­зрахунків. Правила їх проведення. Документообіг.

Відкриття рахунків у банку. Поточні рахунки: документація для відкриття та умови, перелік операцій. Бюджетні рахунки. Де­позитні рахунки в національній валюті: порядок відкриття та ви­користання. Особливість відкриття рахунків у іноземній валюті. Обслуговування і закриття рахунків.

Порядок розрахунків за товарними і нетоварними операціями. Класифікація платіжних інструментів. Розрахункові документи та їх реквізити. Форми безготівкових розрахунків: платіжне доручен­ня, чек, акредитив, вимога-доручення, відкритий рахунок, інкасове доручення, розрахунки по сальдо взаємної заборгованості.

Міжбанківські розрахунки та їх забезпечення. Принципи і структура СЕП. Функції РРП та ЦРП. Кореспондентські відноси­ни між банками.

Платіжні картки, призначення та види. Вигоди їх застосування.

Зміст касових операцій, механізм регулювання. Касові документи.

Прогнозування та облік касових оборотів. Регулювання касо­вих оборотів в установах банків.

Види кас. Порядок приймання і видачі банком готівки.

Література: [2, с.15-157; 5, с. 69—129; 10, с. 83—105; 21; 22, с. 101—117; 27, с .140—299; 33, с. 94—97; 35, с. 112—203; 46; 58—60].

Самостійна робота (2 години).

Індивідуальна робота (2 години).

ЗАНЯТТЯ № 4 Лекція 4

Тема 2.2. Операції банку з векселями.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Функції та види векселів.

2. Операції врахування та переврахування векселів.

3. Кредити під заставу векселів.

4. Авалювання та акцептування векселів.

5. Операції банку з інкасування і доміциляції векселів.

Функції та економічний зміст векселя. Види векселів: простий і переказний; комерційний, фінансовий, підроблений, дружній, бронзовий.

Порядок обігу простого і переказного векселів. Акцепт, індо­самент, цесія, солідарна відповідальність, протест, нотифікація. Балансові та позабалансові операції з векселями.

Особливість вексельного обігу в Україні. Обов'язкові реквізи­ти векселя.

Зміст операції врахування (дисконту) векселів. Обліковий кредит. Порядок здійснення операції: реєстрація врахованих век­селів, перевірка юридичної та економічної надійності векселя. Розрахунок дисконту.

Сутність і форми кредитів під заставу векселів. Порядок на­дання позики.

Авалювання векселя. Акцептні операції банків.

Учасники операцій з інкасування векселів. Документообіг та порядок здійснення інкасування векселів. Оплата векселя за до­рученням клієнта.

Література: [5, с. 168—222; 10, с. 138—165; 30; 35, с. 316­417; 46; 48—49; 51].

Семінар №1

Тема: Економічні та правові основи банківської діяльності

Історія розвитку банківської справи.

Місце і роль банків у системі ринкової інфраструктури.

Порядок створення комерційних банків.

Зміст пасивних і активних операцій банку.

Правове регулювання банківської діяльності.

Література: [8, с. 34—53; 31, с. 14—24, 31—71; 33, с. 117— 125; 35, с. 16—23; 43, с. 14—16, 27—31; 47—49; 55; 68; 71].

Самостійна робота (3 години).

ЗАНЯТТЯ № 7

Лекція 5

Тема 2.3. Кредитні операції банку

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Сутність, форми і види кредиту. Принципи кредитування.

Етапи процесу кредитування. Оцінка кредитоспроможності позичальника.

Форми забезпечення кредитів.

Кредитний ризик: визначення і мінімізація витрат.

Ціна кредиту.

Сутність кредиту, види. Принципи кредитування та кредитної політики.

Використання простих, спеціальних і контокорентних рахун­ків у кредитуванні.

Форми кредитування: споживчий, банківський кредит, лізинг, іпотека, комерційний, міжбанківський кредит, бланковий, консор- ціумний.

Етапи кредитного процесу. Поняття «кредитоспроможність», значення і елементи системи оцінювання. Розрахунки основних показників фінансового стану позичальника. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності позичальника.

Основні умови і зміст кредитної угоди.

Джерела, форми погашення позичок. Контроль їхнього вико­ристання.

Форми забезпечення кредитів. Заходи мінімізації втрат від кредитного ризику.

Загальні принципи і методи управління процентною ставкою за кредитом.

Література: [10, с. 108—136; 14—16; 28; 31; 32, с. 82— 84, 143—169; 35, с. 204—315; 41, с. 174—269; 47—49; 67].

ЗАНЯТТЯ № 8

Практична робота №1

ЗАНЯТТЯ № 9

Практична робота №2

ЗАНЯТТЯ № 10

Практична робота №3

Самостійна робота (2 години).

Індивідуальна робота (2 години).

ЗАНЯТТЯ № 11

Практична робота №4

Індивідуальна робота (2 години)

ЗАНЯТТЯ № 12

Практична робота №5

Самостійна робота (2 години).

Індивідуальна робота (2 години).

Лекція 6

Тема 2.4. Операції банку з цінними паперами.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів.

Емісійні операції банків.

Інвестиційні операції банків цінними паперами.

Професійна діяльність банків.

Види операцій банків з цінними паперами. Сутність і основні напрями емісійної роботи банку. Етапи емісійної діяльності.

Порядок розміщення акцій та облігацій на ринку, варіанти їх продажу. Використання депозитних і ощадних сертифікатів.

Напрямки інвестиційних операцій банків з цінними паперами: визначення цілей, горизонту і форми інвестицій; інвестиційний аналіз; формування та управління портфелем цінних паперів; оцінювання ефективності інвестиційної діяльності.

Етапи інвестування. Фундаментальний та технічний аналіз. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності.

Інвестиційні ризики та методи управління інвестиційними ри­зиками.

Види професійної діяльності банків на ринку цінних паперів: фінансове посередництво, управління та організаційно-технічне обслуговування операцій з цінними паперами.

Література: [2, с. 244—260; 5, с. 168—261; 7, с. 365—390; 10, с. 138—165; 33; 33, с. 98—100, 221; 35, с. 405—417; 48; 51].

Тема 2.5. Банківські інвестиції

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Інвестиції: поняття і види.

Основи правового регулювання інвестиційної діяльності і в Україні.

Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвес­тиційному процесі.

Визначення ефективності реальних інвестицій.

Економічна сутність інвестицій. Валові і чисті інвестиції. Фа­ктори обсягу інвестицій, класифікація.

Форми регулювання інвестиційної діяльності. Капітальні вкладення, принципи і методи їх фінансування.

Фінансування будівництва. Довгострокове кредитування капі­тальних вкладень малого підприємництва і об'єктів виробничого призначення.

Моделі оцінювання та реалізації інвестиційного проекту. Інве­стиційні ризики. Диверсифікація, її роль в управлінні інвестицій­ною діяльністю банку.

Література: [5, с. 262—297; 20; 33, с. 420—430; 41, с. 276— 286; 51; 63].

Самостійна робота (2 години).

ЗАНЯТТЯ № 14

Практична робота №6

Самостійна робота (2 години).

ЗАНЯТТЯ № 15

Практична робота №7

Самостійна робота (2 години).

Індивідуальна робота (2 години).

ЗАНЯТТЯ № 16 Лекція 7

Тема 2.6. Операції банку в іноземній валюті

План лекції:

Види валютних операцій комерційних банків. Ведення ва­лютних рахунків клієнтів.

Неторговельні операції комерційних банків в іноземній ва­люті.

Здійснення розрахунків в іноземній валюті за зовнішньое­кономічними угодами.

Конверсійні операції та управління валютною позицією ко­мерційного банку.

Валютні ризики. Методи управління валютними ризиками.

Зміст валютних операцій. Класифікація банківських операцій з іноземною валютою.

Поточний і депозитний рахунки в іноземній валюті: відкриття, порядок зарахування і видачі коштів.

Види неторговельних операцій з валютою. Валютна каса упо­вноваженого банку.

Банківський переказ, інкасо, акредитив. Схеми розрахунків.

Операції банку на міжбанківському валютному ринку. Класи­фікація валютних угод: овернайт, спот, форвард, своп.

Валютні ризики: комерційні. Внутрішні та зовнішні мето­ди регулювання ризиків.

Література: [2, с. 261—269, 270—280; 5, с. 298—339; 27, с. 199—217; 33, с. 761—764; 34, с. 126—141; 35, с. 418—515; 47; 61—62].

ЗАНЯТТЯ № 17

Практична робота №8

Самостійна робота (2 години).

ЗАНЯТТЯ № 18

Практична робота №9

Індивідуальна робота (2 години).

ЗАНЯТТЯ № 19 Лекція 8

Тема 2.7. Нетрадиційні банківські операції та послуги

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Характеристика та види нетрадиційних банківських опера­цій і послуг.

Лізингові операції.

Банківські гарантії та поручительства. Посередницькі, кон­сультаційні та інформаційні послуги банку.

Трастові (довірчі) послуги.

Факторинг та форфейтинг

Операції банку з дорогоцінними металами.

Причини виникнення нетрадиційних банківських операцій та послуг. Ознаки банківських послуг, їх види. Договори для їхньо­го оформлення.

Лізинг: об'єкти і суб'єкти лізингу. Операційний та фінансовий лізинг: ознаки. Організація лізингового процесу.

Відмінності гарантії від поруки, її сутність. Договір доручення та договір комісії: зміст, спільне та відмінне. Зміст консультацій­них та інформаційних послуг.

Трастові послуги: сутність, суб'єкти та види. Послуги на ко­ристь фізичних і юридичних осіб.

Поняття факторингу і форфейтингу. Регулювання, зміст і пос­лідовність здійснення операцій.

Операції з банківськими металами. Види опціонів.

Література: [5, с. 340—382; 6, с. 165—174; 11, с. 238, 240; 33, с. 109—113; 34, с. 152—155; 41, с. 287—302].

Ідивідуальна робота (2 години)

ЗАНЯТТЯ № 20 Семінар №2

Тема: Стан і регулювання нетрадиційних операцій і послуг банків України

Лізингові та іпотечні операції.

Операції форфейтингу і факторингу.

Операції з дорогоцінними металами та природними каме­нями.

Фінансовий інжиніринг. Банківські інновації.

Література: [8, с. 273—283, 354—359, 455—477; 21; 30; 32; 45; 50].

Самостійна робота (2 години).

Індивідуальна робота (2 години)

Лекція 9

Тема 2.8. Забезпечення фінансової стійкості банку

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Поняття фінансової стійкості банку. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій.

Фінансові звіти банку та аналіз його діяльності.

Аналіз прибутковості банку.

Регулювання діяльності банків.

Фінансова стійкість, її значення та умови макроекономічної системи. Формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитним операціями банків. Критерії оцінювання фі­нансового стану клієнтів позичальників, категорії підприємств (позичальників).

Групи класифікації кредитного портфеля. Розмір відрахувань до резерву за групами ризику.

Порядок формування і використання резервів для відшкоду­вання можливих втрат від дебіторської заборгованості комерцій­них банків. Використання резервів.

Склад фінансової звітності банку.

Структура банківських доходів і витрат банку. Показники, що характеризують прибутковість банківських установ. Аналіз про­центної маржі.

Вимоги щодо мінімального розміру капіталу, нормативи капіта­лу, ризику, інвестування, розпорядження валютною позицією, нор­мативи обов'язкового резервування коштів банківською системою.

Література: [5, с. 383—429; 11, Гл. 1; 14, с. 106—127; 24— 25; 61; 70—73].

Самостійна робота (4 години).

ЗАНЯТТЯ №22

Самостійна робота (2 години).

Індивідуальна робота (2 години).