5. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

магниевый скраб beletage

з/п

№ теми за програмою

Зміст самостійної роботи

Література

Кількість годин

1

1.1

Порядок заснування банку в країнах з ринковою економі­кою

18, c. 73—80

2

2

1.2

Визначення перспектив роз­витку формування банків­ських ресурсів на позичковій основі

1, с. 185—198

2

3

2.1

Використання мережних тех­нологій у банківській сфері

31, с. 85—100

3

4

2.2

Порядок проведення гаран­тійних операцій з векселями

44, с. 310—313

2

5

2.3

Основні правила обліку кре­дитів

35, с. 212—218

2

6

2.3

Моделювання структури кре­дитного портфеля комерцій­ного банку

28, с. 128—139

2

7

2.4

Методика визначення класу емітента та оцінки його фі­нансового стану

10, с. 226—233

2

8

2.5

Напрями активізації інвести­ційної діяльності банків Укра­їни

33, с. 277—292

2

9

2.6

Порядок продажу-купівлі іно­земної валюти на українсь­кому міжбанківському валют­ному ринку

63

2

10

2.7

Удосконалення інформацій­ного забезпечення докумен­тообігу.

Інформаційні системи і тех­нології сучасних банків.

27, с. 55—80 26

4

11

2.8

Банківський нагляд та проце­дура банкрутства

3, с. 297—300

2

 

 

РАЗОМ

 

27