8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

магниевый скраб beletage

1. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 276 с.

2. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. Р.І. Тиркала. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. — 314 с.

3. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна полі­тика. Банківські операції: Навчальний посібник. — Т.1 / В. О. Сичов, В.Т. Александров, В.В. Остапенко та ін. — К.: АВТ, 2004. — 528 с.

4. Банківське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. А. О. Селіванова. — К.: «Ін Юре», 2000. — 384 с.

5. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — 2-ге вид. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

6. Банки и банковское дело / Под ред. И. Т. Балабанова. — СПб: Питер, 2000. — 256 с.

7. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова, Л. П. Кроли- вецкой. — М.: Финансьі и статистика, 2000. — 464 с.

8. Банковское дело: Учебник. — 2-е изд., переаб. и доп. / Под ред. О. И. Лаврушина. — Финансь и статистика, 2002. — 672 с.

9. Васильченко 3. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія. — К.: Кондор, 2004. — 526 с.

10. Васюренко О. В. Банківські операції: Навчальний посібник. — К.: Товариство «Знання», КОО, 2004. — 324 с.

11. Васюренко О. В. Современньїе методи управления банковскими ресурсами. — X.: Гриф, 1997. — 390 с.

12. Внукова Н. М. Ринок фінансових послуг: Навчально-методичний посібник. — X.: ІНЖЕК, 2004. — 276 с.

13. Глущенко В. В. и др. Анализ и регулирование деятельности коммерческого банка. — X.: АО «Бизнес Информ», 2000. — 76 с.

14. Гриджук Д. М. Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. — К.: Істина, 2001. — 253 с.

15. Гуторова 3. А. Вексельньїе операции в банках // Вісник Східно­українського національного університету ім. В. Даля. — 2004. — № 3. — С. 15—19.

16. Гуцал І. С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в трансфор­маційній економіці України. — Львів: ВАТ «Бібльос», 2001. — 244 с.

17. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. Жуко- ва Е. Ф. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 622 с.

18. Долан 3. Дж., Кзмпбелл К. Д., Кзмпбелл Г. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. — СПб: СПб Оркестр, 1996. — 446 с.

19. Іпотечний ринок в Україні: проблеми стратегії розвитку / Ред. кол.: В. Д. Базилевич та ін. — К.: Б. в., 2004. — 140 с.

20. Камарницький І. Ф. Інвестиційна діяльність комерційних банків: Монографія. — Чернівці: Рута, 2004. — 260 с.

21. Козорез Е. Банковские гарантии // Финансовьій директор. — 2003. — №1. — С. 62—67.

22.Конопатська Л., Бондар Н. Актуальні проблеми страхування депо­зитів комерційних банків // Вісник НБУ. — 2001. — № 11. — С. 37—39.

23.Кот Л. Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці: питання теорії, методології, практики. — К.: Знання Укр., 2003. — 93 с.

24.Корнієнко Т. В. Ліквідність комерційного банку: фактори, що впли­вають, методи управління // Вісник Української академії банківської справи. — 1999. — № 2 (11). — С. 51—54.

25.Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 238 с.

26.Кравчук Г. Т. Інформаційні системи і технології в банківській сфері: Навчальний посібник для студентів вузів. — Львів: ЛБІ НБУ, 2002. — 135 с.

27. Кредитна система України і банківські технології: Навчальний посібник для вищ. навч. закл. екон. спец.: У 3 кн. / За заг. ред. І. В. Сало, НБУ. — Львів: ЛБІ НБУ, 2002.

28. Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник / За ред. В. В. Вітлінського. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 251 с.

29.Кручок С. І. Іпотечне кредитування: Навчальний посібник. — К.: Мета, 2002. — 206 с.

30.Кульпінський С. Шляхи подальшого розвитку фінансових інновацій // Банківська справа. — 2003. - №1. — С. 27—36.

31.Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. — 4-те вид., стер. — К.: Знання, 2004. — 215 с.

32. Лобанова А. Л. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг // Фінанси України. — 2003. - №3. -С. 133—139.

33.Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій: Монографія. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. — 318 с.

34.Льісенков Ю. М., Ляшко В. П. Операции банков с векселями. — К., 1995. — 149 с.

35. Масленченков Ю. С. Технология и организация работьі банка: теория и практика. — М., 1998. — 431 с.

36. Миллер Р. Л., Ван-Хуз Д. Д. Современньїе деньги и банковское дело: Пер 3-го англ.изд. — М., 2000. — 824 с.

37. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківських операцій і фінансових ринків: Пер. з англ. / С. Панчишин (ред. пер.). — К.: Основи, 1998. — 963 с.

38. Онищенко В. О. Основи банківської справи: Навчальний посібник. — Полтава: ПДТУ, 1999. — 163 с.

39. Операції комерційних банків: Навчальний посібник для екон. спец. / Р. Коцовська, В Ричаківська, Г. Табачук та ін. — 3-тє вид. — К.: Львів: ЛБІ НБУ, 2004. — 500 с.

40. Операції комерційних банків: опорний конспект лекцій. — К.: КНТЕУ, 2003. — 4.1: Традиційні банківські послуги. — 2003. — 113 с.

41.Петрук О. М. Банківська справа: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2004. — 461 с.

42.Петченко С. А. Стан і перспективи розвитку нетрадиційних банківсь­ких операцій та послуг // Держава та регіони. — 004. — № 1. — С. 195—198.

43. Тиркало P. І. Банківські операції з цінними паперами: Моно­графія. — Т.: Карт-бланш, 2004. — 211 с.

44. Усоскин В. М. Современньїй коммерческий банк: управление и операции. — М.: Антидор, 1998. — 320 с.

45. Фролов С. М. Банківська справа: Навчальний посібник для студентів екон. фак. ун-тів. — Суми: СумДУ, 2001. — 205 с.

46. Хмеленко О .В. Кредитування та контроль: Навчальний посібник. — X.: ІНЖЕК, 2004. — 237с.

47. Шіллер P. І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. — К.: Наукова думка, 1998. — 159 с.

48. Шумкова О. В. Трастові операції як нова банківська послуга // Вісник Сумського сільськогосподарського інституту. — Серія: Фінанси і кредит. — 1997. — №1. — С. 51—53.

49. Вексель на рьінке Украиньї: нормативная база. — X.: Фактор, 2003. — 273 с.

50. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІУ // Голос України. — 14.03.2003 р. — №49—50. — С. 5—27.

51. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 р. № 2121-ІІІ із змінами і доповненнями // www.liga.kiev.ua.

52. Закон України «Про господарські товариства» за станом на 10 березня 2001 р. / Верхов. Рада Уркраїни. — Офіц. вид. — К.: Парла­мент. вид-во, 2001. — 36 с.

53. Закон України «Про заставу» за станом на 5.10.2001 р. / ВРУ. — К.: Парламент. Вид-во, 2001. — 24 с.

54. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» за станом на 20.20.2002 р. / ВРУ. — К., 2002. — 19 с.

55. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679 - XrV із змінами і доповненнями // www.liga.kiev.ua.

56. Закон України «Про іпотеку» / Верховна Рада України. — К.: Парлам. вид-во, 2003. — 36 с.

57. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 р. №979-ІУ //www.liga.kiev.ua.

58. Закон України «Про фінансовий лізинг», із зм., в ред. Закону №1381-ІУвід 11 грудня 2003 року //www.rada.gov.ua.

59. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 р. №2740 — ІІІ // Додаток до журналу «Вісник НБУ». Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 11. — С. 3—13.

60. Інструкція про касові операції в банках: Затв. Пост. Правл. НБУ від 14.08.2003 р. №337 // www.liga.kiev.ua.

61. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. Пост. Правл. НБУ від 29.03.2001 р. №135 // Українська інвестиційна газета. Нормативна база. — 12.06.2001.-№24. — С. 10—30.

62. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні: Затв. Пост. Правл. НБУ від 17.03.2004 р. № 110 // www.bank.gov.ua.

63. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів і платіжних карток через митний кордон України, затв. Пост. Правл. НБУ від 12.07.2000 р. № 283 (зі змінами та допов­неннями) // www.bank.gov.ua.

64. Інструкція про порядок відкриття банками рахунків у національ­ній та іноземній валюті: Затв. Пост. Правл. НБУ від 05.12.2001 р. №500 із зм. і доп. // Бюлетень систематизованого законодавства України. — 2002. — № 2. — ст. 44.

65. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. пост. Правл. НБУ від 28.08.2001 р. №368 із зм. і доп. // Бюлетень систематизованого законодавства України (далі — БСЗУ). — Сер. 3: Податки. Фінанси. Цінні папери. — 2002. — №2. — С. 33—99.

66. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — К.: Преса України, 1997. — 80 с.

67. Положення «Про валютний контроль», затверджене Постановою Правління НБУ від 08 лютого 2000 р. № 49 // http: // www.bank.gov.ua.

68. Положення «Про визначення звичайної відсоткової ставки за депозит»: Затв. Пост. Правл. НБУ від 23.07.1997 р. № 247.

69. Положення «Про механізм рефінансування банків України» від 28.02.2002 р. №82: Затв. пост. Правл. НБУ // БСЗУ. — Сер. 3: Податки. Фінанси. Цінні папери. — 2002. — № 5. — С. 17—68.

70. Положення «Про порядок видачі ліцензій банкам банківських лі­цензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих опера­цій»: Затв. Пост. Правл. НБУ від 17.07.2002 р. №275 // БСЗУ. — Сер. 3: Податки. Фінанси. Цінні папери. — 2001. — № 11. — ст. 506.

71. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Затв. пост. Правл. НБУ від 16.12.2002 р. № 508 // www.bank.gov.ua..

72. Положення про порядок розрахунку резерву для відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами та інших вкладень у статутні фонди підприємств, затв. Пост. Правл. НБУ від 30.12.1999 р. № 629 // http: // www.bank.gov.ua.

73. Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв і відділень» від 31.08.2001р. №375 із зм. і доп. // http: // www.bank.gov.ua.

74. Положення про порядок формування і використання банками резер­ву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затв. Пост. Правл. НБУ від 13.12.2002 р. № 505 // http: // www.bank.gov.ua.

75. Положення «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків»: Затв. пост. Правл. Національного банку України від 06.07.2000 р. № 279 із змінами і доповненнями від 07.12.2001 р. // БСЗУ. — Сер. 3. — 2000. — № 9. — С. 63—100.

76. Положення «Про порядок формування та використання банками резервного фонду» від 08.08.2001 р. №334 // БСЗУ. — Сер. 3. — 2001. — № 11. — С. 162—163.

77. Положення «Про порядок формування обов'язкових резервів для банків України» від 27.06.2001 р. №244 із зм. і доп. // БСЗУ. — Сер. 3. — 2001. — № 8. — С. 63—71.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ

ЗБІРНИК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

для аудиторної та самостійної роботи студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ