ВСТУП

магниевый скраб beletage

У громадському житті банківська справа набуває все більшого значення. Банківські установи, що актив­но функціонують на фінансовому ринку, впливають на всі економічні та соціальні процеси в країні. Цим са­мим вони сприяють трансформації тимчасово незайня­тих коштів у виробництві, створенню кредитних гро­шей та беруть участь у регулюванні грошової маси.

Вирішення практичних задач, що пов'язані з діяль­ністю банків, сприяє покращенню їх фінансового ста­ну, визначенню оптимальної стратегії операційної дія­льності.

Представлені завдання для практичної роботи роз­роблені відповідно до робочої програми з дисципліни.

Мета виконання цих задач полягає у тому, щоб за­кріпити знання, одержані знання під час лекційних та самостійних занять, оволодіти навичками проведення фінансових розрахунків.

Здійснення роботи передбачено у такій послідов­ності:

— засвоєння основних питань з теми за рекомен­дованою літературою та конспектами лекцій;

— ознайомлення з завданням та визначення мето­дики розрахунків;

— здійснення розрахунків;

— аналіз результатів, складання висновків та про­позицій.