ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 ОЦІНКА РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКУ

магниевый скраб beletage

Ресурси комерційного банку мають важливе значення для виконання ним активних операцій. У їх складі особливе місце займають власні кошти, депозити і запозичені кошти, аналіз джерел формування, структури і вартості яких, є відповіда­льним завданням для спеціаліста банку та змістом наступних задач.

Питання для обговорення

Учому полягає значення ресурсів для комерційного банку?

Яким чином НБУ впливає на розміри банківських ресурсів?

3.Охарактеризуйте нові види залучення коштів банками країн

з розвиненою економікою?

Яке нарахування відсотків — частіше чи рідше вигідне за певних умов для вкладника?

Що таке поточні зобов'язання банку?

Тести

Що може бути засобом формування статутного фонду банку?

а) нематеріальні активи;

б) транспортні засоби;

в) грошові кошти;

г) цінні папери.

4астка будь-якого учасника (акціонера) банку не може пе­ревищувати:

а) 15 %;

б) 25 %;

в) 35 %;

г) 1 %.

Які кошти забороняється використовувати при формуванні статутних фондів комерційних банків?

а) кошти державного бюджету;

б) кредитні;

в) власні;

г) кошти місцевих бюджетів.

Чи може статутний фонд комерційного банку формуватися за рахунок коштів в іноземній валюті?

а) може;

б) не може;

в) може учасником-нерезидентом;

г) може учасником-резидентом.

Рівень обов'язкових резервів залучених ресурсів комерцій­них банків на коррахунках в НБУ залежить від:

а) виду ресурсів;

б) валюти, в якій залучені ресурси;

в) вірно і те, і інше;

г) не залежить від вище перелічених факторів.

Задачі

Задача 1

Депозит на суму 20 тис. грн. був розміщений і банку 12.04.2004 р. і перевернений 25.12.2004 р. Ставка процентів ста­новила 18 % річних. Визначте суму нарахованих процентів за рі­зними методами визначення терміну нарахування.

Задача 2

У таблиці наведені наступні дані про джерела коштів банку, млн. грн.

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Відхи­лення

сума

% до суми

сума

% до суми

Власні кошти

19,328

 

51,0

 

 

Статутний капітал

10,00

 

35,0

 

 

Фонди

4,97

 

12,5

 

 

Нерозподілений прибуток

4,358

 

3,5

 

 

Зобов'язання

 

 

 

 

 

Кредити, отримані від ін­ших банків

21,244

 

66,24

 

 

Залишки коштів на розрахун­кових і поточних рахунках

46,507

 

12,76 3

 

 

Кошти на строкових депо­зитах

3,82

 

19,07

 

 

Кредитори за внутрішніми банківськими операціями

0,41

 

0,69

 

 

УСЬОГО

91,31

 

264,8

 

 

Проаналізуйте структуру джерел коштів банку в динаміці, зробіть висновки.

Задача 3

Вклад у розмірі 470 тис. грн. розміщено у банку «Кредит- пром» на умовах щомісячного нарахування складних процентів 15 % річних. Строк дії договору — 3 місяці, рівень інфляції за мі­сяць — 0,3 %.

Визначити:

суму вкладу з процентами;

індекс інфляції за 3 місяці;

суму вкладу з процентами з точки зору її купівельної спро­можності;

реальний доход вкладника.

Задача 4

Визначте на основі даних наступної таблиці розмір регуляти­вного капіталу банку «Сігма», філії якого розміщені на території України:

Стаття

Сума, млн. грн.

Статутний фонд

18,2

Розкриті резерви

4,1

— у т.ч. резерви під активні операції

2,5

Інші резерви

3

Субординований борг

4,7

Прибуток поточного року

4,9

Збитки минулих років

2,2

Нематеріальні активи

1,7

Капітальні вкладення у матеріальні активи

0,6

Вкладення у цінні папери

0,3

Субординований борг в інших банках

2,65

Чи відповідає розмір регулятивного капіталу цього банку дію­чим нормативам капіталу. Валютний курс 6,6 грн. за 1 євро.

Задача 5

Стан банківських ресурсів комерційного банку характеризу­ється такими даними, млн. грн.

Показник

Варіанти

1

2

Прибуток банку

26

15

Фонди банку

60

50

Кошти на рахунках підприємств

79

95

Вклади громадян

40

70

Кошти, одержані від інших банків

145

180

Інші пасиви

24

16

Короткострокові кредити

180

182,5

Довгострокові кредити

90

16

Відвернення за рахунок прибутку

30

26

Кредити іншим банкам

60

40

Каса

2

35

Інші активи

60

90

Визначити розмір надлишку або нестачі банківських ресурсів для здійснення активних операцій. Яких заходів має вжити банк?