ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 ОЦІНКА РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКУ

Ресурси комерційного банку мають важливе значення для виконання ним активних операцій. У їх складі особливе місце займають власні кошти, депозити і запозичені кошти, аналіз джерел формування, структури і вартості яких, є відповіда­льним завданням для спеціаліста банку та змістом наступних задач.

Питання для обговорення

Учому полягає значення ресурсів для комерційного банку?

Яким чином НБУ впливає на розміри банківських ресурсів?

3.Охарактеризуйте нові види залучення коштів банками країн

з розвиненою економікою?

Яке нарахування відсотків — частіше чи рідше вигідне за певних умов для вкладника?

Що таке поточні зобов'язання банку?

Тести

Що може бути засобом формування статутного фонду банку?

а) нематеріальні активи;

б) транспортні засоби;

в) грошові кошти;

г) цінні папери.

4астка будь-якого учасника (акціонера) банку не може пе­ревищувати:

а) 15 %;

б) 25 %;

в) 35 %;

г) 1 %.

Які кошти забороняється використовувати при формуванні статутних фондів комерційних банків?

а) кошти державного бюджету;

б) кредитні;

в) власні;

г) кошти місцевих бюджетів.

Чи може статутний фонд комерційного банку формуватися за рахунок коштів в іноземній валюті?

а) може;

б) не може;

в) може учасником-нерезидентом;

г) може учасником-резидентом.

Рівень обов'язкових резервів залучених ресурсів комерцій­них банків на коррахунках в НБУ залежить від:

а) виду ресурсів;

б) валюти, в якій залучені ресурси;

в) вірно і те, і інше;

г) не залежить від вище перелічених факторів.

Задачі

Задача 1

Депозит на суму 20 тис. грн. був розміщений і банку 12.04.2004 р. і перевернений 25.12.2004 р. Ставка процентів ста­новила 18 % річних. Визначте суму нарахованих процентів за рі­зними методами визначення терміну нарахування.

Задача 2

У таблиці наведені наступні дані про джерела коштів банку, млн. грн.

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Відхи­лення

сума

% до суми

сума

% до суми

Власні кошти

19,328

 

51,0

 

 

Статутний капітал

10,00