1.2. Види банків, їх операції та функції

Банківська система може включати як банківські ін­ститути (центральний банк, комерційні, ощадні, інвестиційні, іпотечні, зовнішньоторговельні банки та ін.), та і небанківські фі­нансово-кредитні інститути (інвестиційні фонди, страхові компа­нії, трастові організації, пенсійні фонди тощо).

Законодавство визначає структуру банківської системи, вста­новлює сферу діяльності, підпорядкованості і відповідальності для різних фінансових інститутів, що входять у систему.

У структурі банківської системи виділяють такі типи комер­ційних банків (табл. 1.1):

Таблиця 1.1

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Критерії

Види комерційних банків

Спосіб формування статутного капіталу

державні

приватні

змішані

іноземні

Організаційно-правова форма банку

акціонерні товариства

товариства з обмеженою відповідальністю

кооперативні банки

Характер діяльності

універсальні

спеціалізовані

Територія діяльності

міжнародні

національні

регіональні

міжрегіональні

закордонні

Розмір активів та статутного капіталу

малі

середні

великі

найбільші

За приналежністю статутного капіталу і способом його формування розрізняють:

•  державні; це переважно центральні банки, окремі комерційні або спеціалізовані банки, націоналізовані повністю або шляхом придбання державою контрольного пакета акцій;

•  приватні фінансові інститути можуть бути утворені на осно­ві будь-якої організаційно-правової форми;

•  банки, створені за участю іноземного капіталу, або іноземні банки. На початку 2005 року в Україні налічувалося 19 комер­ційних банків з іноземним капіталом, з них 7 банків іноземні .

За організаційно-правовою формою діяльності: АТ (акціо­нерні), ТОВ (пайові), кооперативи (клієнтами таких банків є лише їх учасники). Характерні ознаки цих господарських това­риств регламентуються Законом України «Про господарські то­вариства».

На кінець