ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ И ОФОРМЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ

магниевый скраб beletage

Установи банків виконують чимало операцій із надання без­готівково-розрахункових послуг населенню, підприємствам, ор­ганізаціям, державі. Ці послуги на сьогодні набули різноманітних форм (платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, акре­дитив, чеки тощо), є досить поширеними, водночас вимагають дотримання певних принципів та порядку розрахунків, на що на­правлено виконання представлених нижче завдань.

Питання для обговорення

Назвіть форми і вимоги до проведення безготівкових розра­хунків в Україні.

Які задачі вирішують банки, встановлюючи кореспондент­ські відносини.

Які функції при проведенні розрахунків з пластиковими ка­ртками виконують банк-емітент, банк-еквайєр, торгівельне підп­риємство.

Які задачі вирішуються у процесі складення і виконання прогнозів касових оборотів?

Який порядок здачі готівкових сум до каси банку?

Тести

Шляхом трансформації готівки у безготівкові гроші і на­впаки банки здійснюють:

а) перетворення банківських ресурсів на капітал;

б) мобілізацію тимчасово вільних коштів;

в) розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

г) випуск готівки і кредитних грошей.

Який рахунок відкривається клієнту для формування стату­тного капіталу при створенні підприємства?

а) розрахунковий;

б) тимчасовий;

в) поточний;

г) депозитний.

Які операції може здійснювати фізична особа зі свого пото­чного рахунку в національній валюті:

а) здійснювати платіж за купівлю цінних паперів;

б) перераховувати кошти фізичній особі-нерезиденту за прид­баний транспортний засіб;

в) розрахуватися за куплену іноземну валюту;

г) здійснити платіж судовим органам.

Розрахункові документи, що надійшли в банк протягом операційного дня, повинні бути відображені у бухгалтерському обліку банку:

а) у той же день;

б) наступного дня, виходячи із залишків на початку операцій­ного дня;

в) виходячи із залишків коштів на коррахунку банку, але не пізніше 2-х днів.

г) виходячи із залишків коштів на коррахунку банку, але не пізніше 3-х днів.

Зовнішній контроль за дотримання касової дисципліни під­приємством покладений на:

а) аудиторську фірму;

б) органи податкової адміністрації;

в) обслуговуючий банк;

г) не має вірної відповіді.

Задачі

Задача 1

ЗАТ «Полісервіс», що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Корчагінців, 127 «Г», 29 листопада 2004 року було відкрито р/р №27047745789900 у Лігобанку м. Харкова, МФО 861012. Запов­ніть «Повідомлення про відкриття рахунку», якщо ідентифіка­ційний код клієнта 28640901.

«__» 200 р.

(найменування, адреса податкового органу, якому подається повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ про відкриття (закриття) рахунку

Ідентифікаційний код суб'єкта Ідентифікаційний номер фізич- підприємницької діяльності ної особи — суб'єкта підприєм- ницької діяльності

Назва суб'єкта підприємницької діяльності або прізвище ім'я та по батькові власника рахунку:

Місце знаходження (місце проживання) суб'єкта підприємницької діяльності:

Назва, МФО установи банку, в якому відкрито (закрито) основний рахунок:

(потрібне підкреслити)

Назва, МФО установи банку, в якому відкрито (закрито) додатковий рахунок:

(потрібне підкреслити)

Дата відкриття (закриття) основного рахунку « » 200 року

Дата відкриття (закриття) додаткового рахунку « » 200 року

Рахунок (№, вид: розрахунковий (поточний), бюджетний, депозитний та інші рахунки в національній та іноземній валюті):

Керівник (підприємець)

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис) (прізвище, ініціали)

Задача 2

040001

Код банку

ТОВ «Приморське», яке обслуговується у Керченському від­діленні УСБ 20.01.2004 р. уклало договір №16 з приватною фір­мою «Продсервіс» на поставку рибних консервів на суму 1482,25 грн. у порядку попередньої оплати. Фірма «Продсервіс» має р/р у Віватбанку м. Харкова №46523869421000, МФО 351533, іденти­фікаційний код 29664488. МФО УСБ — 328, р/р 468153, іденти­фікаційний номер — 14117333. Заповніть бланк платіжного до­ручення.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №_ від « » 200 р.

Одержано банком « » 200 р.

Платник

Код

Банк платника

ДЕБЕТ рах. № СУМА

Одержувач

Код

Банк одержувача КРЕДИТ рах. №

Код банку

Сума словами

Призначення платежу М.П.

Проведено банком Підпис «___ » 200__ р.

 Підпис банку

Задача 3

ТОВ «Медтехніка» має заплатити 270 грн. за користування гарячою водою, «Харківкомунпромводу» за січень 2004 року. Платник має такі реквізити:

Ідентифікаційний код — 14118966; Ексоцбанк у м. Харкові; р/р4659782311; МФО 651536.

Реквізити одержувача: ідентифікаційний код 15669263; АКБ «Кредит форум» у м. Харкові; р/р 990300077; МФО 27104. Заповніть бланк платіжної вимоги-доручення.

ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ № 040002

від « » 200 р.

Одержано банком « » 200 р.

Платник Код

Банк платника

Код банку ДЕБЕТ рах. № СУМА

Одержувач

Код

Банк одержувача КРЕДИТ рах. №

Код банку

Призначення платежу

Підписи одержувача рах №

ДЕБЕТ СУМА ДО СПЛАТИ

М.П.

КРЕДИТ

 

Сума до сплати (літерами) рах №

 

 

М.П. Підписи платника

 

Проведено банком

«___ »________ 200___ р.

Задача 4

Автобаза №5, що обслуговується у Подільському УСБ м. Києва (МФО 322078) бажає відкрити акредитив на користь нафтобази №3 (код 34567890), що має рахунок у ХОД АК УСБ у м. Харкові (МФО 351016) на суму 14768 грн., для оплати за наф­топродукти обсягом 3 т. (договір №7 від 5.02.2004 р.). Оформіть заяву на акредитив.

ЗАЯВА на акредитив

М.П.

від 200 р.

Одержано банком «_________________ »__________ 200__ р.

Заявник акредитива

Бенефіціар

Код

Код

Банк-емітент

Банк бенефіціара

МФО

МФО

Відкрийте нам акредитив

(вид акредитива)

Строк дії акредитива до « » 200 р.

Сума _____________________________

(цифрами і літерами)

Акредитив у іншому (виконуючому) банку виконати:

A) за рахунок коштів платника, де­понованих у виконуючому банку;

Б) інкасацією документів до банку емітента;

B) через кореспондентський рахунок банку-емітента

(зайве викреслити)

Умови акредитива до виконуючого банку надіслати: А) спецзв'язком Б) коротким повідомленням

— електронною поштою

— телетайпом

Інші лінії зв'язку

За акцептом (чиїм)

Договір ___________________________

Платіж (чи акцепт) здійснити проти:

(назва товарів, виконаних робіт, на­даних послуг; кількість, ціна, сума)

(перелік документів, які додаються до реєстру документів за акредити­вом)

Підписи заявника акредитива

Задача 5

Щоб розрахуватися за придбане пальне фірма «Юта» у м. Харкові виписала 21 січня 2004 року чек на суму 2,6 тис. грн. на ім'я Херсонської нафтобази за рахунком №127 від 20.01.2004 р. Банком-емітентом виступає АКБ «Мегабанк», 351016, який провів розрахунок 26.01.2004 р. Оформіть чек.

Задача 6

Структура товарного платіжного обігу підприємства характе­ризується такими даними:

Форма розрахунків

Рік

базисний

звітний

Акцептна форма

60,0

62,0

Розрахунки платіжними дорученнями

30,0

29,0

Розрахунки чеками і зведеними вимогами

5,0

6,0

Розрахунки за акредитивами й окремими рахунками

3,0

2,0

Інші форми розрахунків

2,0

1,0

Визначте абсолютні й відносні показники структурних зру­шень форм розрахунків.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 СКЛАДЕННЯ ВЕКСЕЛІВ І МЕХАНІЗМ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

В Україні поступово створюються умови для широкого вико­ристання векселів у розрахунках, що сприяє зростанню ділової активності підприємств, пришвидшенню грошового обігу, роз­витку комерційного кредиту. Разом з тим вексельний обіг пов'язаний з виникненням фіктивних, підроблених боргових зо­бов'язань, не пов'язаних з реальним рухом товарних та грошових цінностей, що вимагає ретельного вивчення правових основ здій­снення операцій з векселем, а також правил і можливостей його використання у грошовому обороті.

Питання для обговорення

Яка участь банків у вексельних розрахунках?

Проаналізуйте механізм використання простого векселя у розрахунках між суб'єктами господарювання.

Розкрийте механізм обороту переказного векселя.

Порівняйте операції авалювання, доміціляції та інкасування векселів.

Який порядок здійснення операції з дисконтування векселя і визначення суми дисконту?

Тести

До складу кредитних операцій банку з векселем відносяться:

а) зобов'язання заплатити за векселем замість платника;

б) облік векселя;

в) приймати векселі на інкасо;

г) рефінансування вексельної операції.

За характером вексельних угод векселі бувають: а) комерційні і переказні;

в) комерційні і фінансові;

в) комерційні, фінансові і безгрошові;

г) прості і переказні.

У переказному векселі кількість реквізитів дорівнює:

а) 6;

б) 7;

в) 8;

г) 9.

Простий вексель складає:

а) боржник;

б) кредитор;

в) банк;

г) кредитор, боржник і банк

До балансових операцій з векселями належать:

а) кредитні і розрахункові;

б) торгівельні і гарантійні;

в)комісійні та довірчі;

г) кредитні і торгівельні.

Задачі

Задача 1

Яка ціна продажу векселя, якщо банк випустив їх на суму 36 тис. грн. терміном до 90 днів зі сплатою 7 % річних.

Задача 2

Дев'яносто денний вексель вартістю 500000 грн. проданий за 8-процентною ставкою дисконту.

Визначте величину дисконту.

Обчисліть ціну, сплачену за вексель.

Розрахуйте дійсний доход (при 365—366 днях).

Задача 3

Позичальнику потрібен кредит в сумі 100 тис. грн. строком на 3 місяці; процентна ставка — 25 % річних. У той же час банк отримує депозит на суму 100 тис. грн., на такий же строк під 15 % річних.

Розрахуйте суму кредиту до повернення з урахуванням на­рахованих відсотків;

Розрахуйте суму виплати банком позичальнику депозиту з урахуванням нарахованих процентів за вкладом;

Визначте процент за кредитом і грошову суму оплати дано­го кредиту з боку позичальника.

Розрахункова тривалість року 360 днів.

Задача 4

АКБ «Порто» прийняв іногородній вексель на аваль номіналь­ною вартістю 3000 грн. під 8 % річних. Процент за авальований кредит — 15 % річних, процент комісії — 2 %, дамно — 1 %, порто — 5 грн. Знайти суму винагороди банку за надання авального кре­диту, якщо вексель 90-денний, а кредит наданий на 60 днів.