ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ И ОФОРМЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ

Установи банків виконують чимало операцій із надання без­готівково-розрахункових послуг населенню, підприємствам, ор­ганізаціям, державі. Ці послуги на сьогодні набули різноманітних форм (платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, акре­дитив, чеки тощо), є досить поширеними, водночас вимагають дотримання певних принципів та порядку розрахунків, на що на­правлено виконання представлених нижче завдань.

Питання для обговорення

Назвіть форми і вимоги до проведення безготівкових розра­хунків в Україні.

Які задачі вирішують банки, встановлюючи кореспондент­ські відносини.

Які функції при проведенні розрахунків з пластиковими ка­ртками виконують банк-емітент, банк-еквайєр, торгівельне підп­риємство.

Які задачі вирішуються у процесі складення і виконання прогнозів касових оборотів?

Який порядок здачі готівкових сум до каси банку?

Тести

Шляхом трансформації готівки у безготівкові гроші і на­впаки банки здійснюють:

а) перетворення банківських ресурсів на капітал;

б) мобілізацію тимчасово вільних коштів;

в) розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

г) випуск готівки і кредитних грошей.

Який рахунок відкривається клієнту для формування стату­тного капіталу при створенні підприємства?

а) розрахунковий;

б) тимчасовий;

в) поточний;

г) депозитний.

Які операції може здійснювати фізична особа зі свого пото­чного рахунку в національній валюті:

а) здійснювати платіж за купівлю цінних паперів;

б) перераховувати кошти фізичній особі-нерезиденту за прид­баний транспортний засіб;

в) розрахуватися за куплену іноземну валюту;

г) здійснити платіж судовим органам.

Розрахункові документи, що надійшли в банк протягом операційного дня, повинні бути відображені у бухгалтерському обліку банку:

а) у той же день;

б) наступного дня, виходячи із залишків на початку операцій­ного дня;

в) виходячи із залишків коштів на коррахунку банку, але не пізніше 2-х днів.

г) виходячи із залишків коштів на коррахунку банку, але не пізніше 3-х днів.

Зовнішній контроль за дотримання касової дисципліни під­приємством покладений на:

а) аудиторську фірму;

б) органи податкової адміністрації;

в) обслуговуючий банк;

г) не має вірної відповіді.

Задачі

Задача 1

ЗАТ «Полісервіс», що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Корчагінців, 127 «Г», 29 листопада 2004 року було відкрито р/р №27047745789900 у Лігобанку м. Харкова, МФО 861012. Запов­ніть «Повідомлення про відкриття рахунку», якщо ідентифіка­ційний код клієнта 28640901.

«__» 200 р.

(найменування, адреса податкового органу, якому подається повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ про відкриття (закриття) рахунку

Ідентифікаційний код суб'єкта Ідентифікаційний номер фізич- підприємницької діяльності ної особи — суб'єкта підприєм- ницької діяльності

Назва суб'єкта підприємницької діяльності або прізвище ім'я та по батькові власника рахунку:

Місце знаходження (місце проживання) суб'єкта підприємницької діяльності:

Назва, МФО установи банку, в якому відкрито (закрито) основний рахунок:

(потрібне підкреслити)

Назва, МФО установи банку, в якому відкрито (закрито) додатковий рахунок:

(потрібне підкреслити)

Дата відкриття (закриття) основного рахунку « » 200 року

Дата відкриття (закриття) додаткового рахунку « » 200 року

Рахунок (№, вид: розрахунковий (поточний), бюджетний, депозитний та інші рахунки в національній та іноземній валюті):

Керівник (підприємець)

(підпис) (прізвище, ініціали)