ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ. АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

магниевый скраб beletage

Оцінка кредитоспроможності позичальника-клієнта банку має важливе значення у першу чергу для банківської установи, оскільки визначає передумови і можливість здійснення кредит­них операцій для отримання прибутку і уникнення ризиків. Сис­тема аналізу кредитоспроможності передбачає здійснення роз­рахунків низки показників, на основі яких і приймається рішення про кредитування.

Питання для обговорення

У чому полягає економічне значення оцінки кредитоспро­можності позичальника?

Назвіть фактори кредитного ризику для банків України.

З урахуванням яких факторів повинна формуватися кредит­на політика банку.

Яким чином комерційний банк контролює цільове викорис­тання кредиту?

Охарактеризуйте етапи процесу кредитування.

Тести

Яка вимога є визначальною при оцінці банком ефективності роботи клієнта за кредитною лінією?

а) дохідність комерційних угод;

б) оборотність коштів по позичковому рахунку;

в) підтримка рівня товарних запасів згідно з договором застави;

г) достатній рівень ліквідності.

Оцінка фінансового стану позичальника-клієнта банку про­водиться:

а) не рідше 1 разу на місяць;

б) не рідше 1 разу на 2 місяці;

в) не рідше 1 разу на 3 місяці;

г) тільки перед укладенням кредитного договору.

Показники рентабельності позичальника-суб'єкта підприє­мницької діяльності відображають:

а) ступінь забезпечення підприємства високоліквідними акти­вами;

б) частку прибутку в активах;

в) ступінь мобільності використання власних коштів;

г) співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань.

Фінансовий стан позичальника, що відноситься до «Класу В», означає:

а) фінансова діяльність дуже добра і є можливість її утриман­ня на такому рівні надалі;

б) фінансова діяльність задовільна;

в) фінансова діяльність погана;

г) фінансова діяльність оцінена як добра.

5. Банки для нарахування резервів під кредитні операції кла­сифікують надані кредити з урахуванням таких критеріїв:

а) оцінки фінансового стану позичальника щоквартально;

б) погашення позичальником кредиту і процентів на ним що­місячно;

в) відповіді «а» і «б»;

г) повна відповідь відсутня.

Задача

Задача 1

При видачі кредиту ТОВ «Круїз» у розмірі 2800 грн. повинен бути створений резерв 210 грн. Визначте групу ризику для даної операції і правильність формування резерву.

Задача 2

На основі даних наступних таблиць дайте оцінку фінансових результатів господарської діяльності підприємства-позичальника і його кредитоспроможності.

Таблиця 1

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА-ПОЗИЧАЛЬНИКА

Агрегат

Статті балансу

На початок року, тис. грн.

На кінець

року, тис. грн.

АКТИВИ

А1

Найбільш ліквідні активи

 

 

 

1) короткострокові фінансові вкладення

2) грошові кошти

450 82

2

А2

Активи, що швидко реалізуються — дебіторська заборгованість, пла­тежі за якою очікуються протягом 12 місяців після звітної дати

2737

17045

А3

Активи, що повільно реалізуються

1) запаси

2) ПДВ за залученими цінностями

3) Дебіторська заборгованість, пла­тежі за якою очікуються протягом 12 місяців після звітної дати

4) Інші оборотні активи

18324 981

83406 944

А4

Активи, що важко реалізуються

87324

83406

А5

Збитки минулих і звітного року

2787

 

БАЛАНС

 

 

Закінчення табл. 1

Агрегат

Статті балансу

На початок року

На кінець року

ПАСИВИ

П1

Найбільш строкові зобов'язання — кредиторська заборгованість

13884

24009

П2

Короткострокові зобов'язання

1) позичені кошти

2) розрахунки за дивідендами

3) інші короткострокові пасиви

1360 1360

1164 1164

П3

Довгострокові пасиви, у т.ч. фонди

1) всього довгострокові пасиви

2) доходи майбутніх періодів

3) фонди споживання

4) резерви майбутніх витрат і плате­жів

181

П3*

Споживання і резерви майбутніх пла­тежів

1) фонди споживання

2) резерви майбутніх витрат і плате­жів

П4

Постійні пасиви — капітал і резерви

94772

91168

 

БАЛАНС

 

 

Таблиця 2

АГРЕГОВАНІ ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ, ТИС. ГРН.

Агрегат

Статті балансу

На початок року

На кінець ро­ку

П5

Виручка від реалізації

65193

П6

Собівартість реалізованої проду­кції

56052

П7

Прибутки (збитки) звітного року

475

2208

П8

Відвернення з прибутку

3262

 

 

 

 

 

Для визначення класу позичальника і рейтингу кредиту ско­ристайтеся наступними даними:

Таблиця 3

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КЛІЄНТА

Коефіцієнт

ОТЗ

Варіанти ві­дповідей

Бали

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл)

Не менше 2,0—2,5

>= 2

1

< 2

0

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал)

 

>= 2

1

< 2

0

Коефіцієнт співвідношення залу­чених і власних коштів (Кзв)

 

<= 1

1

> 1

0

Коефіцієнт маневреності власних коштів (Км)

Не менше 0,5

>= 0,5

1

< 0,5

0

Коефіцієнт фінансової незалежнос­ті

Не менше 0,2

>= 0,2

1

< 0,2

0

Коефіцієнт співвідношення влас­них коштів і суми кредиту

 

>0,5

1

0,5-1

2

>1

3

Таблиця 4

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ КРЕДИТУ

Інтегрований коефіцієнт, балів

Рейтинг

Рівень ризику

Рекомендації при кредитуванні

Більше 25

А

Мінімальний

Надання кредиту можливе

20—25

Б

Допустимий

Надання кредиту можливе, але необхідне проведення глибокого аналізу

15—20

В

Високий

Надання кредиту можливе, але необхідна спеціальна робота

10—15

г

Дуже високий

Надання кредиту не рекоменду­ється

До 10

Д

Неприпустимий

Надання кредиту категорично не рекомендується

Задача 3

Знайдіть мінімально припустимий доход за кредитною опера­цією та оптимальну процентну ставку, якщо:

— процентні витрати банку за залученими ресурсами — 15 % річних;

— норма прибутку від кредитної операції — 10 % річних;

— операційні витрати банку за обслуговування кредиту — 5 тис. грн.;

— норма обов'язкових резервів — 8,5 %;

— сума кредиту — 500000 грн.;

— строк кредиту — 3 місяці (90 днів).

Задача 4

За даними таблиці 5:

групу ризику за кожним кредитом, поданим банком;

розрахункову величину резерву на покриття можливих зби­тків від кредитної операції;

яку суму повинен зарахувати в резерв банк з початку фор­мування резерву за умови щомісячного нарахування коштів у да­ний резерв протягом трьох років його формування.

Таблиця 5

КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Клієнт

Сума, грн.

Прострочка

Забезпечення

Фін. стан

Пролонгація

строк

сума

вид

ринк. варт.

строк

сума

ПП «Рекон»

12000

товари

134400

В

тов

«Інфокон»

37560

230

38000

ОФ

520000

г

AT «Медіа»

94200

товари

142600

А

90

94200

AT «Експо»

95000

ОВДП

155000

Б

ПП «Плаза»

74560

неру­хомість

78660

Б

30

74560

ПП «Модуль»

65225

270

67000

ЦП

70500

Д

AT «ТПК»

90000

неру­хомість

135000

в

60

90000

AT «Анонс»

15600

А

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ЗАЯВКИ, ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ, ФОРМИ КРЕДИТУВАННЯ ТА СУМИ НАРАХОВАНИХ

ПРОЦЕНТІВ

Процес банківського кредитування передбачає здійснення по­передньої аналітичної роботи з вивчення кредитної заявки пози­чальника, визначення можливої суми основного боргу та нарахо­ваних відсотків.

Питання для обговорення

У чому полягає економічне значення кредиту.

Охарактеризуйте структуру кредитних вкладень в Україні.

Яким чином принципи кредитування знаходять своє відо­браження у кредитному договорі.

Проаналізуйте фактори формування процента за кредитом.

Які методи нарахування процентів існують в українській і зарубіжній практиці комерційних банків.

Тести

Від чого залежить максимальна величина кредиту:

а) від величини статутного фонду;

б) від величини власних ресурсів;

в) від величини робочих активів;

г) від рівня кредитоспроможності клієнта.

Величина кредитних вкладень комерційного банку обмежу­ється:

а) 25 % величини власного капіталу банку;

б) обсягом ресурсів банку;

в) 8-кратною величиною власних коштів банку;

г) 10 % величини власних коштів банку.

Заявки яких підприємств розглядаються комерційним бан­ком з метою наступного кредитування?

а) поповнення статутного фонду;

б) закупка продовольчих товарів;

в) придбання корпоративних цінних паперів;

г) видача заробітної плати.

Який режим кредитування передбачає спільне функціону­вання позичкових і поточних рахунків:

а) простий позичковий рахунок;

б) овердрафт;

в) контокорентний рахунок;

г) кредитування за кредитною лінією.

Якщо кредитування здійснюється за кредитною лінією, то заборгованість банку погашається наступним чином:

а) шляхом перерахування коштів з поточного рахунку платіж­ними документами;

б) шляхом перерахування коштів з поточного рахунку самос­тійно банком за результатами операційного дня;

в) шляхом перерахування коштів з поточного рахунку у разо­вому порядку по закінченню строку кредитного договору;

г) вірна відповідь відсутня.

Задачі

Задача 1

В АКБ «Таврія» звернулось ТОВ «Еллада» з кредитною зая­вкою на отримання кредиту. В кредитній заявці і в обґрунту­вання міститься інформація про діяльність підприємства і умо­ви кредиту:

мета кредиту — освоєння виробництва нового сорту конку- рентноспроможної продукції;

наявність забезпечення 2800 тис. грн.. за ліквідною ціною;

виробництво сезонне, виробничий цикл становить 60 днів;

затрати на виробництво 1800 тис. грн..;

строк реалізації продукції — 30 днів;

майбутній доход від реалізації продукції — 2400 тис. грн..;

залишки коштів на поточному рахунку клієнта — 870 тис. грн..;

заборгованість за раніше отриманими кредитами — 200 тис. грн.

Обґрунтуйте:

Доцільність кредитування;

Вид кредиту;

Можливу суму кредиту;

Спосіб видачі кредиту і його погашення;

Строк кредитування;

Максимальний розмір процентної ставки за кредитом, який може бути доступний для клієнта.

Задача 2

Клієнт звернувся у банк для отримання ломбардного кредиту і надав у забезпечення 200 одиниць цінних паперів. Величина по­зики розраховується виходячи із 90 % їх курсової вартості. Про­центна ставка становить 17 %, а витрати банку з обслуговування боргу — 500 грн. На який кредит може розраховувати клієнт ба­нку, якщо курс цінних паперів 450 грн. Термін кредитування — з 16.03.2004 до 16.06.2004 р.

Задача 3

Позику в сумі 45 тис. грн. надано на період 9.02 — 16.08 по­точного року під 18 % річних (простих процентів).

Визначте кількість днів користування позикою:

а) наближену

б) точну;

Суму нарахованих процентів:

а) звичайних;

б) комерційних;

в) точних.

Задача 4

Розрахуйте вільний залишок ліміту кредитування під заставу векселів, якщо:

Встановлений банком розмір заборгованості до забезпечен­ня — 70 %;

Ліміт заборгованості за позикою 9000 грн.;

Сума векселів, прийнятих у заставу — 6500 грн.;

Сума заборгованості за кредитом — 5700 грн.