ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ. АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

Оцінка кредитоспроможності позичальника-клієнта банку має важливе значення у першу чергу для банківської установи, оскільки визначає передумови і можливість здійснення кредит­них операцій для отримання прибутку і уникнення ризиків. Сис­тема аналізу кредитоспроможності передбачає здійснення роз­рахунків низки показників, на основі яких і приймається рішення про кредитування.

Питання для обговорення

У чому полягає економічне значення оцінки кредитоспро­можності позичальника?

Назвіть фактори кредитного ризику для банків України.

З урахуванням яких факторів повинна формуватися кредит­на політика банку.

Яким чином комерційний банк контролює цільове викорис­тання кредиту?

Охарактеризуйте етапи процесу кредитування.

Тести

Яка вимога є визначальною при оцінці банком ефективності роботи клієнта за кредитною лінією?

а) дохідність комерційних угод;

б) оборотність коштів по позичковому рахунку;

в) підтримка рівня товарних запасів згідно з договором застави;

г) достатній рівень ліквідності.

Оцінка фінансового стану позичальника-клієнта банку про­водиться:

а) не рідше 1 разу на місяць;

б) не рідше 1 разу на 2 місяці;

в) не рідше 1 разу на 3 місяці;

г) тільки перед укладенням кредитного договору.

Показники рентабельності позичальника-суб'єкта підприє­мницької діяльності відображають:

а) ступінь забезпечення підприємства високоліквідними акти­вами;

б) частку прибутку в активах;

в) ступінь мобільності використання власних коштів;

г) співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань.

Фінансовий стан позичальника, що відноситься до «Класу В», означає:

а) фінансова діяльність дуже добра і є можливість її утриман­ня на такому рівні надалі;

б) фінансова діяльність задовільна;

в) фінансова діяльність погана;

г) фінансова діяльність оцінена як добра.

5. Банки для нарахування резервів під кредитні операції кла­сифікують надані кредити з урахуванням таких критеріїв:

а) оцінки фінансового стану позичальника щоквартально;

б) погашення позичальником кредиту і процентів на ним що­місячно;

в) відповіді «а» і «б»;

г) повна відповідь відсутня.

Задача

Задача 1

При видачі кредиту ТОВ «Круїз» у розмірі 2800 грн. повинен бути створений резерв 210 грн. Визначте групу ризику для даної операції і правильність формування резерву.

Задача 2

На основі даних наступних таблиць дайте оцінку фінансових результатів господарської діяльності підприємства-позичальника і його кредитоспроможності.

Таблиця 1

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА-ПОЗИЧАЛЬНИКА

Агрегат

Статті балансу

На початок року, тис. грн.

На кінець

року, тис. грн.

АКТИВИ