ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ І ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

магниевый скраб beletage

Сучасні комерційні банки виконують широке коло операцій з цінними паперами: емісійні, інвестиційні, заставні та займа­ються професійною діяльністю. Щоб гарантувати прибутки від даних операцій необхідно провести попередню оцінку ціни і май­бутніх доходів від цих операцій (середньої норми доходу, поточ­ної доходності, доходу акцій та облігацій).

Питання для обговорення

Які види цінних паперів можуть обертатися в Україні.

Які операції банку з цінними паперами сприяють форму­ванню його доходів.

Охарактеризуйте емісійні операції банку.

У чому зміст і значення для банку посередницьких операцій з цінним паперами.

Які існують напрямки зниження втрат від операцій з цінни­ми паперами.

Тести

У склад процентних доходів комерційного банку від опера­цій з цінними паперами відносяться:

а) доходи від зберігання цінних паперів;

б) дисконт;

в) доход від перепродажу;

г) дивіденди за акціями.

Емісійний доход обліковується банком у складі:

а) поточних доходів банку;

б) основного капіталу;

в) додаткового капіталу;

г) доходів майбутніх періодів.

Привілейовані акції у статутному фонді комерційного банку не можуть перевищувати:

а) 20 %;

б) 10 %;

в) 25 %;

г) 5 %.

Емісію цінних паперів (крім власних акцій) комерційний банк може здійснити за умови:

а) строку діяльності банку не менше 1 року;

б) відсутності сумнівних безнадійних кредитів, не покритих резервами;

в) строку діяльності не менше двох років;

г) наявність зареєстрованого і фактично сплаченого статутно­го капіталу у сумі від 3 до 5 і більше млн. євро

5. З якою метою банк може здійснити додаткову емісію акцій?

а) для збільшення власного капіталу;

б) для збільшення залученого капіталу;

в) для покриття тимчасової збиткової діяльності;

г) для погашення заборгованості за кредитами.

Задачі

Задача 1

Банк випустив облігації номіналом 800 грн. з купонною став­кою 8 %. Термін погашення облігацій — 4 роки. Очікуваний до­ход за варіантами:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

20

6

15

9

7,2

6,3

9,7

5,8

Визначити курс облігації.

Задача 2

Облігація 8-процентної позики була придбана за ринковою ці­ною, що становила 98 % її номінальної вартості . На момент по­гашення ця облігація знаходилась у власника 4,5 роки.

Визначте дохід (прибуток) з облігації на дату її погашення.

Задача 3

У портфелі банку знаходиться пакет облігацій номінальною вартістю 370 тис. грн. з терміном погашення 4 роки і 15 %-м річ­ним купоном.

Ринкова ціна пакета облігацій 350 тис. грн. Які значення пока­зників доходності цих облігацій?

Задача 4

Норма доходності за грошовими вкладеннями на ринку зросла з 17 до 19 %. Як зміниться ринкова ціна корпоративних облігацій зі строком погашення 4 роки та ринковою вартістю 20 тис. грн.

Задача 5

Розрахуйте показники доходності пакету акцій обсягом 2 тис. шт., якщо балансова вартість однієї акції дорівнює 260 грн. з ди­відендом 15 грн., ринкова — 300 грн. Портфель банку також складають привілейовані акції з дивідендом 6,5 % (190 шт.). Чис­тий прибуток банку становить 47650 грн.