ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

магниевый скраб beletage

Джерелом і мотивом здійснення інвестиційних вкладень банків є одержуваний від них доход. Його забезпеченню сприяє застосуван­ня різних моделей оцінки інвестиційної діяльності: визначення тер­міну окупності, доходності використання капіталу, оцінювання ін­вестиційного проекту на основі сучасної вартості потоку платежів та внутрішньої норми доходності, знаходження очіку­ваної вартості потоку платежів та аналіз чутливості.

Питання для обговорення

З чим пов'язано виникнення і розвиток банківських опера­цій з цінними паперами?

Що являє собою інвестиційні діяльність та якими правови­ми документами вона регламентується в Україні?

Дайте рекомендації щодо здійснення інвестиційної політики в Україні.

Чим відрізняється капітальний вклад від інвестування.

У чому особливість здійснення банківських інвестицій у не­рухомість.

Тести

Асоційована компанія — це компанія, в якій інвестор володіє:

а) 20 % чи більшою частиною капіталу компанії, яка не є дочі­рньою по відношенню до нього;

б) 50 % чи більшою частиною;

в) менше 50 % капіталу, але може керувати фінансовою і ви­робничою політикою підприємства;

г) менше 20 % капіталу і має представництво у складі держа­телів компанії.

Величина вкладень комерційного банку у цінні папери ак­ціонерних товариств, підприємств, недержавних боргових зо­бов'язань не може перевищувати:

а) суми вільних фінансових ресурсів;

б) суми власних коштів банку;

в) 50 % величини капіталу банку, вкладень у цінні папери на інвестиції, асоційовані і дочірні компанії;

г) 50 % величини капіталу банку.

Банком дозволено інвестувати кошти:

а) тільки у цінні папери;

б) у власну діяльність;

в) інші види діяльності;

г) на всі перелічені цілі.

Модель оцінювання терміну окупності інвестицій дозволяє:

а) визначити дохідність використання капіталу через певний період часу;

б) визначити майбутню вартість проекту;

в) знайти очікувану сучасну вартість проекту;

г) знайти очікувану сучасну вартість потоку платежів.

Банк кредитує інвестиційні проекти, що забезпечений влас­ними коштами позичальника:

а)на 25 %;

б)на 30 %;

в)на 10 %;

г)на 15 %.

Задачі

Задача 1

Банк «Синтез» має намір придбати пакет ОВДП, дохідність яких 8 %, номінальна вартість — 1500 грн. Прогнозований гро­шовий потік протягом 4-х років становить відповідно 200, 350, 450, 550 грн. Оцініть проект на основі моделі NVP.

Задача 2

Фірма розглядає можливість придбання обладнання, яке коштує 13000 грн. з терміном використання 3 роки. Коефіцієнт дисконтування становить 7 %. Оцініть сучасну вартість пото­ку платежів від інвестицій, якщо статистика підприємства на­ступна:

Стан галузі

Рік

Ймовірність

0

1

2

3

1

- 1300

+ 7000

+ 5000

+ 6000

0,3

2

- 1300

+ 7000

+ 4000

+ 5500

0,5

3

- 1300

+ 4000

+ 4000

+ 2700

0,3

Задача 3

Маємо такі оцінки параметрів інвестиційного проекту:

початкові витрати — 1700 грн.;

термін виконання — 4 роки;

щорічний доход — 3500 грн.;

щорічні витрати — 2300 грн.;

коефіцієнт дисконтування — 8 %.

Здійсніть аналіз чутливості факторів інвестиційного проекту та побудуйте таблицю.

Задача 4

Для придбання устаткування підприємство «грн.» запланувало виділити на наступний рік 6 млн. грн. капітальних вкладень, у т.ч. на відновлення вибулого устаткування — 2 млн. грн., на по­новлення у зв'язку зі збільшенням виробництва — 3 млн. грн., на придбання нового устаткування — 1 млн. грн.

Вартість товарної продукції у звітному році становить 99 млн. грн.., а на наступний (плановий) рік її виробництво передбачено збільшити до 102 млн. грн., у т.ч. за рахунок придбаного устатку­вання — на 25 млн. грн.

Собівартість річного обсягу товарної продукції у звітному році становить 95,6 млн. грн., за планом на наступний рік — 97 млн. грн., у т.ч. за рахунок придбаного устаткування 23,5 млн. грн.

Нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності капіталь­них вкладень по галузі — 0,20.

Визначити коефіцієнт загальної економічної ефективності ка­пітальних вкладень на придбання устаткування у плановому році.

Обчислити запланований термін окупності і порівняти його з нормативним.

Розрахувати коефіцієнт ефективності капітальних вкладень на придбання устаткування для збільшення виробництва.

Зробіть висновок.