ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9 ОЦІНКА РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

Однією з найважливіших задач банку є забезпечення належно­го рівня його фінансової стійкості. Це передбачає формування відповідних резервів, розробку стратегії управління активами і пасивами, ліквідністю, здійснення розрахунків показників ліквід­ності і доходності банку.

Питання для обговорення

Яку інформацію містить звіт про фінансові результати?

Які заходи можна вжити для підвищення чистого прибутку банку?

Що таке ліквідність і які з факторів впливу на ліквідність є найбільш важливими?

Для покриття збитків від яких операцій банк формує резерви?

Які сфери діяльності банку регулюють нормативи, що вста­новлює Національний банк України.

Тести

При незмінному обсязі строкових депозитів загальна лікві­дність банку буде збільшуватися, якщо:

а) буде зменшуватися величина поточних активів;

б) банк скористається МБК;

в) буде зменшуватися обсяг вкладень банку в основні засоби;

г) покращиться якість кредитного портфеля.

Розмір відрахувань у резервний фонд банку повинен бути:

а) не менше 5 % від прибутку банку;

б) не менше 1 % від прибутку банку;

в) не менше 5 % від прибутку банку і не більше 25 % розміру регулятивного капіталу;

г) не менше 10 % від прибутку банку і не більше 25 % розміру регулятивного капіталу.

Безнадійна дебіторська заборгованість списується за раху­нок резервів, якщо вона не погашена протягом:

а) 90 днів;

б) 180 днів;

в) 210днів;

г) 270 днів.

Загальна прибутковість банківських активів відповідно зме­ншується:

а) із зростанням високоліквідних активів;

б) із зростанням короткострокових кредитів;

в) із зростанням сукупних активів;

г) із зростанням чистого прибутку.

До групи найбільш ліквідних активів за ступенем ризику ві­дносяться:

а) готівка;

б) боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади, що рефінансуються та емітовані НБУ;

в) боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади;

г) короткострокові і довгострокові кредити, надані централь­ними органами виконавчої влади.

Задачі

Задача 1

Визначте процентну маржу банківських операцій, якщо (грн.):

Доход за кредитними операціями — 674,2;

Доход за кредитом і лізингом — 934,76;

Доход від операцій з борговими цінними паперами — 1954, 60;

Інші доходи — 39,85;

Витрати за депозитами банків — 532,00;

Витрати за депозитами клієнтів — 685,35;

Витрати за емітованими цінними паперами — 985,10.

Задача 2

Визначити рівень поточного доходу банку, а також величину процентних доходів у його складі на основі наступних даних (млн. грн.):

Доходи від операцій з іноземною валютою — 178;

Дохід від трастових операцій — 0,9;

Дивіденди за акціями — 10,5;

Інші поточні доходи — 1070,4;

Доход від інших операцій — 1580,6.

Задача 3

Розрахуйте параметри прибутковості операцій комерційних банків, використовуючи дані табл. 1, 2. Оцініть результати кре­дитної та інвестиційної політики, визначте пріоритети операцій­ної діяльності банків.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І РЕЗЕРВИ БАНКУ

Таблиця 1

№ з/п

Показники

Сума, тис. грн.

1

Грошові кошти і рахунки в НБУ

5048

2

Державні боргові зобов'язання

4592