Додатки

Додаток 1

АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЗАЯВКА №___________________________

на купівлю кредитів на закритому Кредитному аукціоні

«_____________________________________ »________________ 20__ р.

Назва банку_______________________________________________

Поштова адреса ___________________________________________

Телефон____________________________

Кореспондентський рахунок у гривнях №___________ у РКЦ Наці­онального банку м. Харкова МФО

Номер і дата видачі ліцензії на функціонування банку__________

Оплачений капітал банку____________ грн.

станом на «__ »____________ р.

Заборгованість за кредитами Національного банку України Усього — тис. грн. у т.ч. за кредитами, купле­ними на Кредитному аукціоні, —________ тис. грн.

Економічні нормативи діяльності комерційного банку станом на

«___ »_____________ р.

Згідно зі встановленими нормативами

Фактично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Платоспроможність банку (ПС)

2.Показники ліквідності балансу:

• поточна ліквідність (Л1);

• короткострокова ліквідність (Л2);

• загальна ліквідність (Л3);

• максимальний розмір ризику на одного позичальника (МР);

Кількість порушень чинного порядку формування обов'язкових ре­зервів, починаючи з « » р.

Умови для участі в Кредитному аукціоні

Сума купівлі (гривень)

Процентна ставка

Строк, на який планується купівля кредиту

 

 

 

Підтверджуємо, що умови проведення Кредитного аукціону нам ві­домі.

При купівлі кредиту на Кредитному аукціоні зобов' язуємося повер­нути куплені кредити з процентними виплатами за ними «______________________________________________________ »

____________ р. у строк, передбачений угодою про продаж кредитів на

Кредитному аукціоні.

Як, забезпечення своєчасного кредиту пропонуємо (вказати конкре­тно вид забезпечення — порука, застава)

М. П. Голова правління банку (підпис)_______________

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЗАЯВКА №1

на купівлю кредитів на закритому Кредитному аукціоні

«____________________________________________ »_____________ р.

Назва банку_______________________________________________

Поштова адреса ___________________________________________

Телефон __________________________________________________

Кореспондентський рахунок у гривнях №________________ у РКЦ

Національного банку м. Харкова МФО____________________________

Номер і дата видачі ліцензії на функціонування банку__________