Додатки

магниевый скраб beletage

Додаток 1

АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЗАЯВКА №___________________________

на купівлю кредитів на закритому Кредитному аукціоні

«_____________________________________ »________________ 20__ р.

Назва банку_______________________________________________

Поштова адреса ___________________________________________

Телефон____________________________

Кореспондентський рахунок у гривнях №___________ у РКЦ Наці­онального банку м. Харкова МФО

Номер і дата видачі ліцензії на функціонування банку__________

Оплачений капітал банку____________ грн.

станом на «__ »____________ р.

Заборгованість за кредитами Національного банку України Усього — тис. грн. у т.ч. за кредитами, купле­ними на Кредитному аукціоні, —________ тис. грн.

Економічні нормативи діяльності комерційного банку станом на

«___ »_____________ р.

Згідно зі встановленими нормативами

Фактично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Платоспроможність банку (ПС)

2.Показники ліквідності балансу:

• поточна ліквідність (Л1);

• короткострокова ліквідність (Л2);

• загальна ліквідність (Л3);

• максимальний розмір ризику на одного позичальника (МР);

Кількість порушень чинного порядку формування обов'язкових ре­зервів, починаючи з « » р.

Умови для участі в Кредитному аукціоні

Сума купівлі (гривень)

Процентна ставка

Строк, на який планується купівля кредиту

 

 

 

Підтверджуємо, що умови проведення Кредитного аукціону нам ві­домі.

При купівлі кредиту на Кредитному аукціоні зобов' язуємося повер­нути куплені кредити з процентними виплатами за ними «______________________________________________________ »

____________ р. у строк, передбачений угодою про продаж кредитів на

Кредитному аукціоні.

Як, забезпечення своєчасного кредиту пропонуємо (вказати конкре­тно вид забезпечення — порука, застава)

М. П. Голова правління банку (підпис)_______________

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЗАЯВКА №1

на купівлю кредитів на закритому Кредитному аукціоні

«____________________________________________ »_____________ р.

Назва банку_______________________________________________

Поштова адреса ___________________________________________

Телефон __________________________________________________

Кореспондентський рахунок у гривнях №________________ у РКЦ

Національного банку м. Харкова МФО____________________________

Номер і дата видачі ліцензії на функціонування банку__________

Оплачений капітал банку_______________________________ грн.

станом на «__ »________________ р.

Заборгованість за кредитами Національного банку України

Усього —_________________________________________ тис. грн.

у т.ч. за кредитами, купленими на Кредитному аукціоні, —_________

____________________________________________________ тис. грн.

Економічні нормативи діяльності комерційного банку станом на « » р.

Згідно зі встановленими нормативами

Фактично

 

 

 

 

 

 

1. Платоспроможність банку (ПС)

2.Показники ліквідності балансу:

• поточна ліквідність (Л1);

• короткострокова ліквідність (Л2);

• загальна ліквідність (Л3);

• максимальний розмір ризику на одного позичальника (МР); Кількість порушень чинного порядку формування обов'язкових ре­зервів, починаючи з «____ » р.

Як, забезпечення своєчасного кредиту пропонуємо (вказати конкре­тно вид забезпечення — порука, застава)

М. П.

Голова правління банку (підпис)_____________________________

Дані підтверджую:

Начальник територіального управління (підпис)________________

ДОГОВІР №___________________________

на купівлю кредитів на закритому Кредитному аукціоні Національного банку України

м. Харків «__ »_______________ р.

Національний банк України або Харківське територіальне управлін­ня Національного банку України (надалі — «Банк-кредитор»), в особі керівника_____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

який діє на підставі статуту Національного банку України та Положен­ня про територіальне управління (для територіальних управлінь НБУ), з однієї сторони, і _____________________________

(назва установи Банку-позичальника)

(надалі — «Банк — позичальник»), в особі керівника______________

(прізвище, ім' я, по батькові, посада)

який діє на підставі Статуту, — з другої, уклали Договір про таке:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк-кредитор продає Банкові-позичальнику кредит на суму

_________ грн., який було придбано ним на закритому Кредитному

аукціоні Національного банку України згідно зі свідоцтвом Аукціонно­го комітету, за плату в розмірі % річних строком повернення не

пізніше «___ »____________ р. без права його пролонгації.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 2.Банк кредитор зобов'язується:

2.1. надати кредит Банку-позичальнику на суму_________ грн. на

підставі свідоцтва про купівлю кредиту на Кредитному аукціоні і пере­рахувати на його коррахунок № в Операційному управлінні

Національного банку України протягом наступного дня після одержан­ня свідоцтва та підписання цього Договору.

3. Банк-позичальник зобов'язується

3.1. Забезпечити своєчасне повернення кредиту згідно з оформле­ними строковими зобов'язаннями з перерахуванням коштів на термін

до «__ »_____________ р. на рахунок Банку-кредитора №___________

в ОПЕРУ Національного банку України.

3.2.Забезпечити щомісячну сплату процентів за куплені на Аукціоні кредити з перерахуванням кредитів на рахунок 6-го класу Банку- кредитору не пізніше числа наступного, зі звітним, місяця.

3.3. Банк-позичальник має право достроково повернути Банкові- кредитору одержаний кредит та нараховані проценти за період корис­тування ним з перерахуванням коштів на відповідні рахунки Банку- кредитора.

4. Відповідальність сторін

4.1. ЗА несвоєчасне повернення кредиту та несвоєчасну сплату про­центів за кредит Банк-позичальник сплачує Банку-кредитору штраф у розмірі % за кожен день несвоєчасного повернення кредиту і на­рахованих процентів за користування позикою.

5. Особливі умови Договору

5.1. Банк-кредитор залишає за собою право списувати в безспірному порядку з коррахунку Банку-позичальника кредит та плату за нього у разі незабезпечення своєчасного повернення в строки, передбачені До­говором та строковим зобов'язанням.

6. Умови зміни договору

6.1.Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін з пи­сьмовим попередженням будь-якою зі сторін не менш, ніж за __________________________________________________

днів до передбачуваних змін в угоді.

6.2. Спори по Договору вирішуються відповідно до діючого законо­давства. Строк дії договору встановлюється з дня перерахування коштів Банком-кредитором на коррахунок Банку-позичальника і до повного повернення кредиту в передбачений договором строк, але не пізніше « » р.

7. Юридичні адреси сторін

Банк-кредитор Банк-позичальник

Адреса:_____________________ Адреса: _________________________

(підпис керівника) (підпис керівника)

М. П. М. П.

Кому________________________________________________________

(назва територіального управління Національного банку України)

ЗАЯВА №

«____________________________________________ »_____________ р.

від __________________________________________________________

(назва банку-позичальника)

коррахунок №________________________________________________

у РКЦ Нацбанку, м._________ МФО_____________________________

Адреса: ______________________________________________________

Відповідно до укладеного Кредитного Договору №_________________

від «___ »___________ р. просимо надати ломбардний кредит на суму

______________________ тис.грн. ____________________________ коп.

(сума цифрами та літерами)

на строк від «_ »___________ р. до «___ »__________ р. (до____ днів)

Додаток:

1. Кредитний договір _______________________________________

2. Строкове зобов'язання____________________________________

У забезпечення ломбардного кредиту передаємо цінні папери № ____

на суму_____________________________ тисяч грн. ___________ коп.

(сума цифрами та літерами)

Керівник банку

(підпис)

Головний бухгалтер __________________________

(підпис)

М. П.

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №____________________

м. Харків «___ » __________________ р.

Територіальне управління Національного банку України у м. Харко­ві в особі начальника управління

(прізвище, ім' я, по батькові)

(надалі — «Національний банк України»), що діє на підставі Положен­ня про територіальне управління Національного банку України та до­ручення Національного банку України, є з однієї сторони, та комерцій­ний банк (надалі — «Банк»),

в____________________________________________________________

(назва банку)

особі голови Правління_____________ що діє на підставі Статуту, — з

другої, ______________________________________________________

(прізвище, ім' я, по батькові)

уклали цей Договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Національний банк України надає Банку ломбардний кредит

на суму_______________ гривень на строк до «_____ »___________ р.

(але не більш, ніж на____ днів) на умовах забезпечення цінними папе­рами.

1.2. На період користування ломбардним кредитом банк надає Наці­ональному банку України право блокування обігу цінних паперів в об­сязі одержаного кредиту.

2. Умови кредитування

2.1. Ломбардний кредит надається відповідно до Тимчасового поло­ження про порядок рефінансування Національним банком України ко­мерційних банків під забезпечення цінних паперів.

2.2. Валюту кредиту зараховує Національний банк України на коре­спондентський рахунок Банку.

2.3. За користування ломбардним кредитом Банк сплачує Націона­льному банку України проценти в розмірі ___ %, одночасно із повер­ненням ломбардного кредиту.

2.4.  За прострочену заборгованість за ломбардним кредитом Банк сплачує Національному банку України проценти в розмірі за ко­жен день прострочки.

2.5.При настанні строку погашення заборгованості за ломбардним кредитом відповідно до цього Кредитного договору стягнення процен­тів здійснюється Національним банком України з кореспондентського рахунку Банку в порядку, встановленому чинним законодавством, у ра­зі відсутності або недостатності коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку залишок заборгованості за ломбардним кредитом та проценти за ним погашаються за рахунок коштів від реалізації Наці­ональним банком України цінних паперів, наданих йому в забезпечення кредиту. Отримані національним банком України кошти спрямовують­ся безпосередньо на погашення простроченого боргу. У разі якщо кош­ти від реалізації цінних паперів перевищують суму боргу, залишок ко­штів перераховують на кореспондентський рахунок Банку.

У разі погашення Банком умов цього Договору Національний банк України стягує ломбардний кредит достроково та розглядає питання про можливість надання ломбардного кредиту у майбутньому.

2.6. Після погашення ломбардного кредиту Національний банк України здійснює розблокування рахунків ДЕПО комерційного банку.

3.Обов'язки та відповідальність сторін

Національний банк України зобов'язується:

3.1. Виконувати правила про надання ломбардного кредиту, що встановлені Тимчасовим положенням.

3.2. Надати банку ломбардний кредит під цінні папери, які передані ним у забезпечення кредиту на строк до « » р.

3.3.Зберігати комерційну таємницю про ломбардні операції Банку.

Банк зобов'язується:

3.4. Виконувати правила про надання ломбардного кредиту, , що встановлені Тимчасовим положенням.

3.5. Сплатити НБУ за користуванням ломбардним кредитом процен­ти в розмірі 70 % річних.

3.6. Забезпечити своєчасне погашення одержаного кредиту та про­центів за його користування.

3.7. Надавати на вимогу НБУ потрібні бухгалтерські та інші доку­менти.

3.8. Передати цінні папери на суму__________ грн. у забезпечення

отриманого кредиту.

Перелік цінних паперів Серія___________ Номер_______________

1. Облігації одержаної внутрішньої позики____________________

Банк має право розірвати кредит достроково.

4. Інші умови Договору

4.1. Договір може бути розірвано з ініціативи будь-якої сторони із повідомлення про це за 10 днів.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнен- ня угоди, спір вирішується Арбітражним судом.

6. Юридичні адреси сторін

Банк-кредитор Банк-позичальник

Адреса:_____________________ Адреса:_________________________

(підпис керівника) (підпис керівника)

М. П. М. П.

Емісійно-кредитному департаменту Національного банку України

ПОВІДОМЛЕННЯ №_______________________

від «__________________________________________ »____________ р.

(назва територіального управління Національного банку України)

розглянуло заяву комерційного банку____________________________

(назва комерційного банку)

про надання йому ломбардного кредиту на суму___________________

(літерами)

з «__ »_____________ р. до «___ »__________ р. під забезпечення та­ких цінних паперів:

Перелік цінних паперів Серія Номер 1. Облігації державної внутрішньої позики

Начальник

територіального управління_____________________

(підпис)

Головний бухгалтер____________________________

(підпис)

ГЕНЕРАЛЬНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №____________

м._________________ «__ »______________ р.

Національний банк України в особі

(посада, призвище, ім'я , по батькові)

(далі — Кредитор), що діє на підставі з однієї сторони, та банк

(назва комерційного банку)

в особі ___________________________________ (далі — Позичальник),

(посада, призвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі_____________________________________________

з другої сторони (далі — Сторони), з метою встановлення взаємовідно­син Сторін щодо використання Позичальником постійно діючої лінії рефінансування Національного банку України (далі — кредити «овер- найт») відповідно до Положення про механізми рефінансування комер­ційних банків України (далі — Положення) уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Кредитор надає Позичальнику кредити «овернайт» протягом

кварталу 200__ р. на підставі заявки Позичальника, яка направляється

безпосередньо Департаменту монетарної політики Національного банку України, а копія — територіальному управлінню Національного банку України.

1.2.Цей Генеральний кредитний договір укладається між Кредито­ром і Позичальником на строк з до 200 р.

1.3. Заявка Позичальника є невід'ємною частиною Генерального кредитного договору і має містити таку інформацію:

суму кредиту «овернайт»;

процентну ставку за користування кредитом «овернайт» у розмірі» що оголошується Національним банком України, але не меншому, ніж облікова ставка Національного банку України (базова кількість днів для нарахування процентної плати — 365);

перелік державних цінних паперів, які передаються під забезпечен­ня кредиту «овернайт»;

виконання Позичальником умов, викладених у п. 5 глави 1 розділу Положення.

1.4.На період користування кредитом «овернайт» Позичальник на­дає в заставу Кредитору державні цінні папери з правом блокування їх обігу, сума та перелік яких зазначаються в заявці Позичальника.

1.5.За рахунок застави вимоги Кредитора задовольняються повніс­тю, включаючи суму наданого кредиту «овернайт», нараховані процен­ти, пеню та збитки, заподіяні Кредитору простроченням виконання зо­бов'язань.

1.6. Кредитор надає Позичальнику кредит «овернайт» за процент­ною ставкою, яка оголошується Національним банком України щоден­но, але не нижчою, ніж облікова ставка Національного банку України.

1.7. Позичальник повертає Кредитору кредит «овернайт» одночасно з нарахованими процентами.

1.8.До повернення всієї заборгованості за наданим кредитом «овер­найт» наступний кредит не видається.

2. Зобов'язання та права Сторін

2.1. Кредитор зобов 'язується:

2.1.1. На підставі отриманої заявки Позичальника про надання кре­диту «овернайт» та повідомлення територіального управління Наці­онального банку України з підтвердженням заявки банку перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника кредит «овернайт» у сумі, що зазначена в повідомленні про задоволення заявки Позичальника.

2.1.2. Надати засобами АРМ депо-облік до Депозитарію Національ­ного банку України повідомлення про перерахування коштів.

2.1.3.Після повернення від Позичальника коштів, передбачених у п. 1.3 цього договору, та суми нарахованих процентів надати до Депози­тарію Національного банку України засобами АРМ депо-облік повідо­млення про одержання коштів.

2.1.4. У разі неповернення Позичальником кредиту «овернайт» у строк, визначений у пункті 3 глави 1 розділу III Положення, надати до Депозитарію Національного банку України засобами АРМ депо-облік повідомлення про неповернення коштів.

2.2. Кредитор має право:

2.2.1. Безспірно списати заборгованість за кредитом «овернайт» і доце­нти за його користування з кореспондентського рахунку Позичальника в разі неповернення кредиту «овернайт» у передбачений Положенням строк.

2.2.2. У разі недостачі коштів на кореспондентському рахунку Поз- чальника для стягнення суми заборгованості за наданим кредитом «овернайт» і процентів за його користування до 13 години відповідно До пункту 3 глави 1 розділу III Положення спочатку стягувати заборго­ваність за кредитом, а потім — проценти за його користування.

2.2.3. У разі неможливості стягнення заборгованості за наданим кредитом і процентів за його користування через відсутність коштів на кореспондентському рахунку Позичальника перерахувати заборгова­ність до появи коштів на кореспондентському рахунку Позичальника, але не більше ніж на 10 робочих днів, з нарахуванням на суму заборго­ваності пені в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення та списати у безспірному порядку належну до спла­ти суму з кореспондентського рахунку Позичальника в день появи ко­штів на його кореспондентському рахунку.

2.2.4.У разі неповернення, часткового неповернення кредиту та/або суми нарахованих процентів, неможливості списання у безспірному по­рядку заборгованості з кореспондентського рахунку Позичальника про­тягом 10 робочих днів самостійно розблокувати та здійснити реалізацію предмета застави без звернення до суду шляхом продажу державних цінних паперів, що надані під забезпечення, та задовольнити свої вимо­ги в сумі заборгованості Позичальника та нарахованої пені.

2.2.5. У разі неможливості продажу предмета застави залишити за­ставлені державні цінні папери за балансовою вартістю у своїй власності.

2.2.6. У разі неповернення Позичальником кредиту «овернайт» на­ступного робочого дня після його одержання отримати на свій запит від відповідного територіального управління Національного банку України письмове підтвердження про ненадходження коштів для погашення кредиту, на підставі якого надати до Депозитарію Національного банку України засобами Арм депо-облік депо-розпорядження на примусове розблокування державних цінних паперів на свою користь.

2.2.7.У разі допущення Позичальником факту несвоєчасного повер­нення кредиту або процентів за його користування не допускати Пози­чальника до участі в наступних п' яти тендерах.

2.3. Позичальник зобов 'язується:

2.3.1.Надати до Депозитарію Національного Банку України засоба­ми АРМ депо-облік депо-розпорядження про блокування державних цінних паперів на суму відповідно до переліку, зазначеного в заявці на одержання кредиту «овернайт».

2.3.2.Повернути кредитору заборгованість за кредитом «овернайт» і проценти за його користування шляхом перерахування коштів на раху­нок Кредитора в строк, передбачений у пункті 3 глави 1 розділу ІІІ По­ложення, та надати засобами АРМ депо-облік до Депозитарію Націона­льного банку України депо-розпорядження про розблокування держав­них цінних паперів.

2.3.3. У разі неповернення кредиту і у визначений Положенням строк передати державні цінні папери у власність Кредитора в день повер­нення кредиту «овернайт» та надати до Депозитарію Національного ба­нку України засобами Арм депо-обліку депо-розпорядження про розб- локування державних цінних паперів на користь Кредитора.

2.3.4. У разі неможливості стягнення зі свого кореспондентського рахунку коштів, що становлять вимог Кредитора, протягом 10 робочих днів сплатити пеню в розмірі 0,5 % від суми за кожен день прострочення.

2.4. Позичальник має право:

2.4.1. Одержати кредит «овернайт» шляхом використання лінії ре­фінансування Національного банку України в разі дотримання ним умов, викладених у пунктах 5-6 глави 1 розділу І Положення.

2.4.2. Одержати кредит «овернайт» у разі своєчасного звернення до відповідного територіального управління Національного банку України і надання йому достовірної інформації про виконання економічних но­рмативів.

3. Інші умови договору

3.1.Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шля­хом переговорів, а в разі недосягнення згоди — у встановленому чин­ним законодавством України порядком.

3.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє протягом кварталу 200 р. з до 200 р.

3.3.Договір може бути змінено за згодою обох Сторін шляхом ук­ладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього дого­вору.

3.4. Невід'ємною частиною цього договору є заява Позичальника на одержання кредиту «овернайт», повідомлення відповідного територіа­льного управління Національного банку України та повідомлення Кре­дитора про задоволення заявки.

4. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Позичальник_________________ Кредитор_______________________

(Додаток 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті)

від 29.03.2001 р. № 135

УКАЗІВКИ

щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива

1. Ці вказівки містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахун­кових документів, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива.

2. У цих вказівках слово «Банк» означає банки, що обслуговують платника, отримувача, стягувача.

№ поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

1

Назва документа

Зазначається назва розрахункового документа або реєстру, передбаченого Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національ­ній валюті (далі —Інструкція).

2

Код розрахунково­го документа

Зазначається код розрахункового документа з Державним класифікатором управлінської до­кументації, затвердженим наказом Держстан­дарту України від 06.11.96 № 472. Код має відповідати назві розрахункового до­кумента, зазначеній у полі 1.

3

Зазначається номер розрахункового документа (реєстру, заяви про відкриття акредитива), що може включати як цифри, так і букви.

4

Дата складання

Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстра, заяви про відкриття акре­дитива): число, місяць та рік цифрами у форма­ті ДД/ММ/РРРР (за винятком розрахункових чеків) або число — цифрами ДД місяць — сло­вом, рік — цифрами РРРР.

5

Дата валютування

Зазначається дата, починаючи з якої гроші, пе­реказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача.

Під час формування електронного розрахунко­вого документа системи електронних платежів Національного банку України реквізит «Дата валютування» розміщується в полі «Допоміжні реквізити».

№ поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

6

Сума словами

Зазначаються з великої букви сума розрахун­кового документа (реєстру, заяви про відкриття акредитива) та слово «гривень» («гривня», «гривні» або «грн.»), копійки — цифрами та сло­во «копійка» («копійки», «копійок» або «коп.»).

Якщо сума складається лише з копійок, то пе­ред її зазначенням обов'язковим є написання слів «Нуль гривень».

Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається «00 копійок» або »00 коп.».

7

Сума

Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою «,», копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового до­кумента виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі «00».

8

Код платника

Зазначається ідентифікаційний код платника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстра­ційний (обліковий) номер платника податку за Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ) (далі — іден­тифікаційний код), для фізичних осіб — іден­тифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов' язкових платежів. Якщо ідентифікаційний код/номер юридичній/фізичній особі не прис­воєний, то ставиться дев' ять нулів.

Якщо згідно із законодавством України іден­тифікаційний код нерезиденту не присвоюєть­ся, то ставиться дев' ять нулів.

 

 

Зазначаються назва платника, що відповідає назві платника, яка заявлена в банку платника в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареє­строваній в установчих документах.

9

Платник

Якщо платник — це орган державного казна­чейства (фінансова установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта зі свого ра­хунку, відкритого в банку, то реквізит може додатково містити номер рахунку цього клієнта в цьому органі державного казначейства (фі­нансовій установі) та його ідентифікаційний код (номер) (якщо він присвоєний).

№ поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

10

Рахунок платника

Зазначається номер рахунку платника в банку. Якщо платником є орган державного казначей­ства (фінансова установа), який здійснює пла­тіж за дорученням свого клієнта, то зазначаєть­ся номер рахунку цього органу державного казначейства (фінансової установи).

11

Банк платника

Зазначаються назва та місцезнаходження (на­селений пункт) банку (філії, відділення) плат­ника. У разі складання розрахункового доку­мента з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної іденти­фікації банку (філії, відділення).

12

Код банку платника

Код банку, зазначеного в полі 11.

13

Банк отримувача

Зазначається назва та місцезнаходження (насе­лений пункт) банку (філії, відділення) отриму­вача. У разі складання розрахункового докуме­нта з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної іденти­фікації банку (філії, відділення).

14

Код банку отримувача

Код банку, зазначеного в полі 13.

15

Отримувач

Зазначаються назва отримувача, що відповідає назві отримувача, яка заявлена в банку отриму­вача в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відпові­дає зареєстрованій в установчих документах. Якщо отримувач — це орган державного казна­чейства (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клі­єнта, то це поле може додатково містити номер рахунку цього клієнта в цьому органі державного казначейства (фінансовій установі) та ідентифі­каційний код (номер) (якщо він присвоєний).

16

Код отримувача

Зазначається ідентифікаційний код отримувача за Єдиним державним реєстром підприємств та орга­нізацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (об­ліковий) номер платника податку за Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ) (далі — ідентифікаційний код), для фізичних осіб — ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб — платни­ків податків та інших обов' язкових платежів.

№ поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

16

Код отримувача

Якщо платник знає, що ідентифікаційний код/номер юридичній/фізичній особі не прис­воєний, то ставляться дев' ять нулів.

Якщо платник не знає ідентифікаційного номе­ра фізичної особи, то ставляться п'ять дев'яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача — фізичну особу.

Якщо згідно із законодавством України іден­тифікаційний код нерезиденту не присвоюєть­ся, то ставляться дев' ять нулів.

17

Рахунок отримувача

Зазначається номер рахунку отримувача в банку. Якщо отримувач — це орган державного каз­начейства (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу державного казначейства (фінан­сової установи).

18

Код країни нерези­дента

Якщо платник є нерезидентом, то проставляється символ «П» і тризначний код країни платника; якщо отримувач є нерезидентом, то простав­ляються символ «О» і тризначний код країни отримувача;

якщо платник і отримувач є нерезидентами од­ночасно, то проставляються символ «П» і три­значний код країни платника, далі символ «О» і тризначний код країни отримувача. Під час формування електронного розрахунко­вого документа системи електронних платежів Національного банку України цей реквізит ро­зміщується в полі «Допоміжні реквізити».

19

Призначення пла­тежу

Цей реквізит у платіжних дорученнях та платіж­них вимогах-дорученнях заповнюється з ураху­ванням вимог, установлених главою 3 Інструкції.

Реквізит «Призначення платежу» у платіжних ви­могах на примусове списання коштів заповнюєть­ся з урахуванням вимог глави 5 цієї Інструкції. У розрахункових документах на сплату платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з ураху­ванням вимог додатка 2 до Порядку передачі ба­нками інформації про закриття рахунків клієнтів — платників податків і зборів (обов'язкових пла­тежів) до органів державної податкової служби

№ поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

19

Призначення пла­тежу

Електронними засобами та заповнення розра­хункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету (зі змінами) (затверджений наказом Державної податкової адміністрації від 01.07.2002 № 301 (z0735-02) зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за № 735/7023).

Реквізит «Призначення платежу» у платіжних вимогах у разі договірного списання коштів за­повнюється з урахуванням вимог глави 6 цієї Інструкції.

40

М.П.

Ставиться відбиток печатки платника, зразок якої заявлений банку платника в картці зі зраз­ками підписів та відбитка печатки.

41

Підписи платника

Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб платника, які вповноважені розпоряджати­ся рахунком і зразки підписів яких заявлені ба­нку платника в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.

42

Підпис банку

Ставляться підписи відповідального виконавця банку, який оформив меморіальний ордер, та працівника, на якого покладено функції конт­ролера. У разі перерахування коштів на рахун­ки клієнтів-отримувачів (фізичних та юридич­них осіб), які відкриті в інших банках, розрахунковий документ засвідчується підпи­сами керівника (його заступника) і головного бухгалтера (його заступника) банку або підпи­сами уповноважених осіб згідно з внутрішніми нормативними документами банку та відпові­дального виконавця банку.

43

М.П. отримувача

Ставиться відбиток печатки отримувача, зразок якої заявлений банку отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.

44

Підписи отримува­чів

Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб отримувача, які вповноважені розпоря­джатися рахунком і зразки підписів яких заяв­лені банку отримувача в картці зі зразками під­писів та відбитка печатки.

45

Строк дії чека

Строк дії чека зазначається так: дата та рік ци­фрами, місяць словом.

№ поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

50

Дата надходження

Зазначаються число, місяць та рік отримання бан­ком платника розрахункового документа: цифра­ми у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначаєть­ся цифрами ДД, місяць — словом і рік — цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відпо­відального виконавця та відбитком штампа банку.

51

Дата виконання

Зазначаються число, місяць та рік списання коштів з рахунку платника цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць — словами, рік — цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.

60

Дата надходження в банк стягувача/ отримувача

Зазначається дата прийняття та перевірки банком стягувача платіжної вимоги, яка підлягає надси­ланню в банк платника (банком чи безпосередньо стягувачем), або дата прийняття банком отриму­вача розрахункового документа (реєстру, заяви на відкриття акредитива) для надсилання в банк платника, які засвідчуються підписом відповіда­льного виконавця та відбитком штампа банку.

61

Рахунок стягувача/ отримувача

Зазначається номер рахунку стягува- ча/отримувача (у разі договірного списання коштів) в обслуговуючому банку.

62

Стягувач/ отриму­вач

Зазначається назва стягувача/отримувача (у ра­зі договірного списання коштів), що відповідає назві стягувача/отримувача, яка заявлена в ба­нку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скоро­чена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах. Додатково може за­значатися поштова адреса стягувача.

63

Банк стягувача/ отримувача

Зазначається назва банку (філії, відділення), що обслуговує стягувача/отримувача (у разі дого­вірного списання коштів), у який стягувач/от- римувач подав платіжну вимогу. Додатково може зазначатися місцезнаходження цього ба­нку (філії, відділення). У разі складання розра­хункового документа з використанням комп' ю- терної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей рек­візит міститиме інформацію, достатню для одно­значної ідентифікації банку (філії, відділення).

№ поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

64

М.П. стягувача/ отримувача

Ставиться відбиток печатки стягува- ча/отримувача (у разі договірного списання коштів), зразок якої заявлений банку стягува- ча/отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.

65

Підписи стягувача/ отримувача

Ставлять підписи відповідальні особи стягува- ча/отримувача (у разі договірного списання коштів), зразки підписів яких заявлені банку стягувача/отримувача в картці зі зразками під­писів та відбитка печатки.

66

Код стягувача/ отримувача

Зазначається ідентифікаційний код стягува- ча/отримувача (у разі договірного списання коштів) за Єдиним державним реєстром підп­риємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника по­датку за Тимчасовим реєстром Державної по­даткової адміністрації України (ТРДПАУ).

67

Код банку стягува­ча/ отримувача

Зазначається код банку стягувача (органу дер­жавного казначейства, якщо він присвоєний) або отримувача (у разі договірного списання коштів), якому стягувач/отримувач надав роз­рахунковий документ.

 

0410003

ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ АКРЕДИТИВА

 

від «_

»

200___________ р.

Заявник акредитива Код Рахунок №

Одержано банком «______ » 200_ р.

Бенефіціар

Код _______ Рахунок № ______

 

Банк-емітент Код банку___

у м. ________

Відкрийте нам акредитив

(вид акредитива)

Сума (цифрами і словами) Умови акредитива до виконуючо­го банку направити:

а) спецзв'язком;

б) коротке повідомлення; елект­ронною поштою; телетайпом.

(іншими засобами зв'язку, зазначи­ти, якими саме, зайве закреслити)

Банк бенефіціара Код банку

у м. ______________

Строк дії акредитива

до «___ » __________

. р.

Акредитив в іншому (виконуючо­му) банку виконати:

а) за рахунок коштів платника, де­понованих у виконуючому

б) інкасацією документів до бан- ку-емітента;

в) через кореспондентський рахунок банку-емітента (зайве викреслити)

З акцептом (чиїм), без акцепту

 

р. Платіж (чи акцепт) здійснити проти:

Назва товарів (виконаних робіт, наданих послуг)

(Кількість, ціна, сума)_

Додаткові умови (перелік документів, які додають­

ся до реєстру документів за акре­дитивом)

Проведено банком «__________________ »___________ 200__ р.

Договір № ___ від «__ »

Підпи си _________________________________ Підпис банку

ДОГОВІР №__________________________

на врахування векселів

м. Харків «__ »___________ 20__ р.

Акціонерне товариство «_________________ » (надалі — Банк), в

особі______________ , який діє на підставі________________________ ,

з однієї сторони, та ____________________ (надалі — Пред'явник), в

особі__________________ на підставі__________________ , — з другої,

уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом Договору є порядок і умови набуття Банком прав за векселем шляхом оплати векселя до настання терміну платежу за ним.

2. Права та обов'язки сторін

2.1.Пред'явник зобов'язується:

2.1.1. Здійснити іменний індосамент векселів на користь Банку не пізніше « » 20 р.

2.1.2.Передати векселі Банку з підписанням Акта прийому-передачі векселів відповідно до реєстру. Акт прийому-передачі векселів і реєстр — невід'ємні частини Договору.

2.1.3. Оплатити за свій рахунок суму державного мита за операції з векселями згідно з Договором.

2.1.4. Оплатити в разі неплатежу в термін хоча б за одним з врахо­ваних векселів векселедавцем (акцептованим) неоплачену суму вексе­ля, проценти за вексель, суму штрафних санкцій, суму витрат.

2.2.Банк зобов' язується:

2.2.1.Прийняти векселі до врахування з підписанням Акта прийому передачі векселів.

2.2.2. Оплатити враховану вартість векселів на проміжку трьох бан­ківських днів від моменту підписання Акта прийому-передачі векселів. Загальна врахована вартість векселів становить

________________________________________________________ грн.

(сума цифрами та літерами)

2.3.Пред'явник має право вимагати від Банку пеню в разі не сплати врахованого векселя.

2.4.Банк має право вимагати безакцептно списувати з розрахункового рахунку Пред' явника в разі неплатежу (часткового платежу) в термін хоча б за одним з врахованих векселів Векселедавцем (акцептантом) неоплачену суму векселя, проценти за вексель, суму штрафних санкцій, суму витрат.

3. Порядок розрахунків

3.1. На проміжку трьох банківських днів від моменту підписання Акта прийому-передачі векселів Банк перераховує суму, що вказана в п. 2.2.2., на розрахунковий рахунок Пред'явника.

4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність Пред 'явника:

4.1.1. За нездійснення в термін індосації векселів, що вказані в п.п. 2.1.1. і 4.1.2. сплачує 1 (один) % від загальної вексельної суми на кожен день прострочки платежу щоденно від «___ » 20__ р.

4.2. Відповідність Банку:

4.2.1. За не сплату (неповну оплату) врахованої вартості векселів сплачує пеню з розрахунку 1 (один) % від несплаченої суми за кожний день прострочки платежу від «___ » 20__ р.

5. Особливі умови

5.1. Зміни умов Договору можливе лише при обопільній згоді Сторін.

5.2. Непередбачені Договором правові відносини між Сторонами, що витікають із предмету та умов Договору, регулюються діючим за­конодавством України.

5.3.Усі спори та розбіжності за цим Договором, що не врегульовані шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

5.4.Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юри­дичну силу. Перший примірник залишається в розпорядженні Банку, другий — у Пред'явника.

6. Термін дії Договору

6.1. Договір вступає в силу х моменту його підписання.

6.2.Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

7. Юридичні адреси та реквізити Сторін

Банк Пред'явник Адреса:_____ Адреса: _______________

р/р №_____________________ р/р №

у ________________________ у

МФО_____________________ МФО

Тел. ____________________________ Тел._

Факс: ____________________ Факс:

 

ДОГОВІР ЗАСТАВИ врахованих банком векселів

 

р.

м.

« »

 

Национальний банк України в особі

 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(далі — Заставодержатель), що діє на підставі з однієї сторони, та банк

(назва комерційнго банку)

в особі_______________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(далі — Застводавець), що діє на підставі

з другої сторони (далі — Сторони), уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним догово­ром № від ,на суму грн.

(цифрами та словами)

до__________________________________ , з нарахуванням процентів у

строком з сумі _

_____________________________ грн. Заставодавець передає в заставу

(цифрами та словами)

Заставодержателю згідно з реєстром такі векселі з бланковим індо­саментом:

Векселедавець

Платник

Сума векселя

Дата складання

Місце складання

Строк платежу

Місце платежу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. За рахунок застави вимоги Заставодержателя задовольняються повністю, включаючи суму кредиту, проценти за його користування, пеню та збитки, заподіяні Заставодержателю простроченням виконання зобов' язання.

1.3. Заставодавець свідчить, що векселі, які передані в заставу, перебувають у його власності і є вільними від застави чи інших об­межень.

2. Зобов'язання та права Сторін

2.7. Заставодержатель зобов 'язується:

2.1.1. Після укладення цього договору прийняти від Заставодавця векселі згідно з реєстром та зберігати їх у касі територіального управ­ління Національного банку України.

2.1.2. Після дострокового або своєчасного повернення Заставодав­цем суми кредиту та процентів за його користування або списання з йо­го кореспондентського рахунку суми заборгованості за кредитним до­говором у безспірному порядку повернути векселі згідно з реєстром.

2.2. Заставодержатель має право:

2.2.1. У разі неповернення, часткового неповернення Заставодавцем кредиту та/або нарахованих процентів та неможливості списання в без- спірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Заставодавця здійснити частково або повністю продаж векселів третім особам або пред'явити їх до платежу зобов'язаним особам та задоволь­нити свої вимоги за рахунок одержаних коштів.

2.3. Заставодавець зобов 'язаний:

2.3.1. Після укладення кредитного та цього договору передати век­селі Заставодержателю згідно з реєстром.

2.4. Заставодавеі{ь має право:

2.4.1. У разі дострокового або своєчасного повернення кредиту і процентів за його користування отримати заставлені ним векселі від За- ставодержателя.

3. Інші умови договору

3.1. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шля­хом переговорів, а в разі недосягнення згоди — у встановленому чин­ним законодавством України порядку.

3.2.Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

3.3.Договір може бути змінено лише за згодою обох Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього Дого­вору.

4. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Заставодавець Заставодержатель

ЗАЯВА

індивідуального постачальника на видачу кредиту

«__»_________________________________ р.

Від__________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові позичальника)

Адреса_______________________________________________________

Найменування банку___________________________________________

У рахунок дозволеного кредиту_________________________________

(призначення кредиту)

Прошу видати мені________________________________________ грн.

(сума цифрами і літерами)

Позичальник ___________________

(підпис)

Додаток до касового видаткового ордера від «_____ »__________ р.

Позначка банку

У рахунок дозволеного кредиту видати_______________________ грн.

(сума цифрами і літерами)

Керівник банку_____

Головний бухгалтер _ Кредитний працівник

«__»______________ р.

СТРОКОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

«_ »____________ р.

Я, __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові позичальника)

паспорт серія_____ №_____________ , виданий__________________ р.

(ким і коли виданий)

Рік та місце народження_______________________________________ ,

який проживає_______________________________________________ ,

що працює___________________________________________________

Відповідно до з п. 2 Кредитного договору від « »________________ р.

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ

За одержаним мною кредитом сплатити Банку_________________

(найменування банку і його місце знаходження)

Суму в розмірі____________________________________________

(літерами)

До «__ »____________ р.

♦ платежі на погашення основного боргу за кредитом здійснювати одноразово(щомісяця) не пізніше або 15 числа платіжного мі­сяця;

♦ проценти, які було нараховано відповідно до п. 2 Кредитного до­говору від « » р., сплачувати щомісяця не пізніше 15

числа платіжного місяця;

♦ відповідати за своїми зобов'язаннями перед Банком усім своїм майном у межах заборгованості за кредитом та суми процентів за ним.

Позичальник ________________

(підпис)

НАРАХУВАННЯ БАЛІВ за системою значень показників фінансової діяльності для визначення сукупної попередньої рейтингової оцінки для коротко — та середньострокових кредитів