1.3. Порядок реєстрації комерційного банку

магниевый скраб beletage

Комерційні банки в Україні створюються з дозволу НБУ шляхом внесення відповідного запису в Державний реєстр бан­ків. Учасниками комерційного банку можуть бути юридичні і фі­зичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Уча­сниками не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації (ст. 14 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

>ні. Статутний капітал банку незалежно від організаційно- правової форми діяльності згідно зі ст. 32 Закону «Про банки і банківську діяльність» формується за рахунок власних коштів засновників, акціонерів, учасників із підтверджених джерел. Внески здійснюються у грошовій формі в національній валюті України та вільно конвертованій іноземній валюті (для нерези­дентів).

Для формування статутного капіталу в територіальному управління (ТУ) НБУ за місцем створення комерційного банку у тижневий термін з моменту подання необхідного для реєстрації пакета документів відкривається накопичувальний рахунок, на який кожен засновник вносить визначену установчими докумен­тами частку статутного капталу. Кошти можна вкладати тільки через переказування їх з поточних рахунків. Ці суми повинні бу­ти акумульовані у розмірі підписного капіталу на накопичу валь­ному рахунку не пізніше, ніж за 15 робочих днів до закінчення строку розгляду документів.

На момент реєстрації статутний капітал повинен бути оплаче­ний не менше, ніж на 50 %.

Для реєстрації до ТУ НБУ банк подає пакет документів, се­ред яких:

1) заява про реєстрацію банку;

2) установчий договір;

3) статут банку, затверджений зборами акціонерів;

4) протокол установчих зборів;

5) бізнес-план (економічне обґрунтування створення банку);

6)  висновок аудиторської організації про фінансовий стан учасників, які матимуть істотну участь;

7)  бухгалтерська і фінансова звітність акціонерів;

8)  відомості про кількісний склад спостережної ради, правлін­ня, ревізійної комісії;

9) копія платіжного документа про сплату реєстрації;

10) нотаріально завірені копії установчих документів учасників, які є юридичними особами та матимуть істотну участь у банку;

11) копії звіту про проведення відкритої підписки;

12) документи про наявність професійної придатності перших керівних осіб банку;

НБУ може відмовити у реєстрації комерційному банку у разі:

•  порушення порядку реєстрації комерційного банку;

•  невідповідності статуту та інших установчих документів чинному законодавству;

•  незадовільного фінансового стану засновників;

•  професійної непридатності рекомендованого керівництва банку;

•  відсутності відповідної матеріально-технічної бази.

Остаточне рішення про можливість створення комерційного банку з національним капіталом приймає Комісія з питань на­гляду і регулювання діяльності банків. Для банків, що створю­ються за участю іноземного капіталу, таке рішення ухвалюється Правлінням НБУ. Реєстрація здійснюється через внесення від­повідного запису до Державного реєстру банків у 3-місячний те­рмін з моменту отримання документів Національним банком.

Зареєстрований банк одержує рішення про державну реєстра­цію, після чого, кошти з накопичувального рахунку перерахову­ються на відкритий новоствореному банку коррахунок в НБУ.

Комерційні банки можуть відкривати філії, представництва та територіальні відокремлені безбалансові відділення, які мають бути зареєстровані в НБУ.

На відміну від представництв, котрі фінансуються банком і діють від свого імені без права виконувати банківські операції, філії виконують усі або деякі операції на підставі дозволу, нада­ного банком. Представникам відкриваються поточні рахунки в ТУ НБУ за місцем їх створення. Філії банку відкриваються за по­годженням з ТУ НБУ за умови відповідності статутного капіталу банку встановленим вимогам, строку діяльності банку не менше 1 року, наявності прибутку, беззбиткової діяльності протягом пі­вріччя, дотримання економічних нормативів та вимог формуван­ня резервів.

Банк може відкрити безбалансове територіально відокрем­лене відділення, яке виконує окремі банківські операції в межах його ліцензії. Операції відділень відображаються на балансі бан­ку чи його філії залежно від підпорядкованості. Керівник відді­лення діє на підставі довіреності банку.