ГЛАВА 2.ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

магниевый скраб beletage

Після вивчення цієї теми ви зможете:

•                     дати характеристику ресурсів банку, визначити їх склад;

•                     з'ясувати сутність поняття «власний капітал», його функції та структуру;

•                     пояснити порядок формування статутного фонду, резе­рвного та спеціальних фондів банку;

•                     охарактеризувати депозитні операції, їх види та харак­терні особливості;

•                     ознайомитися з факторами формування депозитної бази банку;

•                     визначити джерела та порядок формування запозичено­го капіталу.

2.1. Загальна характеристика ресурсів комерційного банку

Ресурси            сукупність коштів, які є у розпорядженні

банку             банку і використовуються для забезпечен­

ня його діяльності.

Залежно від джерел формування ресурси поділяються на вла­сні, залучені і запозичені.

Власний (регулятивний) капітал банку, що особливо необ­хідний на етапі становлення банківської установи, є не тільки га­рантом забезпечення довіри до банку зі сторони вкладників, а та­кож виконує і другорядну для нього функцію — забезпечення оперативної діяльності банку. До того ж він служить основним джерелом і гарантом збереження вартості активів банківської установи поряд із залученими й запозиченими коштами.

Більшу частину ресурсів банку становлять залучені й позичені кошти і близько третини — власний капітал. До власних ресурсів, належать статутний, резервний та інші фонди, резерви на пок­риття різноманітних ризиків, нерозподілений прибуток поточно­го і минулих років. Ці фонди створюються для забезпечення фінан­сової сталості, комерційної і господарської діяльності банку.

У 2004 р. регулятивний капітал банків України збільшився на 38,6 % (за 2003 рік — 31,4 %) і становив 18394,1 млн. грн.

це сукупність коштів на поточних, депо­зитних та інших рахунках банківських клі­єнтів (юридичних та фізичних осіб), на ра­хунках громадських організацій, різноманітних громадських фо­ндів, які розміщуються в активи з метою отримання прибутку чи забезпечення ліквідності банку.

Основну суму залучених коштів становлять тимчасово вільні грошові кошти, що утворюються внаслідок кругообороту проми­слового і торгового капіталу, грошові накопичення держави, осо­бисті грошові накопичення населення.

Позичені кошти це головним чином позики на грошовому банку    ринку, які залучаються у формі міжбанків-

ських кредитів і кредитів НБУ, операцій з цінними паперами на вторинному фондовому ринку.

Ці кошти мають суттєве значення для підтримки поточної ба­нківської ліквідності і тому активно використовуються комер­ційними банками України.

Структура ресурсів окремих комерційних банків є індивідуа­льною і залежить від ступеня їх спеціалізації, особливостей дія­льності, стану ринку кредитних ресурсів та інших факторів.

Залучені кошти банку

На рис. 2.1 подано класифікацію ресурсів комерційного банку.