2.3. Класифікація рекреаційної діяльності

магниевый скраб beletage

Розглянемо детальну структуру рекреаційної діяльності.Найчастіше в основі класифікації рекреаційної діяльностілежать: мета подорожі, характер організації, правовий статус,тривалість подорожі і перебування в певному місці рекреанта,сезонність, характер пересування рекреанта, його вік,активність занять і т.д.

За суспільною функцією і технологією виділяютьлікувальну, оздоровчу, спортивну і пізнавальну рекреаційнудіяльність (табл.2.1.).

Лікувально-курортна _рекр_еа_ція. поділяється за

основними лікувальними факторами: клімат, мінеральніджерела, лікувальні грязі. У відповідності з ними вонаподіляється на такі групи: кліматолікування,бальнеолікування, грязелікування. В залежності від їхсполучення можуть бути виділені: бальнео-грязелікування,клімато-грязелікування, клімато-бальнео-грязелікування.Умови лікувально-оздоровчої рекреації повинні строговідповідати медико-біологічним нормам.

Оздоровча .і. спортивна .рекреа.ція. є найрізноманітнішою.Великою популярністю у всьому світі користується купально-пляжний відпочинок. Відпочинок біля і на воді включає різнірекреаційні заняття: купання, сонячні ванни, прогулянки поберезі, ігри в м'яч на пляжі, водні лижі. Прогулянковий іпромислово-прогулянковий відпочинок включає такі заняття,як прогулянки на відкритому повітрі, огляд краєвидів,збирання грибів і ягід, морських молюсків, коралів і іншихдарів природи. Маршрутний туризм часто ототожнюється зтуризмом взагалі. Він може бути спортивним і любительським.За характером перешкод він поділяється на рівнинний ігірський.

Великого розвитку набув водний туризм, якпрогулянковий, так і спортивний. Ці види включають водно-моторний спорт, воднолижний спорт, греблю на каное,парусний спорт і т.д. Як правило, ці види туризмусполучаються з купально-пляжним туризмом на берегахморів, озер і річок.

За характе-ром викори-стовуванихтранспорт-них засобів

Автомобільна (індивідуальна), автобусна,авіаційна (рейсова і чартерна),залізнична, теплохідна(морська, річкова, круїзна)

За ступенемрухливості

Стаціонарна

Кочова

За кількістюучасників

Індивідуальна

Групова

За віковоюознакою

Дитяча

Доросла Змішана

За характероморганізації

Регламентована (планова)Самодіяльна: організована, неорганізована

За сезонністю

Цілорічна

Сезонна: літня, зимова

За територіаль-ною ознакою

Приміська (місцева)Внутрірайонна (загальнодержавна) Міжнародна

За тривалістю

Короткочасна

Тривала

За правовимстатусом

Національна (внутрішня)

Міжнародна (іноземна)

За характеромвикористаннярекреаційнихресурсів

Кліматолікувал ьна,

бальнеологічна,

грязелікувальна

Маршрутна, прогу-лянкова і спортив-на, промислово-прогулянкова,купально-пляжна,водно-спортивна,водно прогулян-кова, підводнеплавання,риболовля,мисливська,гірськолижна,альпінізм

Натуралістична,

культурно-

історична

Заголовниммотивомрекреації

Лікувальна

Оздоровчаі спортивна

Пізна-вальна

До інших видів туризму долучаються підводнийспортивний туризм, археологічний підводний туризм,риболовний туризм, полювальний туризм, гірськолижнийтуризм, альпінізм. Кожен з цих видів має свої особливості іпоширення в різних регіонах.

П]знавал.ьна1._рекреація.. Пізнавальні аспекти властивізначній частині рекреаційних занять. Однак виділяються сутопізнавальні рекреаційні заняття, пов'язані з інформаційним"споживанням" культурних цінностей, т.б. оглядом культурно-історичних пам'яток, архітектурних ансамблів, а такожознайомленням з новими районами, країнами, їх етнографією,фольклором, природними явищами і господарськими об'єктами.

Конгресовий туризм пов'язаний з розширеннямміжнародних науково-технічних контактів між спеціалістами івченими.

Поділ вільного часу в залежності від характеру йоговикористання на щоденний, щотижневий і щорічний є важливимв методичному відношенні, оскільки служить основою прививченні структури відпочинку і використання вільного часу длярекреаційної мети. Диференційований таким чином вільний часдозволяє розглянути рекреаційну діяльність за періодичністю ітериторіальною ознакою. Використання щоденного вільногочасу і повсякденна рекреація безпосередньо пов'язані з житлом іміським середовищем та їх просторовою організацією.Щотижнева рекреація залежить від розміщення приміськихрекреаційних об'єктів. Використання щорічного вільного часупов'язане з розміщенням рекреаційних об'єктів курортного типу.Виходячи з наведеної диференціації вільного часу, виділяютьрекреацію всередині населеного пункту; щоденну у вихідні дні -приміську (місцеву); щорічну в період відпусток і канікул (можебути внутрішньо-районною, загальнодержавною, міжнародною,рис. 2.1.).

.За. ...характером ...ожа.ніза.цц рекреація ділиться нарегламентовану (або сплановану) і самодіяльну.Регламентована, або, як вона часто називається, планова,рекреація - це подорож і перебування за точним, ранішеоголошеним регламентом. Рекреанти забезпечуютьсякомплексом послуг згідно з попередньо придбаною путівкоюна певний термін. Під самостійною неорганізованоюрекреацією розуміють самостійну подорож рекреанта, непов'язаного будь-якими взаємними обов'язками зрекреаційними закладами.

За ..кіл.ькіст.ю...учас.ників розрізняють індивідуальний ігруповий туризм. Під індивідуальною розуміють подорож нетільки однієї людини, а й сім'ї.

За озна.ко.ю..рухливості туризм ділиться на стаціонарнийі кочовий. Це досить умовний поділ, оскільки туризм, по-перше, обов'язково пов'язаний з переміщенням з місцяпроживання в місце відпочинку, а по-друге, туристи навіть втак званих місцях відпочинку відрізняються великоюрухливістю.

При визначенні стаціонарного туризмупідкреслюється, що в даному випадку подорож здійснюєтьсязаради перебування на певному курорті. До стаціонарнихформ туризму належать лікувальний туризм і окремі видиоздоровчо-спортивного туризму.

Кочовий туризм передбачає постійне переміщення,зміну місця перебування. Ступінь рухливості відображаєтьсяна підходах до вивчення туризму, особливо до оцінкирекреаційних ресурсів. Наприклад, оцінка пейзажногорізноманіття вздовж автотрас буде відрізнятися від оцінкиландшафтів для пішого і, тим більше, стаціонарного туризму.

Багато видів рекреації мають сезонний характер в силуяк природних, так і соціально-економічних причин. Перш завсе сезонність знижує рентабельність експлуатаціїрекреаційної інфраструктури, створює "піки" і "провали" взайнятості трудових ресурсів і завантаженні сфериобслуговування і транспорту. Так, зайнятість в приморськихрекреаційних районах в зимові місяці знижується в 3-4 рази впорівнянні з липнем-серпнем. Більшість людей намагаєтьсявідпочивати влітку, в сонячний період. Сонце, таким чином,виступає найсуттєвішим об'єктивним фактором сезонності. Іззростанням тривалості відпусток проявляється тенденціяподілу відпустки на дві частини. Сезонність в рекреаціїпояснюється тим, що промислові підприємства і закладивиробили такий ритм роботи, який передбачає наданнявідпустки більшості робітникам і службовцям саме протягомліта. Такий же ритм має і система освіти.

Ряд видів рекреації, особливо лікувально-курортноготипу, має цілорічний характер, хоча і тут спостерігаєтьсянерівномірність рекреаційного потоку.

За „характером..вико^стРвжашх. Лр_анспрр_ших_ .послугтуризм поділяється на автомобільний (індивідуальний),автобусний, авіаційний (рейсовий або чартерний),залізничний, теплохідний (морський, річковий, озерний).