3.2. Кліматоутворюючі рекреаційні ресурси.Медико-кліматична характеристика основнихприродних зон

магниевый скраб beletage

Клімат є одним з провідних ресурсів, що зумовлюєпросторову організацію відпочинку. Сприятлива дія клімату наздоров'я людини важлива для організації всіх видіврекреаційної діяльності, тому потрібно визначити, поряд збіокліматичними показниками, класифікацію сприятливихтипів погод та періодів для організації різних видіврекреаційних занять.

Найбільший вплив клімату виявляється через реакціюлюдини на погоду, тобто на комплекс геофізичних(освітленість, тривалість світлової частини доби, сумарнасонячна та ультрафіолетова радіація, прозорість повітря) іметеорологічних елементів (температура повітря, йоговологість, швидкість вітру, хмарність і т.п.).

Звичайно, при різних видах сезонної рекреаційноїдіяльності, а також при кліматотерапії оцінка ступенясприятливості однієї і тієї ж погоди для організму людининеоднакова.

Для подальшого розширення і уточнення знань прокліматичні ресурси дуже важливо визначити впливметеорологічних і геофізичних факторів на організм людини.Класифікації погод за рекреаційною придатністю присвяченодосить багато праць, де використано різні підходи та чинникивпливу.

Так, П.Царфіс розробив класифікацію погод за 8класами комфортності, І.Кондор провів фізіологічно-кліматичну типізацію погод холодної та теплої пори рокузалежно від швидкості вітру, температури повітря при певнійтеплоізоляції одягу та вивчив взаємозв'язок міжтемпературою шкіри людини, її фізіологічним станом та типомпогоди. Б.Айзенштат описав радіаційний вплив різноманітнихоб'єктів на тепловий стан людини. Здійснювалисьдослідження щодо виявлення впливу на стан людини добовихзмін атмосферного тиску, коливань температури. Такимчином було визначено показники сприятливих кліматичнихумов для рекреаційних цілей, основні параметри якихвідображено в таблиці 3.1.

Значне різноманіття кліматичних умов, що формуютьсяв різноманітних природних зонах (тайга, степ, пустеля,примор'я), слід розглядати як природні курортно-рекреаційніфактори і використовувати їх для загартовування і тренуванняорганізму людини, для профілактики і лікування. В межахкрупних природних зон за специфікою клімату виділяютьприморські і континентальні, гірські і рівнинні райони.

Таблиця 3.1.

Параметри оптимальних кліматичних умов для    рекреаційних цілей   

Показники

При використанні в період

літній

зимовий

Середньодобова температура

повітря, 0С

при v = 0 - 1 м/сек.

при v = 2 - 3 м/сек.

при v = 4 - 5 м/сек.

+15 - +20+15 - +23+20 - +26

0 - -250 - -150 - -10

Швидкість вітру, м/сек.

до 5

до 5

Час отримання оптимальної дозиУФР, хв.

20 - 40

-

Період геліотерапії, днів

105 - 120

-

Тривалість купально-пляжногоперіоду, днів

60 - 90

-

Товщина снігового покриву, см

-

10 - 40

Тривалість періоду для занятьзимовими видами спорту, днів

-

45 - 60

Гірські райони характеризуються вертикальнимрозміщенням кліматичних поясів і рослинності. Це обумовлюєсуттєву різноманітність відпочинку і великі можливості терапіїрізних захворювань. В горах поряд із зниженням абсолютнихвеличин основних метеорологічних елементів зменшується їхміждобова мінливість. Повітря вирізняється великоючистотою і прозорістю, а також насиченістю негативнимиіонами. Кількість годин сонячного сяйва, активність сонячноїрадіації збільшуються, біологічна активність ультрафіолетовоїчастини спектра зростає.

Зона тундри характеризується збитковим зволоженнямпри недостатньому забезпеченні сонячним теплом.Відсутність ультрафіолетових променів сонця протягом 7місяців холодного періоду може призводити до розвитку ворганізмі людини ультрафіолетової недостатності. Типовимидля даної зони є наявність вічної мерзлоти і відсутністьдеревної рослинності. Переважаючий тип рельєфу - плоскіприморські низини з болотами. За своїми природнимиумовами ця заболочена зона мало придатна для розвиткукурортів.

Зима продовжується 5-6 місяців, холодна, хмарна.Починається в кінці жовтня - на початку листопада,закінчується на початку квітня. На заході зони, яка відчуваєвплив Атлантики, переважає помірно і дуже морозна погода, звітром. Далі на схід зима стає суворою, без відлиг.Переважають сильно і суворо морозні погоди. На побережжіТихого океану зима знову стає теплішою, залишаючись,однак, холодною (середня температура січня - 20°С).

Літом велика тривалість світлої частини добизабезпечує достатнє надходження сонячного тепла, але літнітемператури невисокі (7-13°С в липні), оскільки більшачастина тепла йде на танення мерзлого ґрунту івипаровування з поверхні ґрунту. Починаючись в серединічервня, літо триває 1,5-2 місяці. На більшій частині зони вонопрохолодне, помірно хмарне, з переважанням хмарних ідощових погод. Проникнення холодного повітря можевикликати зниження температури до 0°С. Суворі кліматичніумови зони тундри вимагають систематичного загартовуванняорганізму людини, що, крім тренування апаратутерморегуляції, підвищує стійкість організму до контрастнихзмін погоди, підвищує імовірність формування метеопатичнихреакцій. Необхідно також проводити профілактику ікомпенсовувати ультрафіолетову недостатність.

В зоні тайги достатня кількість тепла і вологи,триваліший, ніж в тундрі, вегетаційний період сприяє розвиткудеревної рослинності, в основному хвойної. В рельєфіпідвищення чергуються з низинами, поширені болота. Періодультрафіолетової недостатності скорочується до 5-6 місяців,а літом протягом 1,5-2 місяців можлива сильна біологічнаактивність сонячної радіації. Річна кількість опадів складає 500-600 мм.

Зима, починаючись в кінці жовтня - на початкулистопада, триває 5-5,5 місяця. На заході зони зима помірнохолодна, хмарна, завдяки частому проникненню теплихповітряних мас з Атлантики і активній циклонічній діяльності.На сході зима холодна, сонячна. Інтенсивне охолодженнянижніх шарів повітря в умовах малохмарної погоди приводитьдо утворення відомого Якутського полюсу холоду. Найбільшуповторюваність мають погоди підвищеної морозності,переважно сонячні і маловітряні. Це помітно знижує їхсуворість в плані впливу на організм людини.Континентальність клімату проявляється у стійкому режимізимових погод. На побережжі Тихого океану зимахарактеризується значною хмарністю і снігопадами,північними вітрами, що приносять арктичне повітря.

Для зони змішаних лісів помірного поясухарактерні помірна сонячна радіація, нестійка циркуляціяатмосфери, переважання рівнинної поверхні і наявністьвеликих лісових масивів.

Зима помірно холодна, переважно хмарна, з вітром,триває з середини листопада до початку березня. В лісовихмасивах на відстані 60 м від їх початку швидкість вітрузменшується на 20-50%, в глибині лісу - на 60-90%. Режимпогоди мінливий, що неоднозначне впливає на різні групихворих. Для ослаблених людей з підвищеною чутливістю дозмін погоди і людей похилого віку це негативний фактор, якийприводить до розвитку різного роду метеопатичних реакцій.Для деяких хворих, а тим більше здорових людейконтрастність погоди може служити тренуючим кліматичнимелементом, який підвищує стійкість організму донесприятливого впливу зовнішнього середовища. Припроведенні геліотерапії в літній період слід враховувати, щоінтенсивність сонячної радіації в сосновому лісі складає 45%від радіації відкритого простору, в листяному - 30%, вялинковому - 25%.

В умовах лісових масивів суттєво змінюється хімічнийсклад повітря, який залежить також від часу доби,метеорологічних умов і структури порід дерев. Найактивнішимпостачальником кисню є тополя, 1 га її виділяє кисню в 49разів більше, ніж 1 га ялинкових насаджень. Концентраціявуглекислого газу у вільховому лісі складає 0,031%, усосновому - 0,036%, в буковому - 0,04%. Вона суттєвозмінюється протягом доби. О 7й годині вміст вуглекислогогазу складає 100%, о 12й - 68%, о 18й - 59%, а о 24й годині -200%. Біологічна активність різних порід дерев неоднакова,що необхідно враховувати при підборі зелених насаджень длятериторії курортів і зон відпочинку.

З початку вересня до середини листопада активізуєтьсяциклонічна діяльність, спостерігається загальне погіршенняпогоди і підсилюється її мінливість. Звичайним явищем увересні стають нічні заморозки. До кінця осені переважаютьвже морозні погоди, однак стійкий сніговий покрив рідкозакріплюється відразу, його утворенню передують кількатимчасових.

Таким чином, територія лісової зони може бути широковикористана для кліматолікування протягом усього року.Літом можливе проведення аеро- і геліотерапії іззастосуванням корегуючих вітрозахисних засобів, купання уводоймах. Зимою погода сприятлива для піших і лижнихпрогулянок, сну на верандах у спальних мішках.

Зона лісів мусонного клімату помірних широтхарактеризується різким контрастом між холодною сухоюзимою і теплим вологим літом. У зв'язку з південнимположенням тут відмічається малий період УФ-недостатності(менше 2,5 місяця) і сильна біологічна активність сонячнихпроменів у теплий період (5-6 місяців). Річна кількість опадів умежах 400-800 мм. У формуванні мусонної циркуляціїпомірних широт велику роль відіграє термічний контраст -суша-море. Наявність останнього обумовлює утвореннясезонних центрів дії атмосфери.

Сонячна, стійка і морозна зима триває з серединилистопада до початку березня. Середньомісячна температурасічня - 15°С. Кількість годин сонячного сяйва найбільша вроці в порівнянні з іншими зонами (180-190 на місяць). Веснав зоні мусонів порівняно холодна і затяжна черезохолоджуючий вплив моря. Помітне підсилення циклонічноїдіяльності над континентом викликає зростання кількостіосадів і хмарності.

Тепле літо, іноді спекотне, але хмарне, сире і дощове,триває з початку травня до кінця вересня. Частаповторюваність циклонів, розвиток хмарності і туманузнижують кількість годин сонячного сяйва до 30-40% відможливого. Термічний режим першої половини літа порівнянонизький, що пов'язано з впливом океану (танення льоду,холодні течії). Найтеплішим місяцем є серпень(середньомісячна температура 20°С). Відносна вологістьлітом досягає річного максимуму, залишаючись навіть всередині дня 85-90%. Значна повторюваність літом дощової іхмарної погоди ускладнює умови кл їм атол і кування накурортах даної зони. Виникає необхідність у створеннікорегуючих засобів, які б дозволяли не перериватипроведення кліматолікувальних процедур. У приморськихрайонах з липня по вересень можливий купальний сезон.Температура води становить 18-25°С.

Осінь в зоні мусонів суха і сонячна. У вересні - жовтнікількість годин сонячного сяйва збільшується до 200 намісяць. Середньомісячна температура тримається вище 15°С.Тільки в листопаді можливий перехід температури через 0°С.Дощових днів восени всього 2-3. Мінливість погодного режимузменшується, але міждобова мінливість метеорологічнихелементів зростає. Осінній сезон сприятливий для відпочинкуі лікування.

Зона степів - рівнини з висотою над рівнем моря150-250 м, добре розвинутими ярами, річковими долинами.Значна кількість годин сонячного сяйва (2200 на рік) іпереважання антициклонального режиму погод забезпечуютьтут можливість цілодобового проведення кліматолікування внайоптимальніших умовах. За біологічною активністюсонячної радіації степ належить до зони з малим періодомУФ-недостатності і сильною біологічною активністю сонячноїрадіації в теплий період року. Річна кількість опадів невелика(400 мм). Нестача зволоження служить причиноюформування посух, в результаті чого в степових районахмайже відсутня деревна рослинність.

Зима помірно хмарна, помірно морозна, з періодомстійких морозів до 70 днів за сезон, з частими і сильнимивітрами, малопотужним сніговим покривом. У степовихрайонах південного заходу Європи переважають погоди звідлигами і безморозні. До сходу збільшуєтьсяповторюваність помірно і значно морозних погод, переважнохмарних і вітряних. На азіатській території зони переважаютьпогоди підвищеної морозності, сонячні і маловітряні. Присильних вітрах нерідкі заметілі, а в малосніжні зимивиникають чорні бурі, коли в повітря разом із снігомпіднімаються частинки ґрунту.

Весною (березень-квітень) морозні погоди майже неспостерігаються. У травні повторюваність безморознихсонячних погод вже досягає 20 днів із стійкістю 10 і більшеднів підряд. Поширеним явищем стають посухи, які нерідкосупроводжуються пиловими бурями.

Літо сонячне, тепле і сухе, триває з середини травня досередини вересня. Опади складають річний максимум, алевипадають переважно у вигляді короткочасної грози, яка малозволожує ґрунт, але одночасно не заважаєкліматолікувальному процесу. Кожне друге-трете літопосушливе, з наявністю спекотних сухих вітрів (10-20 днів засезон) з максимальними температурами вище 35°С івідносною вологістю 10-25%. Вся степова зонахарактеризується літом стійкістю і великою повторюваністюсонячних погод з переважанням спекотних і сухих. В цихумовах, особливо при відсутності вітру, виникає імовірністьперегрівання організму. Сприятливі умови для проведенняаеро-, а тим більше геліотерапії, - ранкові години.

Великою лікувально-профілактичною цінністю єприморські райони степової зони, де оптимально поєднаніриси степового і приморського кліматів. З червня по жовтеньтут можлива таласотерапія. Для розвитку курортногобудівництва важливо, що кількість сонячних днів у літнійперіод в степовій зоні досить стійка.

Осінь за режимом погоди близька до літа і такожсприятлива для відпочинку і лікування. Лише в кінці жовтняпочинається період затяжних дощів, з'являються погоди зпереходом температури повітря через 0°С. Варіації погодногорежиму окремих років в осінній період більш виражені, ніж літом.

Зона середземноморського кліматухарактерна, наприклад, для Південного Берегу Криму іЧорноморського побережжя Кавказу.

Південне положення зони, багата субтропічнарослинність, незамерзаюче море, захищеність горами відхолодних потоків повітря створюють можливість широкоговикористання цих районів для курортного лікування. Значнийприплив сонячного тепла, обумовлений високим полуденнимстоянням сонця і великою кількістю годин сонячного сяйва (до2400 на рік), тривалий період сильної біологічної активностісонячних променів (6-6,5 місяця) дозволяють проводитигеліотерапію майже цілодобово. Антициклональні формициркуляції переважають над циклональними (230 і 135 днів).

Зима м'яка, помірно хмарна, із середнімитемпературами найхолоднішого місяця 1-4°С, починається всередині грудня. Найчастіше погода безморозна та іззаморозками (25 днів у січні). Підсилення циклональноїдіяльності і загострення фронтів під впливом рельєфумісцевості сприяє збільшенню опадів. Переважаючий напрямвітру північний, північно-східний і східний.

Погодний режим зими сильно мінливий. М'яка зимадозволяє широко проводити кліматолікування, переважноаеротерапію у вигляді прогулянок і верандного лікування. Узв'язку з великою мінливістю погоди і сильними вітраминеобхідне суворе дозування процедур, а також прогнозуванняі профілактика метеопатичних реакцій.

Безморозний період починається в кінці березня іпродовжується 250-300 днів. У квітні формується стійкийпогодний режим з переважанням сонячних помірно вологихпогод і стає можливим проведення активних видівкліматолікування - сонячних і повітряних ванн. Літо дужетепле, сонячне, помірно сухе (середньомісячна температуралипня 23°С), починається в середині квітня або в березні.Сприятливим фактором для тепловідчуття людини в теплийперіод року є бризи. Мінливість погодного режиму іметеорологічних елементів літом найменша в році, навіть упорівнянні з іншими регіонами. Подібний режим погоди з дещонижчим рівнем температур зберігається до початкулистопада. Велика кількість сонячного тепла, стійкість погоди,помірні температури і вологість повітря дозволяють широкоздійснювати всі види кліматолікування. Купальний сезонтриває 110-120 днів.

При направленні на курорти цієї зони в осінній періоднеобхідно мати на увазі можливість різкого контраступогодних умов при поверненні хворих і рекреантів в районипомірних і північних широт. Це ускладнює процесиреакліматизації і приводять до різкого прояву негативнихклімате- і метеопатичних реакцій, а також простуднихзахворювань.

Зона субтропіків. Завдяки географічномуположенню зона відчуває вплив циркуляційних процесівпомірних і тропічних широт.

М'яка і волога зима із середньомісячнимитемпературами січня 4-6°С триває з початку грудня до кінцялютого. На формування погоди, в основному, впливаютьантициклони різного походження, чому сприяє положеннярайону на північній периферії субтропічної зони підвищеноготиску. Суттєво також впливають середземноморські циклони.Вказані синоптичні процеси зумовлюють переважання різнихтипів безморозної погоди: 60% днів хмарної і дощової, рештаднів - сонячної. Кількість годин сонячного сяйва в січнідосягає 100-120, тобто 35-45% від можливого. Зима єнайбільш дощовим сезоном року (120-250 мм на місяць).Стійкий сніговий покрив не утворюється. Велике різноманіттяпогод свідчить про мінливість погодного режиму.Максимальною в році є і мінливість метеорологічнихелементів, однак завдяки вираженим рисам приморськогоклімату різкі зміни трапляються рідко. М'яка зима дозволяєвикористовувати цей період для кліматолікування, особливопрогулянки і верандні форми. При наявності спеціальнихпавільйонів можна проводити сонячні і повітряні ванни.Контраст погодного режиму в порівнянні з іншимикліматичними зонами ускладнює реакліматизацію хворих приповерненні їх після кліматолікування.

Весна триває з початку березня до кінця квітня іпроходить в умовах сильної біологічної активності сонячноїрадіації. Розвивається антициклональна малохмарна погода,в окремі дні спекотна і суха. Рідко можливі хмарні і дощовіпогоди, а також заморозки. Безморозний періодвстановлюється в середині березня і триває 260-280 днів.Однак зростання температур навесні сповільнене черезохолоджуючий вплив моря, у зв'язку з чим весна холодніша,ніж осінь. Погодний режим стійкий. Переважають прохолодніумови тепловідчуття людини. Для організації кліматолікуваннянеобхідна наявність корегуючих засобів.

Літо характеризується великою кількістю тепла,середньомісячна температура липня 22-24°С. Починаєтьсявоно в першій половині травня. Основна відмінність літньогоперіоду вологих субтропіків - велика кількість та інтенсивністьопадів (600-1200 мм за весь період при 200 мм за окремі дні).Протягом 6-8 днів на місяць можливі грози. В липні-серпнівідносна вологість досягає 80%, абсолютна - 23 мбар, що впоєднанні з високими температурами повітря сприяєформуванню дуже спекотної і дуже вологої погоди - 10-20днів за місяць. Для помірно вологих субтропіків такожхарактерне дуже тепле, але засушливе літо. Опадів випадаєблизько 120 мм. Відносна вологість біля 40%. Літохарактеризується стійким погодним режимом і незначноюмінливістю метеорологічних елементів. Швидкості вітрумінімальні (1-3 м/с), що служить негативним фактором припроведенні кліматотерапії в спекотні, сонячні дні. Літо можнавважати відносно сприятливим періодом для перебування вцій зоні мешканців інших кліматичних регіонів. Необхідновраховувати, що у вологих субтропіках досить частовиникають умови задухи, які можуть значно знижуватиефективність лікування і відпочинку. Фактором ризику тут єтакож значна біологічна активність сонячної радіації, томуможливе перегрівання організму. їх слід корегувати,переносячи сонячні ванни на ранкові години і в надводніаеросолярії із згладженим термічним режимом.

Осінь в даній зоні, так як і в районах ізсередньоморським типом клімату, за всіма медико-кліматичними показниками сприятлива для лікування івідпочинку. Однак тут ще в більшій мірі зберігаєтьсяімовірність ускладнення реакліматизації при поверненні врайони північних і помірних широт.

Пустелі - зони з вкрай засушливим кліматом,характеризуються великою кількістю сонячного тепла(2800-3000 годин сонячного сяйва на рік), що визначає їхособливу роль для курортного лікування хворих на нирки.На більшій території відмічається сильна біологічнаактивність УФ-радіації і теплий період року. Річна кількістьопадів - 75-150 мм.

Зима в північних районах зони досить холодна дляданих широт, 100 днів у році лежить стійкий сніговий покриввисотою до 20 см. В південних районах переважають погодибезморозні і з переходом температур через 0°С. Опадибувають переважно у вигляді дощу, сніговий покрив неутворюється. Погодний режим всюди мінливий.

Весна характеризується активізацією циклонічноїдіяльності і розвитком фронтальних процесів, що обумовлюєпостійне чергування коротких періодів холоду і тепла зтемпературами повітря від ЗО до -10°С. Кількість опадівмаксимальна за рік, часто проходять грози.

Літо дуже спекотне, сонячне і сухе, починається напочатку квітня - в середині травня, закінчується в кінцівересня - середині жовтня. Денні температури повітрядосягають 45°С з невеликою відносною вологістю. Погоднийрежим дуже стійкий. Для осені також характерні стійкі періодисонячної теплої погоди.