3.5. Історико-архітектурне середовище людини ірекреація

магниевый скраб beletage

Діяльність, пов'язана з відновленням фізичних ідуховних сил людини, - рекреація включає в себе не тількиоздоровлюючий, лікувальний (курортологічний) і спортивний(рибальсько-полювальний, туристичний), але і пізнавальнийвідпочинок - щодо об'єктів природного і культурногосередовища.

Це закономірно, адже, як і праця, відпочинок людини уйого щоденності або приурочений до якогось терміну маєперш за все культурний зміст, а в наш час пізнавальний типрекреаційної діяльності стає масовим явищем, набуває всеширшого розмаху. І створення кращих умов рекреації стаєсуттєвою проблемою. Більше того, проблеми рекреаційноговикористання природного і культурного середовища(особливо історико-архітектурного) людини безпосередньопов'язані з проблемами охорони унікальних природнихкомплексів, пам'яток історії і культури.

Охорона і використання історико-архітектурного спадкуцілком стосується проблеми збереження культурногосередовища людини, осмислення якої стає важливою умовоюсоціально-культурного розвитку. Рядова житлова забудоваісторичних центрів міст є культурною цінністю, а її збереження- необхідна умова органічного розвитку, яка забезпечуєпотребу людей у повсякденній праці і відпочинку так само, як ів масовому пізнавальному туризмі.

Особливо гостро постає питання про історико-культурнуцінність центрів сучасних крупних міст, яка полягає вісторично складеному містобудівному плануванні, в пам'яткахархітектури, історії і культури, в історичному характеріжитлового середовища. Адже території, які займали великіміста більше як півстоліття тому, стали тепер їхніми крупнимицентрами і відображають основні етапи та особливості їхісторичного розвитку.

Саме забудова центральних районів, яка склалася увеликих містах, відображає основні етапи в історії їх розвитку,концентруючи в собі інформативну, історико-культурну іархітектурно-історичну цінність міського середовища. Всукупності з ландшафтними і містобудівними характерис-тиками створюється своєрідність кожного міста.

В історичному формуванні планувальної структури містможна виділити такі послідовні етапи:

становлення основних композиційно-ландшафтнихякостей міста, стихійний розвиток планувальноїструктури з часів заснування міста до першоїполовини XVIII століття;

регулятивне впорядкування планувальної структури(середина XVIII - середина XIX століття);

екстенсивний територіальний розвиток епохикапіталізму (середина XIX століття - 1917 рік);

післяреволюційний період розвитку, протягом якогонаселення крупних міст збільшилось в 10-15 разів.

Таким чином, найцінніший історико-культурний спадокконцентрується, як правило, в історичних центрах міст.

Культурно-сто.ричні__ре.к.ве.аиійн]..р.есурси.: В комплексірекреаційних ресурсів особливе місце займають розміщені вмістах та селах культурно-історичні ресурси, що є залишкамиминулих епох суспільного розвитку. Вони служатьпередумовою для організації культурно-пізнавальних видіврекреаційних занять і на цій основі оптимізують рекреаційнудіяльність в цілому, виконуючи досить серйозні виховніфункції.

Утворені культурно-історичними об'єктами простори впевній мірі визначають локалізацію рекреаційних потоків інапрями екскурсійних маршрутів.

Культурно-історичні об'єкти поділяються на матеріальні ідуховні. Матеріальні охоплюють сукупність засобіввиробництва та інших матеріальних цінностей суспільства накожній історичній стадії його розвитку, а духовні - сукупністьдосягнень суспільства в освіті, науці, мистецтві, літературі, ворганізації державного і суспільного життя, в праці і побуті.Фактично не всі надбання минулого належать до культурно-історичних рекреаційних ресурсів. До них прийнято відносититільки ті культурно-історичні об'єкти, які досліджені науковимиметодами і оцінені як такі, що мають суспільне значення іможуть бути використані при існуючих технічних іматеріальних можливостях для задоволення рекреаційнихпотреб деякої спільності людей протягом певного часу.

Серед культурно-історичних об'єктів провідна рольналежить пам'яткам історії і культури, які відрізняютьсянайбільшою привабливістю і на цій основі служать головнимзасобом задоволення потреб пізнавально-культурноїрекреації. В залежності від основних ознак пам'ятки історії ікультури поділяються на п'ять основних видів: історії,археології, містобудування та архітектури, мистецтва,документальні пам'ятки. Так, до пам'яток історії можнавіднести споруди, пам'ятні місця і предмети, пов'язані знайважливішими історичними подіями в житті народу, йогокультурою і побутом, розвитком суспільства, держави, науки ітехніки.

Пам'ятки археології - це кургани, залишки давніхпоселень, укріплень, виробництв, каналів, доріг, древні місцязахоронень, наскельні зображення, старовинні предмети,ділянки історичного культурного шару давніх населенихпунктів.

Найхарактерніші для пам'яток містобудування іархітектури наступні об'єкти: архітектурні ансамблі ікомплекси, історичні центри, квартали, площі, вулиці, залишкидавнього планування і забудови міст та інших населенихпунктів; споруди промислової, воєнної, культової архітектури,а також пов'язані з ними витвори монументального,образотворчого, декоративно-прикладного, садово-парковогомистецтва, природні ландшафти.

До культурно-історичних передумов рекреаційної галузіможна віднести й інші об'єкти, пов'язані з історією, культурою ісучасною діяльністю людей: оригінальні підприємствапромисловості, сільського господарства, транспорту, наукові івищі навчальні заклади, театри, спортивні споруди, ботанічнісади, зоопарки, океанарії, етнографічні і фольклорні ансамблі,а також збережені народні звичаї, святкові обряди і т.д. Всіоб'єкти, які використовуються в пізнавально-культурнійрекреації, поділяються на дві групи - нерухомі і рухомі.

Першу групу становлять пам'ятки історії, містобудуваннята архітектури, археології і монументального мистецтва таінші споруди. З позицій пізнавально-культурної рекреаціїважливим є те, що об'єкти цієї групи є самостійнимипоодинокими або груповими утвореннями.

До другої групи належать пам'ятки мистецтва,археологічні знахідки, мінералогічні, ботанічні і зоологічніколекції, документальні пам'ятки та інші речі, предмети ідокументи, які можна легко переміщати. Використаннярекреаційних ресурсів цієї групи пов'язане з відвідуванняммузеїв, бібліотек і архівів, де вони звичайно концентруються.

Аналіз великої кількості різноманітних об'єктів, якіскладають культурно-історичні рекреаційні ресурси, з позиційрекреаційної галузі господарювання повинен включати їхоблік, характеристику і типологію. При обліку і характеристицікультурно-історичних об'єктів потрібно вказувати назвуоб'єкта, його місцезнаходження, маркування, власника,літературні та інші джерела по об'єкту, схемумісцезнаходження і дати короткий опис об'єкта.