4.1. З історії розвитку туризму. Види і формитуризму. Міжнародний туризм

магниевый скраб beletage

В наші дні неможливо уявити собі крупне європейськемісто без іноземних туристів. Сьогодні туризм перетворивсяна індустрію, яка відіграє помітну роль в економіці багатьохкраїн, на розвиток туризму виділяються значні кошти.Будуються туристичні центри - цілі міста для відпочинку зрозвагами. В таких містах тисячі людей зайнятіобслуговуванням відпочиваючих. Зростає зайнятістьмісцевого населення, багато сільських мешканців отримують"другу спеціальність", збільшуються доходи, покращуютьсяумови їх проживання.

Слово туризм походить від латинського tornus (рух поколу; вертіти, крутити). В широкому розумінні воно означаєпереміщення з одночасною зміною побуту людей.

В другій половині XIX ст. це слово ввійшло в мовибагатьох народів світу. Найбільш виразне воно у французькіймові: tour означає подорож з поверненням до місця виїзду.Термін "турист" ввів у французьку мову Стендаль,надрукувавши в 1838р. книгу "Метоі^ d'un touriste"("Спогади одного туриста"), у словники інших мов терміни"туризм", "турист", "екскурсант", "екскурсія" і т.п. ввійшлиразом з позначенням заходів, які проводяться у формі походіві подорожей, а також поїздок, прогулянок з відвідуваннямрізних закладів з пізнавальною, науковою і розважальноюметою. Перше визначення ближче до терміну "туризм", друге

- терміну "екскурсія".

В сучасному розумінні під терміном "туризм" розуміютьдіяльність, пов'язану з масовим туристичним рухом, йогоматеріальною базою, рівнем обслуговування, досягненнямитуристів-спортсменів.

На сучасному етапі можна виділити наступні види ірізновиди туризму:

за характером подорожей - гірський, сухопутно-рівнинний, підземний (печерний), водний, підводний,комбінований;

за способом пересування - пішохідний, гірсько-пішохідний, лижний, велосипедний, шлюпковий,парусний, автомоторний, кінний.

За формою і змістом туристична діяльність дужерізноманітна (прогулянки, походи, екскурсії, експедиції тощо).

Прогулянка - це пересування на місцевості зпізнавальною, оздоровчою метою, з метою загартовуванняорганізму. В залежності від пори року і підготовленостілюдини прогулянки можуть бути лижні, велосипедні, начовнах або прогулянки пішки. Це найбільш проста і доступнакороткочасна форма туризму.

Екскурсія - це колективне відвідування певних об'єктів зпізнавальною або науковою метою. Екскурсії проводять такожз метою розширення світогляду, загального культурногорозвитку людини.

Туристична експедиція - це організована багатоденнаподорож в малодосліджений район, що здійснюється зіспеціальною дослідницькою метою.

Найдоступнішою і масовою формою туризму є походи.Туристичний похід - це подорож з активним способомпересування у віддалених від місця проживання районах, щоздійснюється з освітньою, оздоровчою, спортивною,дослідницькою метою. За тривалістю розрізняють походиодноденні, дводенні (походи вихідного дня без ночівлі, зночівлею) і багатоденні.

Туристичний бум безпосередньо впливає на розвитокряду галузей матеріального виробництва: від будівництва дохарчової промисловості.

Одним з перших туристів вважають Марко Поло, аАнглію, як першу капіталістичну країну, - країною зародженнятуризму. Початок сучасного туризму в англійській літературіприйнято датувати 1841 роком, коли 570 членів товаристватверезості подорожували з Лейстера в Лафборо на чолі зТомасом Куком. Швидкий розвиток капіталістичних відносинсприяв підвищенню рухливості населення, що, в свою чергу,вимагало розвитку засобів транспорту. Створені спочаткулише для перевезень вантажів, залізниці Англії в 30-х рокахпочали перевозити пасажирів. У той час поїздкиздійснювались з метою оздоровлення і лікування.

Розвиток міжнародного туризму є в першу чергувідображенням розвитку виробничих сил (наприклад,виникнення нових видів транспортних засобів, які відкриваютьможливість переходу до організації масових туристичнихпоїздок), а також зміцнення міжнародних економічних ікультурних зв'язків.

Міжнародний туризм у своєму розвитку пройшов відстадії "аристократичного" туризму XIX - початку XX століття,коли туристичні поїздки здійснювались в індивідуальномупорядку представниками високозабезпечених соціальнихпрошарків з метою ознайомлення з пам'ятками історії,культури і архітектури, до стадії "масового" туризму серединиі кінця XX століття.

На I Конференції ООН по туризму і подорожах, якавідбувалася в Римі в 1963 році, було вироблено визначенняміжнародного туризму. "Іноземний турист - це тимчасовийвідвідувач, т.б. будь-яка особа, яка відвідує іншу країну збудь-якою метою, крім здійснення професійної діяльності, якаоплачується країною, яку відвідують".

До іноземних туристів належать всі тимчасовівідвідувачі, які прибули в дану країну не менше як на 24години на відпочинок, лікування, з навчальними, релігійнимиабо спортивними цілями, а також у відрядження, для участі вконференціях, з діловою метою або за сімейнимиобставинами. В залежності від мети подорожі можна виділитинаступні види міжнародного туризму: рекреаційний,екскурсійний, науковий, діловий, етнічний.

У другій половині XX століття змінився сам стереотиплюдини. На зміну тому, який можна було назвати якстатичний, коли переважна частина населення роками непокидала свого постійного місця проживання, приходитьновий - динамічний стереотип життя. Потреба в змініобставин перетворилась у сучасних умовах напруженогоміського ритму життя в першу необхідність. Причому чимбільше місто, тим гостріше відчувається ця потреба. Люди, якіпроживають у великих містах, і жителі малих містечокволодіють різними життєвими ритмами. Жителі великихміських центрів схожі на людей, які не здатні розподілити свійчас: термінові ділові зустрічі, зібрання, наради примушуютьзмінювати свої плани. Відпочинок за місцем постійногопроживання мало що дає. Гостро відчувається необхідність узміні обставин для відновлення затрат фізичних і, особливо,духовних сил.

При сучасних темпах роботи і життя витрати навідпочинок, особливо пов'язаних з подорожами, швидкопереходять в розряд першочергових, життєво необхідних. Заданими опитувань, проведених Всесвітньою туристичноюорганізацією, туризм і потреба в їжі відносяться до розрядутих, від яких найважче відмовитись: люди віддають перевагутому, щоб краще відпочити, здійснивши цікаву туристичнуподорож, відмовившись від купівлі нового холодильника,телевізора чи одежі.

Позитивно діє на розвиток міжнародних туристичнихзв'язків і зміна у співвідношенні робочого і неробочого часу,що зробило туризм доступним широким прошаркамнаселення. "Оплачувані відпустки щорічно викидають натуристичний ринок все більший контингент людей", -відмічається в матеріалах Всесвітньої конференції потуризму, яка відбувалась в Манілі (Філіппіни) 1980 року.

В 60-70-х роках в розвинутих країнах намітилася тенденціядо поділу відпустки на дві частини, що дозволяє протягом рокуздійснити 2 подорожі: одну - взимку, другу - влітку.

Розвитку туризму сприяє також зниження віку виходу напенсію, що з врахуванням збільшення тривалості життяпривело до появи туристів так званого "третього віку". Деякітуристичні фірми починають спеціалізуватися на організаціїпоїздок для осіб "третього віку", в програму яких входятьекскурсії з поєднанням відпочинку на природі.

До передумов розвитку міжнародного туризму відносятьтакож підвищення культурного рівня, прагнення людей допізнання, ознайомлення з життям, культурою і побутом іншихкраїн і народів.

Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, потяг людей доспілкування і використання досвіду інших країн у створенніматеріальних і духовних цінностей знаходять відображення впосиленні наукових і ділових контактів, проявом яких єрозвиток нових видів міжнародних туристичних зв'язків -наукового (конгресового) і ділового туризму.

На даний час розподіл загальної кількості прибувань[2]іноземних туристів у світі в залежності від мети поїздкивиглядає наступним чином. Головною метою туристичнихпоїздок залишається відпочинок. На його частку припадає71% загальної кількості прибувань у світі. Ділові поїздки,включаючи участь в конгресах, становлять близько 13%. Хочатаке співвідношення в різних районах світу виглядаєнеоднаково. Так, наприклад, в країнах Африки частка поїздокна відпочинок значно менша - тільки 30%, а доля діловихпоїздок, навпаки, різко перевищує середньорічні показники,становлячи 40%. Що ж стосується країн інших континентів, торозподіл загальної кількості прибувань іноземних туристів вних приблизно відповідає середньосвітовим показникам.Відхилення від них незначні: так, в Західній Європі на поїздкина відпочинок припадає 68%, в країнах американськогоконтиненту - 76%, в Південній Азії - 73%. Частка ж діловихпоїздок всюди, крім країн Африки, становить 12-14%.

Аналізуючи соціально-економічні передумови розвиткуміжнародного туризму, слід зупинитися і на факторах, якігальмують його зростання. Зокрема, в доповідях на Всесвітнійконференції по туризму відмічалось, що циклічні і структурнікризи, інфляція, ріст безробіття, порушення умовтоварообміну, а також відсутність планування використанняприродних і трудових ресурсів є факторами, які негативновпливають на зростання міжнародного туристичного обміну.

В результаті досліджень міжнародні експерти з туризмудійшли висновку, що туризм менше, ніж інші галузі економіки,відчуває на собі вплив економічної кризи, яка може протягомпевного часу лише частково уповільнити його розвиток.