4.2 Туризм як специфічна форма міжнародноїторгівлі послугами

магниевый скраб beletage

В даний час індустрія туризму є однією з найбільшрозвинутих форм міжнародної торгівлі послугами. В останнідвадцять років середньорічні темпи росту кількості прибуваньіноземних туристів у світі склали 5,1%, валютних надходжень -14%. Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації, в1995 році у світі було зареєстровано 576 мільйонів прибуваньтуристів, надходження від міжнародного туризму досягли372 мільярдів доларів (без врахування надходжень відміжнародного транспорту). В цілому обсяги валютнихнадходжень від туризму за період з 1950 по 1995 рік зросли в144 рази.

За прогнозами експертів, бурхливий розвитокміжнародного туризму буде продовжуватись і надалі. Зарізними підрахунками, з 2000 року ця галузь стане провідноюекспортною галуззю у світі. Очікується, що при збереженнітемпів зростання число міжнародних подорожей до 2005 рокудосягне 900 млн.чол., а до 2010 року збільшиться і складеприблизно 937 млн.чол.

На думку різних аналітиків, в основі розвиткуміжнародного туризму лежать наступні фактори:

економічне зростання і соціальний прогрес сприялирозширенню обсягу ділових поїздок і поїздок зпізнавальною метою;

вдосконалення всіх видів транспорту здешевилопоїздки;

збільшення кількості найманих робітників іслужбовців у розвинутих країнах і підвищення їхкультурного рівня;

інтенсифікація праці і отримання працівникамитриваліших відпусток;

розвиток міждержавних зв'язків і культурних обмінівміж країнами сприяв розширенню міжособистіснихзв'язків між і всередині регіонів;

розвиток сфери послуг стимулював розвиток сфериперевезень і технологічний прогрес в галузітелекомунікацій;

послаблення обмежень на вивіз валюти в багатьохкраїнах і спрощення прикордонних формальностей.

Значення туризму у світі постійно зростає, що пов'язаноіз зростаючим впливом туризму на економіку окремих країн.

В економіці окремої країни міжнародний туризм виконуєряд важливих функцій:

міжнародний туризм - джерело валютнихнадходжень для країни і засіб для забезпеченнязайнятості населення;

міжнародний туризм розширює вкладення іплатіжний баланс і ВНП країни;

міжнародний туризм сприяє диверсифікаціїекономіки, створюючи галузі, які обслуговуютьсферу туризму;

із зростанням зайнятості у сфері туризму ростутьдоходи населення а також підвищується рівеньблагоустрою нації.

Розвиток міжнародного туризму сприяє розвиткуекономічної інфраструктури країни і мирних процесів. Такимчином, міжнародний туризм слід розглядати, виходячи зекономічних відносин окремих країн.

Міжнародний туризм входить в число трьох крупнихекспортних галузей, поступаючись нафтодобувній промис-ловості і автомобілебудуванню, питома вага яких у світовомуекспорті 11% і 8,6% відповідно. У 1991 році сумарний дохід країнсвіту від міжнародного туризму становив 7% від загальногообсягу світового експорту і 3% від світового експорту послуг.

Значення туризму як джерела валютних надходжень,забезпечення зайнятості населення, розширенняміжособистісних контактів зростає.

Міжнародний туризм у світі вкрай нерівномірний, щопояснюється в першу чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку окремих країн і регіонів. Найбільшогорозвитку міжнародний туризм набув у західноєвропейськихкраїнах. На цей регіон припадає більше 70% світовоготуристичного ринку і близько 60% валютних надходжень.Приблизно 20% припадає на Америку, менше 10% - на Азію,Африку і Австралію, разом взяті.

Всесвітня організація по туризму у своїй класифікаціївиділяє країни, які є переважно постачальниками туристів(США, Бельгія, Данія, Німеччина, Голландія, Нова Зеландія,

Швеція, Канада, Англія) і країни, які, в основному, приймаютьтуристів (Австрія, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Мексика,Туреччина, Португалія, Франція, Швейцарія).

Подібний розвиток міжнародних туристичних зв'язківпотягнув за собою створення багаточисельних міжнароднихорганізацій, які сприяють покращенню роботи цієї сферисвітової торгівлі. В їх число входять: спеціалізовані закладисистеми Організації Об'єднаних Націй (ООН), організації, депитання розвитку міжнародного туризму обговорюютьсяепізодично і не є головними у сфері діяльності; неурядовіспеціалізовані, міжнародні комерційні, національні ірегіональні організації по туризму.

Спеціалізована організація в системі ООН - Всесвітняорганізація по туризму (ВОТ), яка була створена в 1975 році іна даний час об'єднує більше 120 держав світу. ГенеральнаАсамблея ООН визнала за ВОТ статус міжурядовоїорганізації, яка відповідає за розвиток туризму.

Згідно зі статутом ВОТ, метою її діяльності є сприяннятуризму як засобу економічного розвитку і міжнародноговзаєморозуміння для забезпечення миру, благоустрою,поваги і дотримання прав людини незалежно від раси, статі,мови і релігії, а також дотримання інтересів країн, щорозвиваються, в галузі туризму.

ВОТ прийняла ряд декларацій в галузі міжнародноготуризму, серед яких:

Манільська декларація про туризм у світі (1980);

Документ Акапулько (1982);

Хартія по туризму і Кодекс поведінки туриста (Софія,1985);

Гаазька декларація по туризму (1989).

До організацій ООН, які займаються питаннями розвиткуміжнародного туризму епізодично, належать КонференціяООН по туризму і подорожах, економічна і соціальна Рада(ЕКОСОР), Організація Об'єднаних Націй з питань освіти,науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна організація праці(МОП), Міжнародна асоціація транспортної авіації (ІАТА).

Неурядові спеціалізовані організації по міжнародномутуризму представлені:

Всесвітньою федерацією асоціацій туристичнихагентств (ФУААВ), яка об'єднує 71 національнуасоціацію, куди входять більше 20 тисячтуристичних агентств. Ця організація була створенав 1996 році з метою захисту професійних інтересівтуристичних агентств і надання їм необхідноїпрофесійної, технічної і правової допомоги;

Міжнародною асоціацією наукових експертів потуризму (АІЕСТ), утвореною в 1951 році;

Всесвітньою асоціацією по професійній освіті втуризмі, створеною в 1969 році під егідою ВОТ;

Міжнародним бюро соціального туризму, яке булоутворено в 1963 році з ініціативи рядупрофспілкових організацій ля створення умов, якісприяють участі в міжнародному туризмі широкихверств населення;

Міжнародним туристичним альянсом, якийспеціалізується на страхуванні при автомобільнихпоїздках за кордон;

Міжнародною організацією професійнихорганізаторів конгресів;

Всесвітньою асоціацією туристичних агентств, щооб'єднують представників середніх за розмірамитуристичних бюро, які є міжнародними комерційнимиорганізаціями.

До національних і регіональних організацій, які сприяютьрозвитку міжнародного туризму, належать:

Американська спільнота туристичних агентств(АСТА);

Асоціація британських туристичних агентств;

Конфедерація організацій по туризму Латинської

Америки (КОТАЛ);

> Арабський союз по туризму, який об'єднує 18арабських держав і організацій розвитку туризму з11 франкомовних країн Африки.

Суттєве значення для розвитку міжнародного туризмумає також прагнення окремих держав до збільшеннявалютних надходжень від туризму і створення з цією метоюцілої галузі господарства - туристичної індустрії.

Під туристичною індустрією розуміють сукупністьвиробничих, транспортних і торгових підприємств, яківиробляють і реалізують туристичні послуги і товаритуристичного попиту.

Як і будь-яка інша сфера господарської діяльності,індустрія туризму є вельми складною системою, ступіньрозвитку якої залежить від ступеня розвитку економіки країнив цілому.

На промислове розвинуті країни припадає більше 60%всіх прибувань іноземних туристів і 70-75% поїздок, щовідбулися у світі. При цьому на європейські країни припадаєблизько 40% прибувань туристів і валютних надходжень (див.таблицю 4.1).

Таблиця 4.1

Відвідуванакраїна

Прийнятотуристів(млн.чол.)

Дохід(млн.дол.)

Співвідношення до1993 року (%)

Прибування

Дохід

Увесь світ

528,4

321,466

3,0

5,1

Європа

315,0

153,295

1,9

0,6

Америка

108,5

97,405

4,05

8,9

Східна Азія

74,4

59,988

7,6

14,0

Африка

18,6

5,675

1,5

-4,0

Ближн.Схід

7,9

3,672

-4,0

-12,0

Під.Азія

3,7

2,431

7,0

11,2

Якісне зростання індустрії туризму в окремих країнахвідображено в таблиці 4.2. Для оцінки застосовується методрейтингових оцінок. За оцінкові параметри взято як абсолютні(кількість туристів, розміри доходів і витрат), так і відносні(доходи і витрати в розрахунку на одного туриста, якийвідвідав країну) показники. Однак в цьому аналізі слідвраховувати ряд факторів, прямо непов'язаних з туристичноюсферою, але без врахування яких не можливо об'єктивнооцінити показники таблиці. До цих факторів належатьвеличина країни, чисельність населення і економічнийпотенціал країни.

Звичайно, найважливіший фактор, який визначаєгеографію туризму у світі, - економічний. З точки зоруокупності капіталовкладень туристична індустрія входить вчисло економічних форвардів, які дають відчутну величинудоданої вартості. Туристичні послуги на світовому ринкувиступають як "невидимий" товар, характерною особливістюякого є те, що значна частина цих послуг відбувається змінімальними затратами на місці.