НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Наталія Володимирівна Фоменко

Рекреаційні ресурсита курортологія

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Богдан СладкевичДрукується в авторській редакціїКомп'ютерна верстка - Наталія ФоменкоКоректор - Ірина ШалкітенеДизайн обкладинки - Борис Борисов

Підписано до друку 27.09.2006. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 19,5.

Видавництво "Центр навчальної літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

[1] Сапрофіти - головним чином гриби та бактерії, які живляться органічними речовинами відмерлих організмів і виділеннями тварин.

[2] В міжнародній статистиці рахунок ведеться не за кількістю осіб, а за кількістю прибувань іноземних туристів в дану країну або кількістю виїздів громадян даної країни за кордон, оскільки одна людина може здійснити кілька туристичних поїздок протягом року.