1.1. Соціально-економічні фактори формуваннярекреаційних потреб

магниевый скраб beletage

Формування   системи          рекреаційного

природокористування є об'єктивним наслідком зростаючихпотреб суспільства в рекреації. При розгляді рекреаційногоприродокористування необхідно перш за все визначитисоціально-економічну суть рекреації, її місце і роль у розвиткусуспільства.

Для сучасного етапу суспільного розвитку характернезростання ролі рекреації в процесі відновлення сил людини.Термін "рекреація" є сукупністю етимологічних значень: rec-reatio (лат.) — відновлення; recreation (франц.) — розвага,відпочинок, зміна дій, яка виключає трудову діяльність іхарактеризує простір, пов'язаний з цими діями. Отже, поняття"рекреація" характеризує не тільки процес і заходи щодовідновлення сил людини, але і той простір, в якому цевідбувається. Це той випадок, коли сукупність етимологічнихзначень терміна досить повно визначає суть явища і процесу.

Таким чином, рекреація - це процес відновленняфізичних, духовних і нервово-психічних сил людини, якийзабезпечується системою заходів і здійснюється у вільний відроботи час на спеціалізованих територіях. Таке визначенняпідкреслює відновлювальну функцію рекреації.

Зміни як в матеріально-технічній базі і організаціївиробництва, так і в соціальній сфері сучасного суспільства,безумовно, вплинули на соціально-економічну роль рекреаціїв процесі суспільного відновлення. Сьогодні вона впливає нетільки на відновлення робочої сили, але і на людину в цілому.Відновлення робочої сили охоплює комплекс суспільнихвідносин, пов'язаних з головною відновлювальною силою -людиною. Тому кожна суспільно-економічна формаціяхарактеризується своїми, тільки їй властивимизакономірностями і особливостями відновлення робочої сили.

На початку становлення і розвитку капіталізму надлишокі дешевизна робочої сили, нескладність виробничих процесів інизький рівень соціальних потреб позбавляли працедавців віднеобхідності займатися проблемами рекреації. Умовивиробництва були такі, що економічна "цінність" життяпрацівника була мізерною. Цінністю для власника булимашини, які масово заміщували живу робочу силу.

Основним фактором, який визначає підвищення ролірекреації, перетворює її в сучасних умовах в один знайважливіших компонентів відновлення робочої сили, єнауково-технічна революція. Вона веде до ускладненнявиробництва в цілому і його окремих технологічних процесів,до різкого зростання в ньому значення робочої сили.Одночасно із зміною елементів виробництва зростаютьвимоги до робітника: рівня його загальної освіти і професійноїпідготовки, кваліфікації, фізичного стану і здатності швидкоадаптуватися до мінливих умов виробництва.

Кожна конкретна стадія суспільного розвиткухарактеризується певним рівнем потреб працівників, беззадоволення яких неможливе нормальне відновлення їхробочої сили. Чим вищий рівень розвитку виробничих сил,тим вищий культурний рівень суспільства, рівень потреб йогочленів і складніша їх структура.

Науково-технічний прогрес змінює характержиттєдіяльності людини. Поступово скорочуються фізичні івідносно збільшуються розумові і нервово-психічні затратипраці в міру зростання її складності і напруженості. Поділпраці і її спеціалізація, конвеєризація, поділ операцій і їхмонотонність викликають нервову втому, яку зняти набагатоважче, ніж втому від фізичних навантажень. В міру зростанняцін на новітні машини, обладнання зростає вартістьвиробленої продукції. Отже, підвищується можливий збиток увипадку прорахунків і помилок, що визначає високувідповідальність кожного працівника і накладає на ньогододаткові нервово-психічні навантаження. Тому значнопідвищуються вимоги не тільки до фізичної форми робочоїсили і її стійкості до нервово-психічних навантажень, але і досвоєчасного відновлення здатності до праці для забезпеченнябезперебійного і ефективного виробничого процесу.

В умовах сучасного виробництва збільшуються затратилюдських сил і змінюється їх структура. Водночас процесивідновлення життєвих сил носять традиційний екстенсивнийхарактер і пов'язані з уявленням про спокій як найкращуформу відпочинку. Різне співвідношення цих тісно пов'язанихпроцесів життєдіяльності людини - затрат сил і їх відновлення- приводить до негативних наслідків: росту захворювань,особливо хронічних, погіршення параметрів здоров'я у дітей іпідлітків, зниження темпів росту середньої тривалості життя.Оскільки все це відбувається на фоні значних досягненьмедичної науки і техніки, багато дослідників помилковостверджують, що єдина причина погіршення здоров'я —погіршення стану природного середовища. Не виключаючивпливу цього фактора, причина погіршення здоров'янаселення, а відповідно, і великих втрат праці вбачається узміні характеру його життєдіяльності, в створеномудисбалансі між характером затрат сил людини і їхвідновленням. В цих умовах процес відновлення робочої силиможе бути забезпечений тільки в результаті росту споживаннянеречових благ - послуг сфери відпочинку і оздоровлення.Відпочинок стає найважливішим елементом вартості життєвихзасобів, які споживаються робітником.

Відновлення нервово-психічної енергії, на відміну відфізичної, - процес складніший і вимагає специфічних форм іспособів. Сучасні умови праці визначають необхідність нетільки тривалішого відпочинку, але і переходу до активнихйого форм з використанням природних умов і ресурсів. Такийвид відновлюваної діяльності відповідає рекреаційному.

Підвищення ролі рекреації в значній мірі визначаєтьсязростанням урбанізації, яка нерозривно пов'язана зконцентрацією виробництва і розвитком виробничих сил.Урбанізація - це перш за все зростання міського населення,виникнення міст-гігантів і міських агломерацій.

Складні умови проживання в сучасному місті з високоюконцентрацією підприємств, забрудненою атмосферою,шумом, інтенсивним пересуванням транспортних засобівпідвищують фактор ризику захворюваності і сповільнюютьпроцес відновлення сил людини. Наприклад, гіпертонічнахвороба частіше зустрічається в містах зі швидким темпомжиття, шумом та іншими негативними моментами, яких немаєв сільській місцевості.

Активний відпочинок (туризм) може знижувати рівеньзахворювань на найнебезпечніші серцево-судинні хворобимайже наполовину. Не набагато менша його дія впопередженні психічних розладів. Захворювання органівдихання зменшуються майже на 40%, нервів і кістково-м'язової системи - майже на 30%, органів травлення - більшеяк на 20%. Багаторічні дослідження показують, що в першиймісяць після активного відпочинку відновлюваність працізростає на 15-25%, в подальшому вона знижується і через 4-8місяців досягає попереднього (до відпочинку) рівня. Цеозначає, що середньорічний приріст продуктивності праці врезультаті активного відпочинку, який базується на широкомувикористанні природних та історико-культурних рекреаційнихресурсів, знаходиться на рівні 3%. Наведені дані наочнохарактеризують роль рекреації як інтенсивного факторавідновлення робочої сили. Якщо ж врахувати вплив рекреаціїна зростання культурного рівня працівників і всебічнийрозвиток особистості, то її значення незмінно зростає.

Узагальнюючи все вищесказане, можна поділити функціїрекреації на 3 основні групи: 1) медико-біологічну, 2)соціально-культурну, 3) економічну.

Медико-біологічна функція полягає в санаторно-курортному лікуванні й оздоровленні. Оздоровлення здопомогою туризму - один з шляхів вирішення проблеми зняттявиробничої і невиробничої психологічної втоми людини.

Соціально-культурна функція — це провідна функціярекреації. Культурні, або духовні потреби - це потребипізнання в найширшому розумінні, пізнання навколишньогосвіту і свого місця в ньому.

Економічна функція рекреації полягає у відновленніробочої сили працівників.