2.2. Основні поняття рекреаційної географії

магниевый скраб beletage

До основних понять рекреаційної географії належатьперш за все такі, як вільний час, відпочинок, рекреація ітуризм. Вільний час - необхідна умова розвиткурекреаційного процесу і є частиною неробочого (вільного відвиробничої діяльності) часу. Неробочий час складається зчотирьох груп: 1) час для поїздки на місце роботи; 2) час длязадоволення природних потреб (сон, харчування, особистагігієна); 3) час для домашньої праці і побутових потреб; 4) часдля фізичного, інтелектуального розвитку і відпочинку, який іє, по суті, вільним часом.

Відпочинок відновлює працездатність людини, знижуєнервову і психічну, а в людей фізичної праці - і фізичну втому.Відпочинок в широкому розумінні слова - це будь-якалюдська діяльність, не спрямована на задоволенняповсякденних потреб. Діяльність людини під час відпочинкуможе бути класифікована наступним чином:

діяльність, пов'язана з певним фізичнимнавантаженням (заняття спортом, прогулянки);

любительські заняття - мисливство, рибальство,збирання ягід і грибів, колекціонування та ін.;

зацікавлення світом мистецтва (відвідуваннятеатрів, концертних залів, художніх галерей та ін.,а також творчість у сфері мистецтва - художнясамодіяльність, заняття живописом тощо);

інтелектуальна діяльність (самоосвіта, читаннялітератури, газет, журналів);

спілкування за інтересами і вільним вибором;

розваги, що носять або активний (танці), абопасивний (відвідування видовищ) характер;

подорожі заради задоволення.

Багато з перерахованих видів відпочинку проявляютьсякомплексно та взаємопов'язане. Для рекреаційної географіїважливо розкрити характер і зміст діяльності людини під часвідпочинку.

Таким чином рекреація - це система заходів, пов'язаназ використанням вільного часу людей для їх оздоровчої,культурно-ознайомчої і спортивної діяльності наспеціалізованих територіях, які знаходяться поза їх постійнимпомешканням. Розрізняють рекреацію короткотермінову (зповерненням на ночівлю в постійне місце проживання) ітривалу.

Необхідною умовою розвитку рекреації є наявністьрекреаційного потенціалу, який може оцінюватися в різнихмасштабах: на рівні світу, країни, району і т.д. Рекреаційнийпотенціал - сукупність природних, культурно-історичних ісоціально-економічних передумов організації рекреаційноїдіяльності на певній території.

Важливою складовою частиною рекреаційногопотенціалу є рекреаційні ресурси, під якими розуміють об'єктиі явища природного і антропогенного походження, яківикористовуються для оздоровлення, відпочинку і туризму.Розрізняють рекреаційні ресурси природні (природно-територіальні комплекси, їх компоненти і окремі властивості) ікультурно-історичні (наприклад, пам'ятки історії, архітектури,археології, мистецтва, пам'ятки природи і інші).

Рекреаційна територія - територія, щовикористовується для оздоровлення людей, масовоговідпочинку, туризму і екскурсій. В залежності від призначеннявиділяють дві групи рекреаційних територій: длякороткочасної (лісопарки, зелені зони, приміські зони, водніоб 'єкти і ін.) і тривалої (приморські райони, лікувально-санаторні курорти і курортні райони, туристичні комплекси)рекреації.

Рекреаційний об'єкт - місце з обмеженою площею, якевикористовується для відпочинку: озеро, лісова поляна,пам'ятка природи і т.д. Наявність достатньої кількостірекреаційних об'єктів визначає рекреаційну ємність території абоакваторії.

Рекреаційна ємність - здатність території, призначеноїдля відпочинку, забезпечити деякій кількості відпочиваючихпсихофізіологічний комфорт і можливість спортивно-зміцнюючої діяльності без деградації природного середовищаабо антропокультурних комплексів (сільськогосподарських,історичних) і швидкого зношення спеціального обладнання.

Рекреаційне навантаження - ступінь безпосередньої діїлюдини на рослинний покрив. Рекреаційне навантаженнявідбувається в результаті масового відвідування населенняммісць відпочинку і розвитку туризму. До основнихрекреаційних впливів належать витоптування, ущільненняґрунту і його забруднення, нищення фітомаси, її видалення.Рекреаційне навантаження виражається в кількості людей аболюдиноднів на одиницю площі або рекреаційний об'єкт запевний проміжок часу (звичайно день або рік).

Рекреаційна охорона ландшафтів - охороналандшафтів від негативних наслідків різних форм рекреаціїдля створення кращих умов їх розвитку.

Ландшафт (як екосистема) - крупний підрозділ земноїповерхні, її територіальна система, яка складається ізвзаємодіючих природних або природних і антропогеннихкомпонентів, а також комплексів нижчого таксономічногорангу.