ВСТУП

магниевый скраб beletage

Розвиток ринкової економіки створює широкі можливості для здійс-нення міжнародної діяльності підприємствами всіх форм власності. У цихумовах тисячі підприємств безпосередньо вступають у відносини із закор-донними партнерами, здійснюють міжнародні розрахунки. Провідна роль уцьому процесі належить комерційним банкам, які забезпечують фінансу-вання, кредитування та проведення міжнародних розрахунків. Щоб підви-щити ефективність цієї діяльності, вони повинні постійно вдосконалюватита розширювати спектр своїх послуг. Не секрет, що сучасний низький станвикористання зовнішньоекономічного потенціалу України безпосередньопов'язаний з недостатнім рівнем підготовки фахівців у цій сфері. Дуже ба-гато проблем виникає також при організації розрахунків за міжнароднимиконтрактами.

Ось чому метою курсу «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютніоперації» є вивчення сутності організації міжнародних розрахункових такредитних операцій, гарантій, сутності кореспондентських відносин банківта особливостей сучасних платіжних систем і засобів хеджування валютногота відсоткового ризику, валютних операцій.

У ході вивчення курсу студенти оволодівають навичками проведеннярозрахунків з використанням різних інструментів платежу — документар-ного інкасо та акредитиву, векселів, чеків, пластикових карток. Аналізують-ся недоліки та переваги цих інструментів розрахунку.

Важливою складовою курсу є вивчення тем, пов'язаних з кредитуван-ням зовнішньоекономічних операцій. Так, розглядаються процедури отри-мання кредитів, у тому числі й від міжнародних організацій. Приділено ува-гу лізинговим операціям, факторингу, форфейтингу.

Складовою частиною курсу є розгляд питань, пов' язаних із засобамихеджування валютного ризику. Розглядаються основні ключові характерис-тики опціонів, ф'ючерсних контрактів. Приділено увагу побудові та розвит-ку валютного ринку України та ролі в цьому комерційних банків.

Курс побудовано на основі використання різнопланових елементів на-вчального процесу, в тому числі електронного підручника, ділових ігор,тренінгів, круглого столу з аналізом конкретних господарських ситуацій, те-стування.

Наслідком навчання повинна стати підготовка фахівців до практичноїорганізації кредитно-розрахункових та валютних операцій на підприємствахусіх форм власності, що здійснюють міжнародну діяльність.

Робочий зошит призначений для підготовки студентів до практично-семінарських занять та виконання самостійної роботи, якій у навчальнихпланах відведено більше половини навчального часу.

Для зручності організації індивідуальної роботи студентів, що навча-ються без відриву від виробництва, в робочому зошиті наводяться завданнядля підсумкового контролю знань.

1. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМАРОБОЧОГО ЗОШИТА

2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Валютні відносини та світові валютні системи.

Валютні відносини у світогосподарських зв'язках.

Еволюція світової валютної системи.

Елементи валютної системи.

Тема 2. Міжнародний ринок обміну валют.

Сутність валютних операцій.

Ринок фінансових деривативів.

Тема 3. Міжнародний банківський бізнес.

Міжнародні кореспондентські відносини банків.

Електронні системи міжнародних міжбанківських розрахунків і платежів.

Дистанційне банківське обслуговування.

Тема 4. Організація міжнародних розрахункових операцій банку.

Організація міжнародних розрахунків за допомогою інкасо.

Організація міжнародних розрахунків за допомогою акредитиву.

Засоби здійснення міжнародних платежів.

Способи здійснення міжнародних платежів.

Тема 5. Міжнародні кредитні операції.

Загальна характеристика міжнародного кредиту.

Міжнародний фірмовий кредит.

Короткострокове кредитування в міжнародній торгівлі.

Внутрішньофірмове кредитування.

Банківське кредитування міжнародної діяльності.

Організація кредитних операцій по міжнародних кредитних лініях.

Організація спільного фінансування експортних операцій Державним експортно-імпортним банком України та Міжнародним банком реконструкції та Розвитку.

Кредитний аналіз підприємства-позичальника.

Організація міжнародних лізингових операцій.

Організація міжнародних факторингових операцій.

Організація міжнародних форфейтингових операцій.

Тема 6. Розрахунки в системі міжнародної торгівлі.

Сутність та особливості міжнародних торговельних розрахунків.

Структура та основні умови зовнішньоторгового контракту.

Особливості розрахунків при експортних операціях підприємств України.

Особливості розрахунків при імпортних операціях підприємств України.

Валютні рахунки в системі міжнародних розрахунків.

Тема 7. Ризики в міжнародних кредитно-розрахункових, валютних операціях та шля-хи їх мінімізації.

Ризики в зовнішньоторговельних операціях.

Запобігання ризиків шляхом прогнозування валютного курсу.

Методи хеджування від валютного ризику.

Банківська гарантія як інструмент забезпечення виконання розрахункових та кредитнихзобов' язань.

Правові основи валютного забезпечення міжнародних розрахункових та кредитнихоперацій українських підприємств.

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

Тема 1. Валютні відносини та світові валютні системи

Ключові терміни

Валюта; валютна система національна; валютна система регіональна; валютна системасвітова; валютні відносини; валютний кошик; валютний курс плаваючий; валютний курс фік-сований; валютний ринок; золотий стандарт; котирування валют; міжнародні валютно-фінансові організації.

Семінарське заняття 1

Напрями для загального обговорення:

Передумови та основні риси валютних відносин та валютних систем.

Основні риси системи золотого стандарту, Бреттон-Вудської системи, сучасної валют-ної системи.

Теорія паритету купівельної спроможності.

Особливості європейської валютної системи.

Суть та функції валютних курсів.

Конвертованість валют. Повна, часткова конвертованість.

Аналіз недоліків та переваг гнучких та фіксованих валютних курсів.

Режим котирування валют у межах «валютного коридору».

Метод котирування валют.

Курс покупця. Курс продавця.

Пряме, обернене котирування валют.

Механізм крос-курсів.

Основні функції валютного ринку.

Структура валютного ринку.

Характеристика функцій основних учасників валютного ринку:

а)         центробанку держави;

б)         валютних бірж;

в)         комерційних банків;

г)         брокерських контор;

д)         зовнішньоторговельних фірм.

Аналіз сучасних обсягів купівлі-продажу та тенденцій розвитку світового валютногоринку.

Проблемні питання

Чим характеризувалися валютні системи у періоди: 1870—1914 р.;

1914—1940 р.;1945—1971 р.;1971—1998 р.?

Поясніть, як впливатиме зростання (підвищення) відсоткових ставок у Англії на спів-відношення курсу фунта стерлінга до долара, якщо відсоткові ставки у США запишуться беззмін?

Поясніть, як вплине на курс канадського долара повідомлення про те, що в Канаді навиборах перемогла партія Доступного кредиту, яка обіцяє зростання кредитів за рахунокемісії?

Поясніть, чи впливає на стан курсу мексиканської національної одиниці інформація проте, що запаси нафти в Мексиці виявилися набагато меншими, ніж повідомлялося раніше?

Проаналізуйте недоліки та перевага систем фіксованих, пасивних та планових валют-них курсів з точки зору застосування їх у країнах з перехідною економікою.

Які системи валютних курсів найбільше поширені і чому?

Сформулюйте основні принципи та форми застосування режиму «валютного коридору»в різних країнах.

Чому наявність валютного ринку вигідна для всіх учасників валютного ринку?

Назвіть основні причини зростання обсягів купівлі-продажу валюти на валютномуринку?

Охарактеризуйте обсяги валютного ринку України.

Які чинники впливають на постійне зростання обсягів валютного ринку України?

Охарактеризуйте вплив державного регулювання на стан валютного ринку в Україні.

Як впливає на стан валютного ринку України «валютний коридор», установлений На-ціональним банком України?

Як ви оцінюєте політику МВФ до країн, що розвиваються та реформуються?

Проаналізуйте вимоги МВФ до механізму проведення ринкових реформ в Україні.

Самостійна робота студентів

Питання для самостійного вивчення

Історія формування світових валютно-фінансових центрів.

Основні етапи становлення європейської валютної системи.

Практика застосування методу зворотного котирування.

Ринки золота. Міжнародна торгівля золотом.

Функції валютних резервів країни.

Колективні валютні системи.

Особливості сучасного стану валютної інтеграції.

Діяльність центрального банку держави на валютному ринку країни.

Використання інформаційних систем «рейтер» при розрахунках валютних курсів.

Теми рефератів

Державні методи регулювання валютного ринку.

Основні етапи становлення валютної системи України.

Проблеми формування офіційного валютного резерву в Україні.

Вправи для самостійного виконання

Вправа 1. Назвіть відомі Вам елементи валютних систем та заповніть таблицю.

Основні елементи національної і світової валютних систем

Національна валютна система

Світова валютна система

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

 

Вправа 3. Назвіть основні елементи системи «золотого» стандарту.

Основні елементисистеми «золотого»стандарту

 

            >■

            >

            >

  •             >
  •             >

 

 

 

 

 

Вправа 4. Назвіть основні елементи системи золотодевізного стандарту.

Основні елементисистеми золотодевізного стандарту

 

            >■

            >

  •             >

            >

            >

            >

 

 

 

 

 

 

Вправа 5. Назвіть основні елементи системи Бреттон-Вудської світової валютної сис-теми.

Основні елементиБреттон-Вудської СВС

 

            >

 

 

            >■

 

 

            >■

 

 

            >■

 

 

            >

 

Вправа 6. Назвіть основні елементи системи Ямайської світової валютної системи.

Основні елементиЯмайської (сучасної) СВС

 

            >■

 

 

            >■

 

 

            >■

 

 

            >■

 

 

            >■

 

 

            >■

 

 

            >■

 

Вправа 7. Проаналізуйте зміни валютного кошика SDR.

Валютний кошикСПЗ (SDR)

Назва валюти

1981

1986

1991

1996

Долар США

42

42

40

39

Марка ФРН

19

19

21

21

Японська єна

13

15

17

18

Фунт стерлінгів

13

12

11

11

Французький франк

13

12

11

11

 

Вправа 9. Назвіть види валют за наведеними критеріями та заповніть таблицю.

Класифікація валют

Критерії

Види валют

1. За статусом валюти

 

2. За відношенням до валютних запасів країни

 

3. За режимом використання

 

4. За видами валютних операцій

 

5. За відношенням до курсу інших валют

 

6. За матеріально-речовинною формою

 

7. За принципом побудови

 

Вправа 10. Назвіть види валютного курсу за наведеними критеріями та заповніть таб-лицю.

Класифікація валютних курсів

Критерії

Види валютного курсу

1. Спосіб фіксації

 

2. Спосіб розрахунку

 

3. Вид угод

 

4. Спосіб установлення

 

5. Відношення до паритету купівельної спромож-ності валют

 

6. Відношення до учасників угоди

 

7. За обліком інфляції

 

8. За способом продажу

 

Вправа 11. Назвіть структурні та кон 'юнктурні чинники впливу на розмір валютного ку-рсу. Дані занесіть у таблицю.

Класифікація факторів впливу на розмір валютного курсу

Структурні чинники

Кон'юнктурні чинники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні завдання

1. Англійська компанія «Кенді», яка випускає кондитерські вироби, купила в американсь-кої фірми «Шері» 20 т полуничного джему за ціною 2 ф. ст. за 1 кг. Курс фунта стерлінгів збі-льшився з 2,0 до 2,2 дол. за 1 ф. ст.

Визначте, кому буде вигідним таке підвищення курсу англійської валюти. Яка в розрахун-ку на 1 кг джему величина додаткового прибутку (збитку) від такої зміни валютних курсів?

Рішення:

2. Американська корпорація «Фреш гросс» постачає соєвий шрот для виробництва корміванглійській компанії «Хелфі чікен». З 1 січня курс фунта стерлінгів (ф. ст.) знизився з 2,8 до2,4 дол. за ф. ст.

Визначте, яких збитків зазнають американські експортери внаслідок зниження курсу фун-та стерлінгів, якщо сума не виконаних ними контрактів перед партнерами становить 35 млн.ф. ст.

Рішення:

3. Визначте валютну позицію банку:

Куплено         Курс    Продано

2280 USD 1,55           CHF

2000    GBR    2,003 CHF

200 000 JPY    0,007   GBR

Рішення:

4. Припустимо, що американський долар котирувався в Монреалі проти канадського дола-ра за курсом 1 дол. США = 1,19 дол. Канади.

Визначте котирування канадського долара в Сан-Франциско при збереженні одного й тогосамого їх курсового співвідношення на цих валютних ринках.

Рішення:

5. Припустимо, що курс долара в Токіо становив 132 єни, а в Мехіко — 3,045 песо. Розра-хуйте курс мексиканського песо щодо єни в Токіо і курс японської єни щодо американськогопесо в Мехіко.

Рішення:

6. Розрахуйте курс продавця (offer), якщо курс покупця (bid) 1$ = 5,0500 грн, а маржа(прибуток) обмінної операції дорівнює 2,5%.

Рішення:

7. Розрахуйте співвідношення між гривнею (UAN) та швейцарським франком (CHF), якщокурс покупця 1USD = 5,0520 (UAN)1USD = 1,2639 (CHF)курс продавця 1USD = 5,0540 (UAN)1USD = 1,2651 (CHF)

Рішення:

Тестові завдання

Зворотне котирування — це:

вартість одиниці національної валюти, що виражається в іноземній валюті;

курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

обмінний курс продажу чи купівлі, що використовується у валютних операціях.

Повне котирування — це:

курс продавця та покупця, згідно з яким банк купує або продає іноземну валюту за національну;

курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

курс, згідно з яким банк продає валюту.

Курс спот — це:

обмінний курс продажу чи купівлі, який використовується для валютних операцій без будь-якоїугоди про здійснення майбутньої купівлі чи продажу;

курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

співвідношення між двома валютами, яке визначено через їхній курс до третьої валюти.

Крос-курс — це:

співвідношення між двома валютами, яке визначено через їхній курс до третьої валюти;

різниця між курсами продавця та покупця;

курс, згідно з яким банк продає валюту.

Різниця залишків коштів в іноземних валютах, які формують кількісно незбіжні зо-бов 'язання пасивів) і вимог активів) для учасників валютного ринку, — це:

відкрита валютна позиція;

валютна позиція;

коротка відкрита валютна позиція;

довга валютна позиція.

Перевищення вимог активів) в іноземній валюті над зобов 'язаннями пасивами) — це:

довга валютна позиція;

відкрита валютна позиція;

коротка валютна позиція.

Фіксинг — це:

процедура котирування;

різниця між курсами продавця та покупця;

залишки коштів в іноземних валютах;

надлишок надходжень.

Різниця між курсами продавця та покупця — це:

маржа;

фіксинг;

крос-курс;

курс спот.

Пряме котирування — це:

вартість одиниці іноземної валюти, що виражається в національній валюті;

вартість одиниці національної валюти, що виражається в певній кількості іноземної валюти;

курс, згідно з яким банк продає валюту.

Відповіді на тести

№ питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ відповіді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література: 1; 14; 18; 29; 30; 31.